Главная
Каталог
Библиотека
Избранное
Порталы
Библиотеки вузов
Отзывы
Новости
 
12+
 
Предварительный просмотр документа

Оценка и технология управления персоналом в аптечных учреждениях: Учебно-методическое пособие

Автор/создатель: Чупандина Е.Е.
Год: 2005 
Настоящее учебно-методическое пособие, посвященное вопросам оценки и технологии управления персоналом в аптечных учреждениях, подготовлено на кафедре управления и экономики фармации и фармакогнозии фармацевтического факультета Воронежского государственного университета. Рекомендуется для студентов пятого курса при изучении раздела "Фармацевтический менеджмент".
Показать полное описание документа
РЕЙТИНГ

Оценка пользователей: 5.0
Количество голосов: 2
Оцените ресурс:
5 4 3 2 1

ОТЗЫВЫ


Популярные ресурсы по теме

Приведенный ниже текст получен путем автоматического извлечения из оригинального PDF-документа и предназначен для предварительного просмотра. Изображения (картинки, формулы, графики) отсутствуют.
Ф Е Д Е РАЛ Ь Н О Е АГ Е Н Т С Т В О П О О БРАЗО В АН И Ю В О РО Н Е Ж С К И Й Г О С У Д АРС Т В Е Н Н Ы Й У Н И В Е РС И Т Е Т О Ц Е Н А И ТЕ Х Н Л О Г И Я У П Р А В Л Е Н Я К О И П Е Р С О Н Л О М В А П ТЕ Ч Н Х А Ы У Ч Р Е ЖДЕ Н Я Х И У ч бно-ме од и ч с оепос е е т ек оби по с ци альнос и 040500 (060108) Ф армаци я пе т В ороне - 2005 ж 2 Уте е вржд но нау н ме од и чс и м ч о- т ек с е ом овт ф армаце т ч с ог о ви е к ф ак льт т у еа В ороне к о жс ог г ос д арс внног о у те у врс т т (п ок № 1 от25.01.05 ) ни е и е а рот ол С ос ав т ль: Ч у т и е панд и на Е .Е . У ч бно-ме од и ч с оепос е под г от ле на к е реу рав ни я е т ек оби ов но аф д п ле и экономи к ф армаци и и ф армак нози и ф армаце т ч с ог о ф ак льт т и ог ви е к у еа В ороне к о г ос д арс внног о у врс т т жс ог у те ни е и е а. Ре оме у т я д ля с у е ов пя ог о к рс п к нд е с т д нт т у а ри и зу е и разд е ч ни ла «Ф армаце т ч с и й ме д жме ». ви е к не нт 3 С оде а е рж ни В вд е е … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 4 е ни … 1. У п ле е рав ни пе оналом в с с е рс и т ме ф армаце т ч с ог о ви е к ме д жме а… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .5 не нт 2. Т е н х олог и я у прав ни япе оналом… … … … … … … … … … … … … … 8 ле рс 2.1. П рав ое и нормат в о-ме од и ч с ое обе пе е е с с е ов и н т ек с ч ни и т мы т д ов х от ош е й… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 8 ру ы н ни 2.2 О рг ани заци яотбора к и д ат на в ант ед олжн т … ..10 анд ов ак ны ос и 2.3 Зак ч ни ет д ов о д ог ов лю е ру ог ора… … … … … … … … … … … … ..12 2.4 О ф ормле еп е на работ … … … … … … … … … … … … … .15 ни ри ма у 3. М е од и ч с и епод х од ы коце епе онала ап е ны х у ре е й… 20 т ек нк рс тч ч жд ни 3.1 Ат е т я … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . 21 т с аци … 3.2 М е од и к оце к т д ов о повд е и я … … … … … … … т а н и ру ог е н … … 25 Л и т рат ра… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . 29 е у П ри ложе я … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 31 ни … 4 В ве ни де е У прав ни е пе оналом апт ч х у ре е й я ля т я од н и з ле рс е ны ч жд ни в ес ой в ажне и х ч т й т ори и и п т к ф армаце т ч с ог о ме д жме а, йш ас е е рак и и ви е к не нт и ме ще в т же в мя д ос ат но в раже ю й о ре , т оч ы нное с амос оя е ое т т льн знач ни е в ас н т , к разд е у е е , ч т ос и ак л ч бной д и с пли ны . ци П оня и е «у т прав ни е пе оналом» п в лос в30-е г од ы вс я с ле рс оя и ь взи при знани е и разв т е к м и и м онце и «ч ловч с и х от пци е е ек нош е й» в ни ме д жме е С у ь к не нт . т онце и зак ч т я вори е аци и на ч ловк е о пци лю ае с нт е е а, г запрос , пот бн т , на с ани е благ опри я ны х у лов й т д а и ы ре ос и озд т с и ру ме ч т х от жли нос ны нош е й в ани заци и . ни орг Н ач к ало онце и «ч ловч с и х от ош е й» вме д жме т бы ло пци е е ек н ни не не положе о работ н ами аме к к о у е ог о Э лт ри анс ог ч н она М эйо в онце20- г од ов к прош лог о с оле и я В с ои х и с ле ов и я он п азал, ч о на пов ш е е т т . в с д ан х ок т ы ни прои зв и т льнос и т д а в орг ани заци я больш ое в я е ок в т од е т ру х ли ни азы ае х арак е в моот т р заи нош е й и в мод е т и я е работ к . С эт о ни заи йс в е ни ов ог моме а унт прав ни е пе оналом и ли , к е о е назы в т у рав ни е ле рс ак г ще аю , п ле ч ловч с и ми ре у ами и ме т больш ое знач ни е вме д жме е Бе е е ек с рс е е не нт . з и зу е я и анали за эт ч ни ой ч т ме д жме а не озможн д ос и ч ас и не нт в о т ь пос ав нны х х озя т е х це й пе д орг ани заци е т ле йс внны ле ре й. П ре лаг ае д моеу е о-ме од и ч с оепос е ори е и ров о, пре е ч бн т ек оби нт ан жд ве о, на к ре ну п т ч с у д е т льнос ь в с е у сг онк т ю рак и е к ю яе т ф ре прав ни яле ф армаце т ч с ог о пе оналам. С т д е т вре льт е обу е я полу ат ви е к рс у ны зу ат ч ни ч пе и ч й объе знани й, у ни й и нав к д ля т о, ч обы на рв ны м ме ы ов ог т с ре нном ов ме у не ос ще т ля ь ров у св т у прав ни е д е т льнос ью ле яе т под ч не и нног о пе онала, а т же ле к и бы с ро ад апт ров ьс в рс ак г о т и ат я о в т нне с д еорг ани заци и . ну ре й ре П ос рое е т ни у е о-ме од и ч с ог о пос я ч бн т ек оби под ч не о и н пос д ов е ому п ле ат льн роце с от п бора, рас т су од с анов и , обу е я к ч ни , пе ме ни я пе онала, разработ и д олжнос ны х и нс ру ци й и анали за ре ще рс к т т к эф ф е т в т у рав ни япе оналом д о у ольне я к и нос и п ле рс в ни . М е од олог и ч с ой т ек базой при и зу е и ч ни д анног о разд е ла ме д жме а я и ли с не нт в ь с се и т мны й и с т аци онны й под х од ы к и у рас мот ни ю с ре п т й, п оня и оложе й и к е ори й. В с объе т ни ат г е кы рас мат в т я в и х в мос я , в лю ч при с щи е и м в т нни е с ри аю с заи взи к ая у ну ре прот в ч я п и оре и , робле и т н е и разв т я мы е д нци и и . П ри под г от к д анног о мат ри ала и с ове е пользов с с ре нны е али ь ов ме зару жны еи от ч с внны еи с оч к , а т же аворс и еразработ и . бе е ете т ни и ак т к к 5 У пра ни пе она вле е рс лом в с с м ефа а вти е ког м е дж м е и те рм це ч с о не нта Апт ч е у ре е я п над ле е ны ч жд ни ри жат к с ально-эк оми ч с и м оци он ек с се и т мам, с д ов е о, ф армаце т ч с и й ле ат льн ви е к ме д жме не нт можн о рас мат в ь к с ри ат ак п роф е с ональное си у прав ни е с альн ле оци о- эк оми ч с и ми он ек ф армаце т ч с и ми ви е к с се и т мами разног о у ня ров . О с ов м к н ны омпоне ом с с е я ля т я лю д с и ере у ы . нт и т мы в е с к с рс В от е ой ф армаце т ч с ой орг ани заци и (апт к апт ч й д льн ви е к е а, е ны пу т апт ч й к ос и пр.) лю д с и е ре у ы пре с ав ны пе оналом нк , е ны и к к с рс д т ле рс эт ой орг ани заци и . П ерс нал – эт о о с ок пн т с ру ни к , ов у ос ь от д ов объе и не д нны х орг ани заци онны ми це ми , т х н ля е олог и е й, с д с в ре т ами прои зв с в с ое д е т льн т . У п равл ение п ерс нал о м – эт од т а в й я е ос и о о це направ нное в е с в е на н г о д ля д ос и же я к к т х ле ле озд й т и е т ни он ре ны к ч х ре льт ов д е т льн т апт ч х у ре е й, к орое оне ны зу ат я е ос и е ны ч жд ни от в лю ч тразработ у к к ае к онце и и с рат г и и к ров поли т к и ме од ов пци т е ад ой и и т у прав ни япе оналом. ле рс К о нцеп ция уп равл ения ф арм ацевт ичес им п ерс нал о м пре с ав е к о д т ля т собой с с е и т му т оре и к е т о-ме од олог и ч с и х в ля ов на пони мани е и т ек зг д опре е ни е с щнос и , с е д ле у т од ржани я це й, зад ач к т ри е , при нци пови , ле , ри е в ме од ов у рав ни я пе оналом, а т же орг ани заци онн т п ле рс ак о-прак и ч с и х т ек под х од ов к ф орми ров ю ме ани зма е ре заци и в к ре н ани х е али онк т ой ф армаце т ч с ой орг ани заци и . О на влю ч т ви е к к ае : • разработ у ме од олог и и к т у рав н я пе оналом, п ле и рс к орая от рас мат в т в рос с щнос и пе онала орг ани заци и к с ри ае оп ы у т рс ак объе т у к а прав ни я п ле , роце с ф орми ров я повд е я и нд и в д ов сы ани е ни и , с вт т у щи е це м орг ани заци и , ме од ы и при нци пы оот е с в ю ля т у прав ни яф армпе онала; ле рс • ф орми ров е с с е ани и т мы у рав ни я пе оналом (ф орми ров е п ле рс ани це й, ле ф у ци й, нк орг ани заци онной с ру т ры т ку у прав ни я ле пе оналом, врт к рс е и альны х и г ори зонт альны х с я й ру ов и т ле взе к од е й и с ци али с ов в проце с в работ и , при ня и я и ре заци и пе т се ы к т али у прав нч с ог о ре е я ле е к ш ни ); • разработ у т х нолог и и у к е прав ни я пе оналом (орг ани заци я найма, ле рс от бора, при е ма пе онала, е о д е ая оце а, ад апт я рс г лов нк аци , у прав ни ее о д е ой к рой и п ле г лов арье р.) У прав ни е пе оналом ос ще т ля т я пу е ре заци и ос ны х ле рс у св ес т м али нов ф у ци й ме д жме а: плани ров я орг ани заци и , к т нк не нт ани , он роля анали за и , мот в и д е т льнос и с ру ни к . и аци яе т от д ов Ф у ци и нк у прав ни я ре зу т я пос д с в ле али ю с ре т ом с я ю щи х взу проце с : при ня и я у с ов т прав нч с и х ре е й и д е ы е к ле е к ш ни лов омму к и . ни аци У прав ни е пе оналом вэк ле рс ономи ч с ом ме ани зме ме д жме а т с о ек х не нт е н ся взано с в т ф и рме м у ну ри нны прав ни е ле м. П ринцип ы уп равл ения п ерс нал о м : о 6 • нау нос ь, д е рат ч с и й ч т мок и е к це рали зм, нт планов тос ь, е и нс в рас д то поря и т льс в д е т а; • с е ани е е и нонач я и к оч т д али олле и альнос и , це рали заци и и г т нт д е нт це рали заци и ; • к роль и с олне яре е й. онт п ни ш ни М е од ы у т прав ни я пе оналом п разд е ю т я на т ле рс од ля с ри г ру ппы : ад ми ни с рат в е эк оми ч с и еи с ально-пс х олог и ч с и е т и ны , он ек оци и ек . Ад ми ни с рат в е ме од ы т и ны т ори е и ров нт аны на ос ознанну ю не од и мос ь т д ов д и с пли ны , ч вт о д олг а, к льт ру т д ов обх т ру ой ци у св у у ру ой д е т льнос и . С и с е яе т т му ад ми ни с рат в х ме од ов ф орми ру т я и з т и ны т ес прав ы х н ов орм и ак ов (ф е е т д ральны е зак , у азы , пос ан ле я оны к т ов ни , с анд арт , положе я и нс ру ци и и пр.), ме од ов орг ани заци онног о т ы ни , т к т в е т и я ре ламе и ру щи х с т , с е озд йс в , г нт ю ос ав од ржани е и в мод е с в е заи й ти ве под с с е у рав ни я (и нс ру ци и , орг ани заци онны е с е и пр.) и сх и т м п ле т к х мы рас оря и т льны х ме од ов и с п д е т , пользу щи х с вопе и в ю я рат ном у прав ни и ле (при к , рас оря ни я азы п же ). С помощью эк оми ч с и х ме од овос ще т ля т я эк оми ч с ое он ек т у с в е с он ек с и му ров е к т ли ани олле т в и от е ки а д льны х работ к . В ы д е ю тд в блок ни ов ля а а в эк ономи ч с ом ме ани зме у ек х прав ни я ме од ы , и с ле : т пользу мы е е ф ее д ральны ми и ре и ональны ми орг анами у г прав ни я(налог ов с с е ле ая и т ма, к д и т о-ф и нанс ы й ме ани зм с раны ) и ме од ы , и с ре н ов х т т пользу мы е е ф армаце т ч с ой ви е к орг ани заци е й (эк оми ч с и е он ек п азат ли ок е ф у ци они ров я с с е мат ри альног о п нк ани , и т ма е оощре я пе онала, с с е ни рс и т ма от е с вннос и за к е т о п д ос ав е х у лу и эф ф е т в ос ь вт т е т ач с в ре т ля мы с г ки н т д е т льнос и , у ас и ев бы ля и к т и п яе т ч т при х апи але р.) С оци альн о-пс х олог и ч с и е ме од ы ос ов и ек т н аны на и с пользов и ани моральны х с и му т лов к т д у и ок ру азани я в е т и я на ли ч ос ь с озд йс в н т помощью пс х олог и чс и х при е . В с т и ек мов ос ав ме од ов в од я : т х т ф орми ров е к ани олле т в ли ч й при ме к и а, ны р, у ас и е пе онала в ч т рс у прав ни и , у ов т оре ек льт рны х и д у ов х пот бн т й и пр. ле д ле в ни у у х ны ре ос е Разли ч т д в г ру аю е ппы при нци повпос рое я с с е т ни и т мы у прав ни я ле пе оналом в армаце т ч с ой орг ани заци и : рс ф ви е к - при нци пы , х арак е зу щи е т бов я к ф орми ров ю с с е т ри ю ре ани ани и т мы у прав ни япе оналом; ле рс - при нци пы , опре е ю щи е направ н я разв т я с с е д ля ле и и и и т мы у прав ни я ле пе оналом. рс О бъе и не е д ни и упоря оч ни е д е т льн т д е я е ос и пе онала рс ф армаце т ч с и х у ре е й ос ще т ля т я пос д с в с ани я ви е к ч жд ни у св ес ре т ом озд це с ле ообразны х орг ани заци онны х с ру т р. О рг ани заци онная с ру т ра т ку т ку обу лав в т рас д е ни е и рас т ову работ к по с ру т рны м с ли ае пре ле с ан к ни ов т ку под разд е ни я (от е ) и рабоч м ме т ле м д лы и с ам. П ос рое еорг ани заци онной с ру т ры не е вс бет жерас д е ни е т ни т ку с т е ак пре ле це й, т х н ле е олог и й и с д с в ме у п рс ре т жд е оналом в п разд е ни я и на од ле х рабоч х ме т . и с ах 7 О с ов е орг ани заци онны е с ру т ры н ны т ку и ме т ю ли нейное , ф у ци ональн , с ш анное и нк ое ме мат ч ри ное п т ни е К ажд ое и з ос рое . у азанны х к п т ни й ос рое с т т и з эле н арны х ос ои ме т (пе и ч х ) рв ны под разд е ни й, к оры е не и ме т с ру т рног о д е ни я и работ к ле от ю т ку ле , ни и к оры х наи боле т с о объе и не т х нолог и е работ . от е ен д ны е й ы О рг ани заци онны е с ру т ры п д у мат в т п ч не т ку ре с ри аю од и ннос ь и т д е г и ров еполн ле ани омоч й с е у в з. и врх ни К лас и ф и к я ме од ов анали за и пос рое е с с е с аци т т ни и т мы у прав ни я ле пе онала апт ч орг ани заци и пре с ав на в абли це1. рс е ной д т ле т Т абли ца 1 К лас и ф и к яме од ов с аци т анали за и п т ни ес с е у ос рое и т мы прав ни я ле пе онала апт ч орг ани заци и рс е ной М е од ы обс д ов я М е од ы анали за т ле ани т М е од ы ф орми ров я т ани И нт рв и ров е е ью ани , Д е омпози ци я к Аналог и и бе е а сд Ак и в т ное наблю д е е П ос д ов е ни ле ат льная Э к пе но- с рт рабоч г о д ня е под с анов а т к анали т ч с и й, и ек параме ри ч с и й т ек М оме альн нт ое Д и нами ч с и й, ек М од е ров е ли ани , наблю д е е ни с ру т ри заци яце й т ку ле ф у ци онально- нк с ои мос ны й анали з т т Анк т ров е еи ани П араме ри ч с и й, т ек О пы т й, т орч с ое ны в ек мод е ров е ли ани с е овщани е И зу е ед ок ме т ч ни у н ов Ф у ци онально- нк К олле т в й блок , к и ны нот с ои мос ны й анали з т т к рольны ев рос онт оп ы Ф у ци онально- нк Г лав е к оне ы , М орф олог и ч с и й ны омп нт ек с ои мос ны й анали з т т баланс ы й, ов к орре ци онно- ля ре ре с онны й, г си мат ч й ри ны О с ов ой я е ой орг ани заци онн н н ч йк ой с ру т ры я ля т я рабоч е т ку в ес е ме т ч о т бу т разд е ни я т д а орг ани заци и лю бог о х озя т е с о, т ре е ле ру йс внног о проце с в от с а, к ором у ас в ю тд в и больш е и с олни т ле ч ту ое п е й. Раци ональн ое чт о орг ани зов ое рас ре е ни е т д ов х ек анн п д ле ру ы ф у ци й нк в апт ч е ном колле т в ки е я ля т я в ес ос ой нов ео г в с оэф ф е т в о т д а. О но п оля т обе пе и в ь п и льну ы ок к и ног ру озв е с ч ат рав ю рас т с анову и и с к пользов е к ров пов с т от е с внн т к ог о ани ад , ы и ь вт т е ос ь ажд ис полни т ля за ре льт е зу ат и к е т о с ое о т д а, и с лю ч т ачс в в г ру к и ь в озни к овни е к ли к овме у работ к , в полня щи ми од и н в д н е онф т жд ни ами ы ю и работ и ли нах од я ми с в в мос я вп ы щи я о заи взи роце с т д а. с е ру В се ф ре апт ч ой д е т льн т ен я е ос и нали ч е т и ольк т п ы х о и ов д олжнос ны х и нс ру ци й не п оля т чт о разг рани ч т к ре ны е т т к озв е е к и ь онк т ф у ци ональн олжнос ны е обя нос и , нк о-д т зан т к оры е оп д е ю т я от ре ля с орг ани заци онно-т х ни ч с и ми у лов я т д а, взнач т льн с е ни е ек с и ми ру и е ой т пе 8 зав с щи ми от в д а д е т льнос и апт ч ой орг ани заци и , объе и я и яе т ен ма е е работ , ы орг ани заци онной с ру т ры . Н апри ме в рамк од ной т ку р, ах д олжнос ной ф у ци и по при е т нк му ре пт це ов и от с у п ни м пу к о ле арс внны х с д с вобя к те ре т заннос и пров зоров– т х нолог овмог у бы т т и е т ь разд е ны с у е ом обос ле чт обле нног о в полне я работ с я ы ни , взанны х с при е мом ре пт и от с ом и нд и в д у це ов пу к и ально при г от ле ов нны х и г от ы х ов ле арс внны х с д с в М ог у т же обос к те ре т . т ак обля ьс ф у ци и пров зоров т я нк и - тхн е олог ов п в т апт ч о ну ри е ному к ролю к е т а и нд и в д у онт ач с в и альн о при г от леов нны х ле арс в к т, п о при г от ле ю ов ни конце рат , нт ов полу абри к ов в т ап е ны х заг от ок ф ат , ну ри т ч ов . К роме т о, пос оя ог т нны е и зме ни я с е не од ржани я и орг ани заци онно- т х ни ч с и х е ек у лов й с и т д а не збе ру и жно при в я од т к нов ому пе рас ре е ни ю обя ре п д ле занн т й, чо не може от ос е т т ражат я в т п ы х ьс и ов положе я о д олжнос я . ни х тх Т ак м образом, т пов п и и ое оложе е о д олжнос и не опре е е т но и ни т д ля т оч од н означ о н к ре ное с е онк т од ржан е и , с е нь т пе от е с внн т вт т е ос и ис полни т ле за в полне еу азанны х ф у ци й . е й ы ни к нк В с эт в зы в т не од и мос ь разработ и и п т ч с ог о е о ы ае обх т к рак и е к ис пользов я д олжнос ны х и нс ру ци й, к оры е д олжны бы т ани т т к от ь пе они ф и ци ров рс анны ми нормат в ми д ок ме ами , оп д е ю щи ми и ны у нт ре ля орг ани заци онно-прав ое п ов оложе е к ре ны х и с ни онк т полни т ле вк ом е й ажд с ру т рном под разд е ни и апт ч орг ани заци и . т ку ле е ной П ри к азом М З РФ от 15.10.99 № 377 «О б оплат т д а работ к е ру ни ов у ре е й зд рав ране я ч жд ни оох ни » у вржд е Н оме лат ра д олжнос е те на нк у тй ме и ци нс ог о и ф армаце т ч с ог о пе онала, с лас о к орой д к ви е к рс ог н от пре у мот ны с д у щи еф армаце т ч с и ед олжнос и : д с ре ле ю ви е к т 1. завд у щи й апт ч м у ре е е е ю е ны ч жд ни м; 2. пров зоры : пров зор-и нт рн, и и е пров зор-с аже и т р, пров зор- и тхн е олог , пров зор-анали т к с арш и й п и зор; и и , т ров 3. с д ни й ф армаце т ч с и й пе онал: млад ш и й ф армаце т ре ви е к рс в, прод авц к ос а, прод авц оп и к , с арш и й ф армаце т е и к е т и т в. Ф у ци ональны е обя нк заннос и , т п ч не од и ннос ь,т полн омоч я и работ к обя ни а, заннос и , в моот ош е я от т заи н ни раже ны в д олжнос ны х т и нс ру ци я . М е од и ч с и е ре оме аци и по с т ле ю д олжнос ны х т к х т ек к нд ос ав ни т и нс ру ци й (Д И ) и при ме е Д И д ля ос ны х д олжнос е апт ч х т к рны нов тй е ны работ к при вд е в ри ложе и 1. ни ов е ны п ни Технолог я у пра ни пе она и вле я рс лом 2.1 П р ав в е и н о м ат ив о е т о оо р н -м диче ско о спечен ие сист е м ы е бе т р удо ы х о н о е н ий р або о в т ш т дат е ляи р або н ика т Зак од ат льс в Рос и йс ой Ф е е он е то с к д раци и обе пе и в т прав с ч ае о к ог о г ражд ани на на с обод ны й т д и защи т е о зак ажд в ру у г онны х и нт ре ов е с . В с с с е прав ой и н я и т ма ов ормат в и но-ме од и ч с ой д ок ме аци и д е т я т ек у нт ли с на д в г ру е ппы : ос ны е зак од ат льны е ак ы и нормат в о- нов он е т и н 9 ме од и ч с ое обе пе е е с с е т д ов х от ош е й в у лов я т ек с ч ни и т мы ру ы н ни с и х к ре н орг ани заци и . онк т ой К ч с ос ов х зак и лу н ны онод ат льны х аков от я с : е т нос т я • К онс и т ци яРос и йс ой Ф е е т у с к д раци и ; • Г ражд анс и й К од е сРос и йс ой Ф е е к к с к д раци и (ч т пе аяи ворая ас и рв т ); • Т ру ов К од е сРос и йс ой Ф е е д ой к с к д раци и ; • Зак он Рос и йс ой Ф е е с к д раци и «О к олле т в х д ог ов к и ны орах и с лаш е я »; ог ни х • Ф З «О г ос д арс внной под д е е малог о пре при ни мат льс в в у те ржк д е та Рос и йс ой Ф е е с к д раци и »; • Ф З «О п д к разре е як оря е ш ни олле т в х т д ов х с оров к и ны ру ы п »; • Ф З «О п е с ональны х с зах , и х прав роф с и ою ах и г арант я и х д е т льнос и »; яе т • У к П ре д е т РФ «О б от е с вннос и за нару е я т д ов х аз зи н а вт т е т ш ни ру ы прав ражд ан» от10 март 1994 г од а № 458; г а • П ос ан ле е прав т льс в РФ т ов ни и е та «П оложе е о С лу ни жбе у г у ров я к ре ли ани олле т в х т д ов х с оров от апре 1996 к и ны ру ы п » 15 ля г од а № 468; К ч с д ок ме ов т и лу у нт ворой г ру ппы от я с : нос т я • У с авп д п я и я т ре ри т ; • П рав ла в т нне о т д ов о рас и ну ре г ру ог поря к д а; • К олле т в й д ог ов к и ны ор ме у т д ов м к жд ру ы олле т в к и ом и работ ат ле од е м; • Ш т н рас с е ат ое пи ани ; • Д олжнос ны е и нс ру ци и ру ов я г о с т а, с ци али с ови т т к к од ще ос ав пе т д ру и х работ к орг ани заци и . г ни ов Ус в та я ля т я в ес ос ны м нов у ре и т льны м ч д е д ок ме т у н ом, опре е ю щи м прав ой с ат с орг ани заци и , не од и мы й д ля е д ля ов т у обх е г ос д арс внн ре и с раци и . у т е ой г т П ра ла вну тре г тру довог ра п дка ре ламе и ру т ви нне о о с оря г нт ю поря окпри е и у ольне я работ к , ос ов е прав обя д ма в ни ни ов н ны а, занн тос и и от е с внн т с орон т д ов о д ог ов вт т е ос ь т ру ог ора, ре м работ , в мя жи ы ре от ы х а, при ме е е к работ к поощре я и в с ани я а т же д ня мы ни ам ни зы к , ак и ны е в опрос т д ов х от ош е й в орг ани заци и (с .189 Т ру ов о ы ру ы н ни т д ог к е с РФ ). од к а П рав ла в т нне о т д ов о рас оря к и ну ре г ру ог п д а у вржд аю т я те с работ ат ле с у е ом мне я пре с ав т льн о орг ана работ к од е м чт ни д т и е ог ни ов орг ани заци и . П рав ла в т нне о т д ов о рас оря к я ля т я при ложе е и ну ре г ру ог п д а в ю с ни м кк олле т в ому д ог ов . ки н ору К олле вны й дог кти овор я ля т я в в ес ажне ш и м орг ани заци онно- й прав ы м д ок ме ом, ре у ру т с ально-т д ов е от ош е я в ов у нт г ли е оци ру ы н ни орг ани заци и и зак ч т я работ к лю ае с ни ами и работ ат ле в ли це и х од е м пре с ав т ле (с .40 Т К РФ ). д т и е й т 10 В колле т в й к и ны д ог ов мог у ор т влю ч ьс к ат я в мны е заи обя е т а работ к и работ ат ля по с д у щи м в рос (с . 41 зат льс в ни ов од е ле ю оп ам т Т К РФ ): • ф ормы , с с е и разме оплат т д а; и т мы ры ы ру • в плат п оби й, к ы а ос омпе аци й; нс • ме ани зм ре у ров я оплат т д а с у е ом рос а це х г ли ани ы ру чт т н, у ня и нф ля и , в п ров ци ы олне я пок е й, опре е нны х в ни азат ле д ле к олле т в к и ном д ог ов ; оре • заня ос ь, пе обу е е т т ре ч ни , • у лов яос обожд е яработ к ; с и в ни ни ов • рабоч ев мяи в мяот ы х а; е ре ре д • с облю д е е и нт ре ов работ к ни е с ни ов при при в и заци и ат орг ани заци и ; • г арант и и льг от работ к и ы ни ам, с меов щаю щи м работ с у обу е е и т . ч ни м .д Ш та тное ра пи а е – д ок ме т у т с с ни у н , с анав в щи й с ру т ру ли аю т ку , с т и ш т ну ч с ннос ь пе онала орг ани заци и вс вт т и и с е ос ав ат ю и ле т рс оот е с в е У с ав т ом. Ш т ное рас с е под г от ли в т я п у ф и ци ров ат пи ани ав ае с о ни анной ф орме (при ложе е 2) и с е т пе ч нь с ру т рны х под разд е ни й, ни од ржи ре е т ку ле д олжнос е с е е й о к ч с в ш т ны х е и ни ц, д олжнос ны х т й, вд ни оли е т е ат д т ок ах , над бавах и ме я ном ф онд е заработ лад к сч ной плат . Ш т ное ы ат рас с е у вржд ае с ру ов и т ле орг ани заци и . пи ани те т я к од е м Долж нос я и тру кци – орг ани заци онно-прав ой д ок ме , тна нс я ов у нт утс анав в щи й д ля работ к орг ани заци и к ре ны е т д ов е ли аю ни а онк т ру ы (д олжнос ны е в оот е с в и сзани мае т ) с вт т и мой д олжнос ью . т О с ой нов д ля с т ле я ос ав ни д олжнос н т ой и нс ру ци и я ля т я т к в ес т ф но- ари к али ф и к онны е х арак е с и к в аци т ри т и обще рас в х от ле ы д олжн т й ос е с жащи х и обще рас в х п е с й рабоч х . лу от ле ы роф с и и Н а ос ов и д олжнос н н ани т ой и нс ру ци и с т ля т я т д ов т к ос ав е с ру ой д ог ов с работ к П ри ме д олжнос ны х и нс ру ци й при вд е в ор ни ом. ры т т к е ны при ложе и 1. ни 2.2 Ор г из ан ацияо бо а кан дидат о н а в т р в акан т н ую до н о ь лж ст О тбор к и д ат анд ов на в ант ю д олжнос ь ак ну т прох од и т ч ре е з опре е ни е т к ще и с рат г и ч с ой пот бн т вт д ов х ре у ах ; д ле еу й т е ек ре ос и ру ы с рс опре е ни е и с оч к у ов т оре и я пот бнос и впе онале от д ле т ни ов д ле в н ре т рс ; бор к и д ат на в ант ю д олжнос ь. анд ов ак ну т О пре е ни е и с оч к у ов т оре и япот бнос и впе онале д ле т ни ов д ле в н ре т рс В с и с оч к у ов т оре я пот бнос и в пе онале можн е т ни и д ле в ни ре т рс о разд е т на в ш ни е и в т нни е К в ш ни м и с оч к от ос т я ли ь не ну ре . не т ни ам н и с набор пе онала за п д е рс ре лами пре при я и я П ои с д т . к може т ос ще т ля ьс к у св т я ак с амос оя е о, т т т льн ак и с при в ч ни еле е м с ци али зи ров пе анны х ф и рм, аг е с в С амос оя е нт т . т т льны й пои с к прои с од и т ч ре с д с в мас ов и нф ормаци и (пе ат е С М И , х е з ре т а с ой ч ны рад и о, Т В , И нт рне , и нф ормаци онны е к е т аналы и п р.). О браще е к ни
Яндекс цитирования