Единое окно доступа к образовательным ресурсам

Составление анкеты в социологическом исследовании: Методические указания по теме

Голосов: 8

Цель данного методического пособия - раскрыть содержание и формы работы над составлением анкеты. Вопросы: место анкеты в социологическом исследовании; структура анкеты; методические принципы конструирования вопросника; основные типы и виды вопросов; оценка качества методики опроса. В конце пособия предлагается литература, которую можно использовать для более глубокого изучения темы, а также приводится пример анкеты.

Приведенный ниже текст получен путем автоматического извлечения из оригинального PDF-документа и предназначен для предварительного просмотра.
Изображения (картинки, формулы, графики) отсутствуют.
  М И Н И С Е РС В О О Б РА ЗО В А Н И Я РО С И Й С О Й Ф Е Д Е РА Ц И И
     Т  Т              С   К

  В О РО Н Е Ж С И Й ГО С Д А РС В Е Н Н ЫЙ У Н И В Е РС Т Е Т
         К    У   Т            И


         К а др со ио гии и по ит л гии
           фе а ц ло     л оо
   М Е Т О Д И Ч Е С И Е У К А ЗА Н И Я П О Т Е М Е
            К

     « О С А В ЛЕ Н И Е А Н К Е Т Ы
      С Т
      В С Ц И О ЛО ГИ Ч Е С О М
       О          К
       И С ЛЕ Д О В А Н И И »
         С
   Д Л Я С ТУ Д Е Н ТО В , И ЗУ Ч А Ю Щ И Х К У Р С «С О Ц И О Л О Г И Я »
                      С ст вит л – К а а н ик о С .
                       о а еи     лш    ва .М
                             С е е к оА .И .
                              т цн
                В О РО Н Е Ж
                  2001


                          2
  Госуда с е
     р тв нный о а о а л ный с нд р т в ше о пр о с и о л но о
           бр з в те ь  та а    ыс г     фе с на ь г
о а в ни я п е м а и в е вкур с с ци о г и о л де е м е до о и е м е
 бр зо а   р дус тр а т    е о ло и   в а ни    то л г й, -
то ко и те ни ко пр о е е я с ци о г че ко о и с ле в ни я .
 ди й   х   й в д ни о ло и с г с до а

   С о о о и че ко и с ле в ни е К о у не на м о с г дня это по ти е О но на
     ци л г с е с до а …              м   з ко    ео       ня   .
ус х с ци а с впр а че ки в е о а те зна я . Ч то это Д а м о и ли
  та пе ли то         кти с     с х бл с й      ни       ?   нь де
на но вле ев е е ?
  сущ е е ни р м ни
   С а а ж и знь ло и ка с а но о р а в ти я д ли о е на эти в пр ос о е
     м      , г     оци ль г      зи    а   тв ты       о   ы, пр -
де л и с нную р о ьи в з о но ти с ци о г че ки х и с ле в ни й во е тв.
  ли и ти         л    о м ж с о ло и с            с до а       бщ с е
   П о г то ка с ци о г че ко о и с ле в ни я – пр оце с на ыщ е
     д о в о ло и с г            с до а          с, с     нный р а  зным и
вд м и ра
 и а      бот, на учным и пр о дур а и и о р а я м и . Д ля пр о е ни я на
                     це   м     пе ци         в де      учно о
                                                    г
с ци о г че ко о и с л до а я не бх о м о р а р а та пр о р а м у (общ ую
 о ло и с г         с е в ни      о ди       з бо ть     г м
ко пци ю , те р е ко е до о и че ки е пр е по ыл в с о е тв и с о но -
  нце        о ти -м то л г с             д с ки     о тв тс и       с в
ным и це м и п е и ни м а м о р а ты) и и нс ум е р и й (с с м у м е ди че
       ля    р дпр     е й бо           тр   нта    и те     то   -
с х и те ни че ки х пр и е о о ущ е тв ни я и с ле в ни я , в пло е
 ки     х    с      м в с с ле          с до а     о щ нную вс о     о т-
в тс ую щ и х о р а я х и п о дур а и пр е с в е
 е тв        пе ци      р це     х     д та л нную вфо м е р а но бр а ных
                                         р    з о з
до е в
  кум нто ).
   П ос то о ка о е ле
      ле г , к пр де ны о е и пр е м е с ци ол г че ко о и с ле в -
                        бъ кт      д т о     ои с г      с до а
ни я , ус но л ны те и х с р о и че ты, ко ые з с и в ю т о о г в м а
      та в е         то ны       р    тор   а луж а      с бо о ни -
ни я , в та т з д чав в е я ко и че тв нных па а е о эти х с р о и че т. Д л
     с е а а ыя л ни         л с е         р м тр в     то н     р   я
с р а с ци ол г че ко и нфо м а и м о ут пр и м е ть я р а л чные м е ды. О д-
 бо    о   ои с й        р ци      г      ня с   зи       то
ни м и з до та чно р а пр о тр а нных м е до я в е я м е д о о а
       с то      с с не           то в ля тс     то пр с .
   М е д о о а – не и зо е ни е с ци о г в В о в е о а л х з ни я , г д
     то пр с         бр те     о ло о .       с х тр с я на        де ля
по луче я и нфо м а и и с ле в те о а а тс к че в ку с в пр о а и , он
      ни      р ци     с до а ль бр щ е я          ло е     о см
и м е т де ср а л чным и м о и фи ка я м и это ом е д .
   е ло      зи        д    ци      г   то а
    К м е ду о о аи с ле о а льо а а тс то да ко д д р е ни я по та -
       то   пр с с д в те бр щ е я г , г а ля ше                     с в
л нно з д чи е у не бх од м о по
 е й аа        м   о    и    лучи ть и нфо м а ю о с р е с з ни я лю де
                                р ци     фе    о на       й:
о и х м не я х , м о в х по е ни я , о нка о уж а щ е де тв те но ти , о
 б       ни     ти а    в де      це х кр     ю  й йс и ль с
ж и з нных пл на , це х , о и е ци я х , и нфо м и р о а с и т.п. В о в е по-
   не       а х    ля    р нта         р   в нно ти          сх
до бных с  луча х и м е
          я    ннолю д , уча тни ки и зуча м ых пр о с о , в тупа т вр о
                    и   с         е     це с в ыс     ю     ли
уни ка но о и с чни ка и нфо м а и , ко р ый не м о е быть з м е н ни ка м
     ль г     то         р ци      то      ж т      а не      ки
д уг м . О дна м е до о р о ам о е быть по
 р и       ко то м п с         ж т       луче и нфо м а я и о по е ни и
                                   на    р ци       в де
л де р а ли чныефа ло и че ки ес е ни я .
 ю й, з          кто г с        в де
   С о о о и че ки е о ос вс в е е м по м а и это о м е д с ли я в
     ци л г с       пр ы     о р м нно      ни ни     г    то а та     но
и с л з в ть я вна в в р о по в не Х 1Х в ка но о о нно ши р о е р а -
  по ь о а с       уке о то й ло и             е ,    с бе       ко   с
пр о тр а ни е это м е д по
   с не        т то      лучи л вна л Х Х вка с р а в ти е эм пи р и че кой
                            ча е     е    зи   м        с
(п и кл дно с о ог и . В на то щ е в е я о на то ко ши р о и с л зуе я
  р    а й) оци л и          с я е р м       н с ль        ко по ь тс
вс ци о г че ко и с л до а и , что вка й-то м е ес л д ж ес о о а й в -
  о ло и с м        с е в ни          ко     р та а      в е бр зно и
з тно ка то й с м о этой на . Ш и р о я пр и м е м о ть о о а о я с е я ,
 и    й р чко а й            уки      ка     ни с пр с бъ ня тс
в -пе в , те , что в р ба на , с в с я и нфо м а я , р е и с и р уе а вп о с
 о р ых      м     е ль я ло е на           р ци    г тр     м я    р це -
с о о а г р а д м но о бр а е и бо а не е ба ь й; в -в р ых , те , что с
 е пр с , о з о        г о зне        г че в р л но о то           м     у-
ж де я , о нки , м не я лю де ко р ых о а в ю т в в е я пр о е е я д н-
    ни   це      ни      й, то       пр ши а    о р м      в д ни   а
но и с л до а ль ко пр о дур ы, ни ка м и и ным и м е д м и (на ю д ни е ,
  й с е в те с й           це         ки         то а     бл е м
экс р и м е м ), кр о е о о а в с ть не о м о но в е и х , в з о но ть
   пе     нто     м   пр с , ыя ни       в з ж ; -тр ть       ом ж с ю
е о м но о а г по то е я и ти р а и р о а я на р а л чные г уппы л де на
 г     г кр тно о в р ни            ж   в ни     зи     р     ю й,


                     3
р а л чныер е и о и вр а л чно в е я ; в твр тых , о с те но де в з й
  зи      г ны    зи  е р м   -че е    тно и ль й ше и но
е о пр о е е я .
 г    в д ни
  С уть м е д о о а с о тс к о е ю и с ле в те я пр я м о и ли ко в нно
       то а пр с в ди я    бщ ни   с до а л          се
че е е о пр е та и те (и нте в ю е а а те а с с в купно ть л де (р е -
  р з г     дс в ля    р ь р , нке р )    оо    с ю ю й     с
по нто ) вфо м ев пр о но тв тно о д а г . О с бе с это о о е я с
  нде в      р  о с -о е г и ло а о нно ть г бщ ни о-
с и т вто , что о , с о й с р о
 то     м     но  дно то ны, д л но о е ть с о и м тр е в ни я м на
                     ож   тв ча тр г      бо а    -
учно пр о дур ы, а с д уг – и с од ть и з то о что и с чни ко и нфо м а и
    й   це      р ой    х и     г,    то   м   р ци
в тупа т р я до ые уча тни ки и зуча м ых пр о с о , о о на щ и еэти пр о с ы в
 ыс   ю    в   с      е    це с в с з ю        це с
р а ка по с дне но ож и те ко о о
  м х ве в г         йс г пыта .
  Та м о а м , в о о е р е л зуе я по в те ь е ва м о йс и е д ух
    ки   бр зо   пр с  аи  тс  зна а л но з и де тв      в
р а л чных ур о не о е тв нно о с зна я : на
  зи       в й бщ с е г о ни       учно о нос те м ко р о о в
                           г,   и ле   то г ы-
ступа т и с ле в те ь и о
    е с до а л ,     быде г , пр а че ко о но и те м кото о о в ту-
                 нно о   кти с г , с ле       р г ыс
па т о а в е ый, р е по нт.
  е пр ши а м      с нде
  В ыбо в д о о а о е ля е я це я м и и с ле в ни я , е о о г ни з ци о -
      р и а пр с пр де тс      л   с до а    г р а а нно
эко м и че ки м и в з о но тя м и , а та е тр е в ни я м и к до то е но ти и на
   но   с     ом ж с      кж   бо а      с вр с      -
де но ти и с м о и нфо м а и . В з в с м ос о то о ка е ус в я и фо м ы
  ж с     ко й    р ци    аи и  ти т г , ки     ло и    р
о е я о с е т с я з и с ле в те я с с в купно ть о а в е ых , р а -
 бщ ни    по р дую  в ь с до а л     оо    с ю пр ши а м      з
л ча тс две о о ы е фо м ы о о : 1 – а ти р о а е 2 – и нте в ю и р о а
 и ю я      сн вн   р   пр са   нке   в ни ,     р ь   в-
ни е .

Ц е ь д нно о м е ди че ко о по о я – р а кр ыть с е ж а е и фо м ы р а ты
  л а г      то   с г   с би    с    од р ни    р   бо
на с с в е е а ты.
 д о та л ни м нке
  В о о ы: 1. М е тоа ты вс ци о г че ко и с л до а и .
   пр с      с нке     о ло и с м     с е в ни
       2. С тр уктур аа ты.
               нке
       3. М е ди че ки епр и нци пы ко тр уи р о а я в пр о ни ка
          то   с        нс    в ни о с     .
       4. О с в
          но ныети пы и в ды в пр о о .
                  и   о св
       5. О це ка с ам е ди ки опр о а
           нка че тв то        с.
  В ко нце по о я пр е л г е я ли те а а ко р ую м о но и с л з в ть д я
       с би     д а а тс   р тур , то     ж   по ь о а  л
бо ег
 ле лубо г и зуче я те ы, ата епр и в ди тс пр и м е а ты.
      ко о     ни   м   кж    о  я   р нке

  1. М Е С О А Н К Е Т Ы В С Ц И О ЛО ГИ Ч Е С О М И С ЛЕ Д О В А Н И И .
      Т         О         К    С

   А н к е н ы й о о (и ли а ти р о а е – од н и з на бо е р а пр о тр а нных
      т    пр с    нке   в ни )   и     и л е с с не
и о ра в
  пе ти ных м е о с р а пе в чно с ци о г че ко и нфо м а и по и нте
           тод в бо   р и  й о ло и с й        р ци     -
р е щ и м с ци о г п о м а . Э то объ я с е я р а о а е и ка с о с
  сую     о ло а р бле м         ня тс зно бр зи м      че тв м о-
ци о г че ко и нфо м а и , ко р ую м о но по
   ло и с й      р ци    то    ж    лучи ть с е о по о ь . А нке
                                г   м щ ю    тный
о ос – в ж не
 пр    а йши й и с чни к и нфо м а и о р е л но с е тв щ и х с ци а ных
             то     р ци     аь   ущ с ую     о ль
фа х , о с ци а но д я те ь с . М е д а тно о о о а о но ыв е я нав
  кта    о ль й е л но ти      то нке г пр с с в а тс          ы-
с з а я х о ль
 ка ыв ни     тде ных ли ц и пр о о тс с це ь в в е я то йши х ню а о
                   в ди я    л ю ыя л ни     нча     нс в
вм не и о а в е ых (р е по нто ). В а но о е ть что на х а а р по у-
    ни   пр ши а м    с нде в     ж   тм ти ,      р кте  л
ча м ых о е вв я ю т с е щ и е фа р ы: а на чи е в з о но ти у р е пон-
  е    тв то ли     л дую    кто    ) ли    ом ж с     с
де с р м ули р о а с бс е
  нта фо       в ть о тв нный уни ка ь л ный о е б) на чи е пр е л г е ых
                            тв т;   ли    д аа м
а ь р на в– “ по ка о о е я на ко р ыер е по нт о и е р уе я нас о
 л те ти      дс з к”, тв ча     то    с нде р нти      тс   ве
с бс е ем не еи пи ше о е нас о д м м е те
 о тв нно     ни    т тв т   в бо но    с .


                         4
  С а о на в ни е а тно о м е д п е л г е
     м      за     нке г      то а р дпо а а т е о ст ук т у: д а
                                       г    р ур      в
кр а х по с – и с ле в те ь и р е понде (а ти р уе ый), а та е з е ,
   йни      лю а    с до а л       с   нт нке      м       кж  в но
о с е щ е и х о ше я , - а та(и ли и нс ум е р и й).
 по р дую е         тно ни     нке       тр   нта
  К р о ето о в ля е я пр о с ль я с уктур аэто о м е д , то е ть о но -
      м    г , ыде тс       це суа на тр          г   то а    с с в
ныеэт пы е о о е тв ни я , к ко р ым о с тс :
      а     г сущ с ле         то    тно я я
  1) п одг    отов и тел ь н ы й этап – в ю ча т р а р а тку пр о р а м ы о о а с -
                         кл е     з бо      г м     пр с , о
      с в ни е пл на и с те о о г а ка р а т, пр о кти р о а е и нс ум е -
      та ле      а     е в г р фи      бо     е   в ни     тр  нта
      р и я , е о пи л ж ную пр о е ку, ти р а и р о а е и нс ум е р и я , с с в е
           г   ота       вр      ж   в ни    тр   нта    о та л -
      ни е и нс укци й дл а те а р е по нта и д уг х л ц, уча тв щ и х в
            тр      я нке р , с нде          р и   и    с ую
      о о е по бор и по о в и нте в ю е о , а те о , р е ни е о г ни з -
       пр с , д         дг то ка    р ь р в нке р в ше           р а а
      ци о нных пр о е ;
              бл м
  2) оп ерати в н ы й этап - с м пр о с а ти р о а я , и м е щ и й с о с бс
                      а    це с нке     в ни     ю    в и о т-
      в нныес ди и по пно о о
       е     та    эта г сущ е тв е я ;
                           с л ни
  3) резул ь тати в н ы й этап - о а ткапо бр бо     луче й и нфо м а и .
                                 нно     р ци
  И с о я и з с уктур ы м е д , оп е л е я е о х а а р и с ка ко р а в -
     х д      тр       то а р де я тс г р кте ти , то я клю
ча т в с бя р я д тр е в ни й, пр е я в е ых к и с о
  е      е       бо а      дъ ля м       х дным до е м а тног
                                        кум нта нке      о
о ос , к а те у, к р е по нту и к с м о у и нс ум е р и ю (к а те о о -
 пр а       нке р      с нде        а м     тр   нта      нке , пр с
но у ли с
  м      ту).
   А нке   тный о о на на тс с фо м ули р о ки п о р а м ных в пр о о , с «пе
             пр с чи е я        р     в р г м         о св      -
р е о а по та ле
  в д » с в нных впр о р а м е и с л до а я пр о м вв п о ы, и с ю ча -
                    г м     с е в ни      бле    ор с     кл ю
щ и ер а л чныето ко а я и до тупныепони м а ю о а в е ых .
      зи       л в ни      с         ни   пр ши а м
   П р о о м ый о о до ж е о е тьр я ду тр е в ни й:
       в ди     пр с л н тв ча            бо а
 - о не до ж е д ть я бо е 30-40 м и нут, впр о в м с
    н      л н ли с      ле             ти но луча р е по нт ус
                                           е с нде     -
   та т и по ле ев пр о ы о та тс о
     е      с дни о с с ю я бычнобе по це        з лно нных о е в   тв то ;
 - в ж но что и нте е к п е м е о о анес ж а я , апо те нно по ыша
    а ,       бы    р с р д ту пр с         ни лс      с пе      в л-
   с . П о м у бо е с ж ные по с де ж а ю (и по м а ю ) в пр о ы до ж ны
    я     это    ле ло         о р ни        ни ни     о с     л
   с до а з бо епр о тым и ;
    ле в ть а ле          с
 - пе в в пр о не до ж е быть ни д с с о
     р ый о с          л н         и кус и нным , ни на то а и в ю щ и м .
                                           с р ж а
   Л учшев е о е ли о буде не а ь
          с г, с    н   т йтр л ным ;
 - тр удныев пр о ы це е о бр а но по е ти ть вс р е и не а ты, что р е по
           о с     лсо з       м с     е д     нке     бы с н-
   де «в чи лс »вте у;
     нт клю       я    м
 - в п о ы до ж ны быть я с
    ор с       л        ным и , че м и , по тным и в е бе и с
                          тки    ня      см   з клю че я они п-
   р а в е ым ;
     ши а м
 - в п о ы до ж ны о е ть тр е в ни я м л г ки : в ча е р е д лж на и д о
    ор с       л    тв ча    бо а     ои    на л чь о          ти б
   ус но ле и тог и ли и но о фа (с быти я ), апото уж еое о о нке
     та в ни        о     г   кта о           м      г це .
   Е с ва те по в е я но ый р а д л то не бх о и м о «по в с »о а -
     ли     нке    я ля тс    в    зе,     о д        д е ти   пр ши
в е о о к но о те е О бычно это д л е я с по о ь о а е я во е ле
 ам г        вй м .           е а тс     м щ ю бр щ ни        пр де н-
но фо м е к р е понде
  й р          с    нту, на и м е : «А те р ь п о и м В а в ка а с о м не
                     пр   р     пе   р с     с ыс з ть в е      -
ни еото -то » м   … .

  Д ля пр о е ни я а тно о о о ане бх о м о р а р а та с ци а ный и нс
       в де   нке г пр с о ди        з бо ть пе ль     т-
р ум е р и й – а ту.
    нта    нке
   А н кета – (о фр . «р а с е в ни е ) – это упо я до нный по с де ж а ю и
          т    с л до а »       р  че    о р ни
фо м е на р в пр ос ви в ка ыв ни й, в пло е
  р    бо о   о   ыс з а     о щ нный вв д о о но о ли с ,
                              и е пр с г   та
в пр о ни ка А нке я в е я ос в
 о с    .   та ля тс   но ным с е тв м ко м уни ка и пр и п о е е
                      р дс о   м   ци    р вд -


                         5
ни и о о а и о м и з ус в й по
      пр с      дни        ло и     луче я ни   о е в
                                     бъ кти но     з чи м ых
                                              на
р е ь то о р а л чно о р о а о р о а на е ни я . П о м у р а р а тке а ты
  зул та в      зи   г   д п сх        с ле     это    з бо      нке
с ци о г пр и д ю т о о е з че е С а о с с в е е а ты с та тс де м
 о ло и       а   с бо на ни .       м   о та л ни нке      чи е я ло
чр е в йно о е тв нным . О но тр е т ко пе нтно ти и о
   з ыча     тв тс е            буе    м те    с    пыта с ци о г ,
                                              о ло а
т.к. пр е л г е ыева тев пр о ы д л ны бытьо на в по ты р а л чным и
      д аам      нке о с о ж               ди ко о ня      зи
с ци а но е о р а че ки м и г уппа и на е ни я , а с м а а та до ж на с о
 о ль -д м г фи с            р    м    с ле     а   нке    л     о т-
втс о а кр и те и я м д с вр но ти , на е но ти и в ли дно ти (о с в нно
 е тв в ть       р    о то е с        дж с      а    с    бо но а -
с ).
 ти
   К а с с в ни е а ты, та и с с
    к о та ле     нке     к   по обы р а ты с не и м е т с о о о
                              бо     й   ю в и с бые м е      -
то че ки е пр и е ы и х а а р и с ки , с бл де е ко р ых я в е я не бх о -
  ди с        м     р кте ти       о ю ни      то    ля тс    о ди
м ым ус о и е ус шно р е ли з ци и это о м е д , на ле г на по
      лв м     пе   й а а          г    то а це нно о         луче е
                                                  ни
д то е но и нфо м а и .
 ос в р й       р ци
   К а д е ко е е с ци о о и че ко и с ле в ни е тр е т с з а я о о
    ж о    нкр тно о л г с е с до а                 буе о д ни      с бой
а ты, но в е о и м е т о и е пр а и л р а р а тки , о ую с уктур у и о о
 нке      с ни     ю   бщ      в а з бо        бщ    тр        с-
бе с .
  нно ти
   С о д ни ю а ты пр е ше тв т д те ь
     за     нке     д с уе ли л ный эта р а р а тки пр о р а м ы и с
                                   п з бо       г м      -
с д в ни й, та ка ва ту з кл дыв ю тс г поте ы, с р м ул р о а
 ле о а      к к    нке а а а я и             з  фо   и в нныез д -  аа
чи , ко р ые пр е с и т р е ть вх о с ци о г че ко о и с ле в ни я . Д а е не
     то      д то    ши     де о ло и с г         с до а       ле -
о о и м о пе е е ти я з на
 бх д      р вс     ык уки на в пр о ы, о а е
                         о с      бр щ нные к р е по нта . Э та
                                         с нде м
п о дур а - в с м а с ож на , тр е
 р це      еь    л   я    бую щ а м но о то о х з ни й во а ти с -
                           я    г с р нни   на      бл с    о
ци о г и , с ци а ь й пс х о г и , м а м а ки , с ци о нг и с ки и т.д Д л че
   ло и   о л но     и ло и      те ти      о ли в ти        .   я -
г не бх о и м это пе е о С ущ е тв т бо ши ер а л чи я вна
 о о д         т р в д?       с ую      ль     зи     учных те м и на
                                                р    х
и о е м яз
   быд нно     ыке л д й, по м у р а ные по ти я м о ут и м е д я пр о тых
               ю е    это     з      ня    г    ть л      с
л де и уче
 ю й      ных не о па а щ и е и нте пр е ци и . И ног а о а в е ый в о е
             св дю          р   та      д пр ши а м        о бщ
нез е зна ни я то о и ли и но о по ти я . И нфо м а я , з л ж е я вг по з х ,
   на т че       г      г   ня        р ци   а о нна     и те а
о бычно но и т а тр а
        с   бс ктный х а а р и з тр удня е о е о а в е ых на те
                    р кте      а      т тв ты пр ши а м
и ли и ныев пр о ы.
        о с
   Д ля д з те ь тв р а л чных г поте тр е тс по
      ока а л с а з и          и    з   буе я   лучи ть о р е по нто
                                          т с нде в
о е на р а е ко и че тв в пр о о . К р о е то о сущ е тв т тр уд с фо -
 тв ты     зно   л с о о св           м    г,    с ую     но ти    р
м ули р о ки в пр о о (и а ь р на во е в уд в тв р я ю щ и х до з те с о
      в   о св      л те ти      тв то ), о ле о           ка а ль тв
г по з С л дуе и з г тьи а тр а
 и те . е т бе а           бс ктных фо м ули р о о в пр о о .
                             р     вк о с в
   Ч а то р е по нт не м о е д ть о е в
     с   с нде       ж т а бъ кти ную и нфо м а ю по м у, что с
                                     р ци     то       о-
быти я , и нте е ую щ и е с ци о г , и м е т з чи те ную д в с и о а в е
        р с      о ло а       ю   на    ль    а но ть    пр ши а -
м ый пло о по ни т о ни х и ли пр о с о щ е не и м е дл че в ка о о г з -
      х   м             и х дя е         ло я ло е с бо о на
че я . Н ао е ва тем о ут по ли я тьи л чныео ше я опр а в е о о и
  ни     тв ты нке       г    в       и     тно ни      ши а м г
с ци о г , ур о е до е и я к по ле м у. Ч е в к м о е и с з ть о е ва
 о ло а      в нь в р        с дне       ло е   ж т ка и     тв ты    н-
ке по с о а е я м пр е ти ж а и ли и з а не р р е
  те    о бр ж ни      с         -з   ко ктно ти з д в е ых в пр ос в
                                    с а а ам      о    о.
М ог быть и д уг е о то те с а де р м и р ую щ и е о е на в пр о ы а -
    ут      р и   бс я ль тв , фо               тв ты    о с нке
ты.
   Та м о а м , пр и р а р а тке а ты и с л до а я в тр е ю тс тр удно ти ,
    ки   бр зо       з бо     нке     с е в ни с ча я            с
ко р ые с ци о г не р е е
  то     о ло     п м нно до ж е с бе пр е та ля ть Е с не учи тыв ть
                       л н е         дс в .    ли         а
о о ннос й фо м ул р о ки в пр о о ва те то д ж епр и с блю де и в е о -
 с бе    те   р   и в о с в нке ,             а     о    ни с х с
та ь
  л ных тр е в ни й м е ди ки с ци о г че ко о и с ле в ни я м о но по
        бо а     то     о ло и с г         с до а      ж     лучи ть
о бо
 ши чныер е ь ты.зул та


                       6


 В пр о с е пе е о а и с л до а л с х (пр о р а м ных ) в пр о о в а тные
      це с   р вд    с е в те ь ки      г м       о с в нке
 це с ци о г че ко о и с л до а я с но и тс в ем е ея с й. П о м у ча то
  ль о ло и с г с е в ни та в я с                не но     это    с
 в зни ка т р а г а и я м е ду с ци о г м и и з ка ка и . О дна уче -
 о     ю   зно л с     ж   о ло а      а зчи м        ко   ные
 с ци о г с та т, что че лучше пр ое а ты, те м е ше я с те а и с л -
 о ло и чи ю          м        кт нке     м   нь    на м    се
 д в ни я д я чи та л , о а в е ых и л з ка чи ка Н о и м е
 оа     л    те я пр ши а м      и а з    .     нно вэто и з клю -
                                          м  а
 ча тс на
  е я учно м а те с о с ци о г , ж е а щ е о по
          е с р тв о ло а л ю          г лучи тьо е в  бъ кти ныеотв ты.е
 Ре зуль то о нки р а ты с ци о ог вдо ж е бытьнеи нс ум е р и й, ао т.
     та м це      бо    о л о     л н         тр  нта     тче
 Н е р о г в р я т, чтох и тр ым до ж е бытьнев пр о ни к, аи нте в ю е .
   да м о о              л н       о с         р ь р
   В и то е м о но с з ть что п и р а р а тке а ты не бх о м о с блю д ть
       г   ж   ка а ,     р   з бо    нке     о ди     о   а
 с дую щ и еп а и л :
 ле       р в а
  1. С о е ж а е а ты д л но быть по чи не те е и з д ча и с ле в ни я .
      д р ни нке      ож        д   но м     аа м    с до а
    Д л это о ка дый и з в пр о о нуж но с о с с и с ле о а л с м и з д -
      я   г ж       о св        о тне ти    с д в те ь ки     аа
    ча и . Д а
     м    нную п о дур у с дуе з фи кс р о а вр а че в р и а а ты.
             р це     ле т а     и в ть     бо м а нте нке
  2. Я з а ты до е быть о в бо де о р а пр о тр а нных кл ше г з т-
      ык нке     лж н     с о ж н т с с не             и , ае
    ных шта по и с р е ти пных о р о в О н до ж е быть бл з к к р а г в р -
         м в те о         бо то .     л н       и о    зоо
    но р е о ле м ой с в купно ти ли ц и о р и р о а с туа я м и , д та
      й чи бс дуе        оо    с      пе    в ть и   ци    ос -
    то чно бли з м и и по тным и р е по нта . П о л до а л но ть в пр о о
           ки     ня      с нде м      с е в те ь с      о св
    с дуе с о ть та м о а м , что вте ни е в е о пр о с а з по ни я
    ле т тр и      ки   бр зо    бы   че    сг    це с а лне
    а ты у р е по нта с х р а лс и нте е к не и с м ули р о а с ж е а е
     нке     с нде     о ня я     р с   й ти       в ло ь л ни
    о е тьнав пр о ы.
     твча      о с
  3. П р и фор м ул р о ка «под ка о – и зби р а м ых в р и а в о е – нуж но
            и в х      с з к»      е     а нто тв та
    и збе а пс х о о и че ко о д в е я нар е по нта на я з а я е у то
       г ть и л г с г а л ни           с нде , в ыв ни м          чки
    з е я , на бо е удо й д и с ле в те я . Н е бх о м о с бл д ть пр о-
    р ни    и ле     бно ля    с до а л      о ди     о ю а
    по ци и в по р е «по о и те ь » и «о и ца л ных » суж де й, о а
      р      дбо    лж   л ных     тр   те ь        ни   бр -
    щ а в м а енаи х р а по ж е евс м о а те
      ть ни ни         с ло ни     а й нке .
  4. Р е по нт не до ж е р е ть вх о о о а с ж ных з д ч, о м а щ и х у
      с нде      л н ша       де пр с ло        а а тни ю
    не ом но ов е е .
      г    г р м ни
  5. А нке до на быть в е е в в е е и по тр о на с уче м о то -
       та лж         ыв р на о р м ни       с е       то бс я
    те ь тв пр о с ка щ и х и з м е тап о е ни я о о а
     лс ,    и те ю        с р в де     пр с .
  6. А нке не бх о м о о р м л ть а
       ту о ди      фо я     ккур а , ве по г а че ко о р м ле
                           тно   е ли р фи с м фо         -
    ни и р е м е
        ко ндуе я и с л з в тьр а ныешр и фты, о е я ю щ и ефо м ули р о -
             тс   по ь о а    з         тд л       р    в
    ки в пр о о и о е в по с ни я р е по нта о с те ь с оба з -
       о с в тв то , я не          с нде м тно и л но пос           а
    по ни я а ты.
      лне    нке
    П р и с с в е и а ты на бо еча то в тр е ю тс та е о бки , ка о
        о та л ни   нке    и ле с с ча я ки ши                к б-
на уж е е ус но ки и с ле в те , не де а
  р   ни   та в    с до а ля     а кв тнос те м и но и о бка не о а -
                              ть р     в ши      ср з
м е но ти , с с я щ а впр е ло е и в а о
  р с     о то я      д ж ни    ыбр ть дну и ли не ко ь це с й, не
                                   с л ко нно те       -
с по та и м ых м е ду с бой. П р а и л но с с в е я а та – в ж но ус о и е
 о с в        ж   о      в ь    о та л нна нке       а е лв
ус шно о р е ни я з д чи с ци о г че ко о и с ле в ни я , о с че я е о ка
  пе    г   ше    аа    о ло и с г      с до а      бе пе ни   г -
че тв , на ж но ти р е
  с а де с        зуль то .
                та в
    Ч то а та м ог а успе
       бы нке     л     шно в лни ть с о пр е з че е – д ть вр уки
                      ыпо     ве    дна на ни     а
и с л до а ля до то е ную и нфор м а ю , на зна и с бл д ть р я д пр а и л и
  с е в те      с вр          ци    до  ть    о ю а        в
пр и нци по е ко тр уи р о а я и , пр е д в е о о о нно ти р а л чных в пр о
       в е нс      в ни     ж е с г , с бе с        зи     о -
с в и з ко р ых о с с и т.
 о,     то    на о то


                     7


              2. С РУ К Т У РА А Н К Е Т Ы.
                Т

   Л ю ба а та в ю ча т вс бя тр и о нов
      я нке кл е      е     с ныеча ти : 1 – в о
                           с     в дную (о а е е
                                     бр щ ни ),
2 – с де ж а ль
   о р те ную (о но ную ) , 3 – з кл чи те ь
            с в       а ю    л ную (па по ти чка
                              с р    ).
   П е ва ч а ь а к е ы – обращ ен и е - пр е с уе по та в в р о о и
    р я   ст н т              дше тв т с но ке оп с в
я в я е я с о г р о а в е ни е . О но до но быть кр а м , по тным и че м .
  л тс в е о д в де м           лж      тки    ня      тки
Э то – пр о ь к р е по е
      с ба   с нд нту пр и ня ть уча ти е впр о о м о и с ле о а и . О б-
                       с     в ди м    с д в ни
р а е е з ко и т о а в е о о с те о и це ю о о а о с а т х а а р
  щ ни на м     пр ши а м г     м й   ль пр с , пи ыв е      р кте
и с л з в ни я р е ь то , о и е р уе е о на ко е е з д ни е пр и з по -
  по ь о а    зул та в р нти     т г    нкр тно а а       а лне
ни и а ты. В о в е ни и ука ыв е я , кто п о о и т и с ле в ни е о з те ь
    нке     в де    з а тс      р вд    с до а , бя а л но
по че ки в е я а ни м ный х а а р е з по ни я , а та е в а а тс бл г
  д р   а тс но       р кте е а лне        кж  ыр ж е я   а о-
д р но тьз уча ти ева ти р о а и .
 а с а с        нке  в ни
   На ри м е :
    п   р
                У ва а м ы ек о л ги!
                   ж е    ле
    О бр а м ся к В а с п о
      ащ е      м   р сьбо вы ск аза ь сво м н е ие о н о х
                     й     т    е   н    вы
  фо м ах о га иза ии т уда
    р   р н   ц   р .
    В а и иск р н н ие и т ч н ы е о ве ы по л т сде а ь о бщ е ия и
      ш    е     о     т т    зво я   л т бо    н
  вы р т т п а т е ие р к о е дац п ул ш е ию о га иза ии
     або а ь р к ич ск     е м н    ии о уч    н    р н  ц
  т уда
   р .
    В о о н ы е о ве ы в бо
      зм ж    т т      льш ин ст сл а в п иве н ы в а к е е
                       ве уч е р де         н т.
  Пр сим вн им ат льн о п о ит ь п е о е н ы е ва иан т о ве о и
     о      е    р ч ат р дл ж н        р    ы т тв
  о м е ит т т о ве , к о о ы й со т тст т В аш е у м н е ию. Е сл н и
   т т ь о т т тр          о ве вуе      м    н     и
  о дин из пр дло е н ы х о ве о В а н е удо е во я е , н а
         е ж н     т тв с        вл т р т пиш ит сво  е   е
  м н е ие
     н .
    За а е бл го р за по о ь в р бо е
      р н е а да им      м щ   а т.

   О пыт р о с йс х и с ле в ни й по з а т р а то по о с кр а й и
       с и ки    с до а   ка ыв е бо с с бно ть    тко
то й и нс укци и о пр а и л х з по ни я а ты, п и в ди м о во а е и .
 чно    тр       в а а лне   нке  р о   й бр щ ни
Ч а то зд с ж е по р ки в е я в ж но ть уча ти я р е по нта ви с ле в -
  с    еь     дче  а тс  а с   с   с нде    с до а
ни и . Н а и м е : “ В а и с е е суж де я по о ут улучши ть р а ту в та
     пр  р    ши  кр нни   ни  м г       бо   -
кой-то о а ти … ”
     бл с

 В т р я ч а ь ан к е ы - осн овн ая - с де ж и т бло в пр о о к о а в е ым .
   оа   ст    т         о р     ки о с в пр ши а м
С о та ле е с д р ж а ль й ча ти а ты и м е т о о е з че е и бо о это о
  с в ни   о е те но     с   нке     е с бо на ни ,     т г
в м но о з в с т ус х пр о о м о о и с ле в ни я . Зде ь в пр ос м о ут быть
 о   гм аи и    пе   в ди г    с до а     с о   ы г
о р м ле вв д с р и и и дущ и х о н зад уг м с о л но нум е а е ам о ут
 фо   ны и е е          ди   р и    тде ь й   р ци й,  г
быть с е не вбло по о и м в пр ос м -о а е е с р а ши фр о ко ка -
   о ди ны     ки  д бщ    о  о бр щ ни м    с   в й ж
до о пункта бло и с нум е а е ка д г бло г в пр о ака о л но о (д я
 г       ка     р ци й ж о о     чно о о с к тде ь г л
удо тв о а тки напе с на ь м ко пь те е
  бс а бр бо      р о л но    м ю р ).

  Т р т ч а ь ан к е ы – п асп орти чка. В это р а д ле пр е та ле де о-
   е ья ст    т             м  зе    дс в ны м
г а че ки е с е ни я о о а в е ых : по , в з а т, о а в ни е м е то ж и -
 р фи с   в де   б пр ши а м     л о р с бр зо а ,    с
те с а с ци а ь епо ж е еи пр о с о де е с ж р а ты и др . В с эти с е
 ль тв , о л но   ло ни     и х ж ни , та   бо     е в-
де я в в ю тс сце ь пр о е ки на ж но ти и нфо м а и .
 ни ыя ля   я  лю   вр    де с     р ци


                         8


      3. М Е Т О Д И Ч Е С И Е П РИ Н Ц И П Ы К О Н С РУ И РО В А Н И Я
                К             Т
                  В О ПРО С И К А .
                       Н

   П о ко ь о о пр е та л е с бо п о дур у, впр о с е ко р о с ци о г
     с л ку пр с      дс в я т о й р це             це с   то й о ло
о а а тс к м но е тв л де (р е по нто ) с в пр о а и с це ь по
 бр щ е я        ж с у ю й      с нде в      о см        лю    луче яни
и нте е ую щ и х е о с е ни й, в ж но не то ко пр а че ко , но и те р е че ко
    р с       г в де     а   е   ль     кти с е         о ти с е
и м е ди че ко зна ни е пр и о е е в с ни е и нс ум е ль й функци и в
    то    с е че         бр та т ыя не        тр   нта но          о-
пр о а В с ци о г че ко о р о ер е по нто в о пр с - этов че ева ту
   с.    о ло и с м п с с нде в              о      клю нно     нке
и ли бл нк и нте в ю в ка ыв ни е и с л до а ля (ча е в е о вфо м е в пр о и -
      а      р ь ыс з а        с е в те      щ   сг     р   о с
те но о м не я ), а р е м о р е по нту и тр е
  ль г       ни   д суе е с нде           бую щ е о не о бо е и л м е е
                                    е т г     ле   и   не
с де ж а ль г о е . В с лу это о в пр о с с в е з п о р а м и р о а
 о р те но о тв та          и    г о с о та ля т а р г м            в нный
и с л до а ле а ва м но ко м уни ка и с р е по нто впи с м е й (а -
  с е в те м кт з и        й м      ци     с нде м        ь нно нке
ти р о а е и ли ус й (и нте в ю ) фо м е А и нс ум е л на функци я в пр о ав
    в ни )       тно    р ь    р .     тр   нта ь я         о с
о их с
 бо     луча х с с и т в то , что по
         я   о то    м    бы лучи ть и нфо м а ю , не бх о и м ую д я
                                   р ци      о д       л
р е ни я и с ле в те ь ко пр о м ы. В ка с е о но но о но и те и нфо м а
  ше      с до а л с й       бле     че тв с в г        с ля      р -
ци и в тупа т о е р е по е в на по та л нные в пр ос и х вр ба ные
     ыс    ю   тв ты с нд нто        с ве        о   ы,    е ль
р е кци и на в пр о и те ь
  а        о с л ные в ка ыв ни я и с ле в те . С пи с к под бных в
                    ыс з а     с до а ля         о    о     ы-
с з а й, пр и по о и ко р ых о
 ка ыв ни         м щ    то    сущ е тв я е я з пл ни р о а е получе е
                           с л тс а а         в нно       ни
о е впо и нте е ую щ е и с л до а ля пр о м е и пр е с в я е с бо в пр о -
 тв то        р с    й с е в те      бле ,       д та л т о й о с
ни к.
   Ч то о е р е по нто обе пе ли и с ле в те не бх о м о е у д я
      бы тв ты с нде в с чи              с до а ля      о ди й м       л
р е ни я и с ле в те ь кой з д чи и нфо м а е и с ле о а л до ж е зна : о
  ше      с до а л с      аа     р ци й, с д в те ь л н             ть
че и м е
  м     нно с а в ть ка с а в ть ка ез да а в пр о ы, ка убе ть я в
          пр ши а , к пр ши а , ки а в ть о с                к  ди с
то , что м о но в р и ть по
  м       ж    е    луче нным о е м . Д о в вне ко ко д уг х ус в й,
                        твта     ба и    с ль     р и    ло и
ка : ко о с а в ть г е в с бе е ка о а тыв ть д нные и не ь ли
  к-то г пр ши а , д е ти           с ду, к бр ба а а               л зя
уз ть в е эти в щ и , не пр и бе а к о о у, м ы по
  на с         е        гя   пр с      лучи м бо е и л м е е по е
                                      ле   и   не   лно
пр е с в ни ео в з о но тя х это ом е д .
   д та ле       ом ж с      г   то а
   Н е ни че о бо е в е г и о с г д с ци о г и , че ши р о р а пр о-
     т    г    ле р дно о     па но о ля о ло и         м     ко с
с а в е я впо ле е в е я м не е о то , что с та л ни е пр о р а м ы и с
 тр ни ше с        с дне р м      ни    м      ос в е       г м     -
с до а я и в пр о ни ка (а ты) – з д ча до тупна ка д м у ж е а щ е у.
 ле в ни        о с      нке     аа ,    с    я   ж о     лю м
П ри с тупы а то а и я в я ю тс р е
         нке м ни     л   я зуль то з п о о и де те но ти д ле н-
                          та м а р с в        я ль с     и та
то , ко р ые в -пе в , не м о ут пр и в с к ж е а м о у р е ь ту, а в
  в то , о р ых              г     е ти      ле м      зул та    , о-
в р ых , с с бны то ь ди с е ти р о а с ци о г ю .
 то      по о     л ко   кр ди    в ть о ло и
   Д л то о что убе ть я вто , на ко ко тр удо м ко и ка й кв л фи ка и
     я г      бы   ди с     м   с ль       е      ко    аи    ци
тр е т пр о е ни еа ти р о а я , о та в м с по о енас уктур еа ты и
   буе     в де    нке   в ни   с но и я др бне          тр     нке
нати па в пр ос в е с с в я ю щ и х .
      х о    о , е о та л
   С о де р а т е льна я (о но на ) ча ть а ты то е и м е т о е е е
       ж        с в я    с нке      ж     е пр д л нную в    нутр е н-
ню ю с уктур у и л г ку, ко р а в ю ча т бло - г уппы в пр о о : 1) с быти й-
     тр        ои    то я кл     е    ки  р     о св      о
на и нфо м а я – в пр о ы о сущ е тв щ е вс а с туа и , пр о с о щ и х в
  я      р ци     о с       с ую й тр не и         ци     и х дя
не с быти я х и л о де те но ти р е понде в 2) о нки р е по нта и те и ли
  й о         и   я ль с     с   нто ;    це     с нде м      х
и ных я в е й с ци а ь
       л ни   о л ной ж и зни ; 3) м о в по е ни я р е по нто и в ка ы-
                         ти ы в де        с нде в ыс з
в е ых и м и оце
 ам          нок; 4) д нныеоли чно ти р е по е .
                а        с   с нд нта
   Н а м е ши е тр удно ти о
     и нь         с   бычно в  ызыв ю т у р е по нто в п о ы пе в о
                           а      с нде в о р с         р ог
бло . Н а и м е , во е х нав пр о , ка м и с р о м и с о й ж и з удо л тв
   ка пр      р   тв та    о с ки       то на     ве     ни   в е о-


                         9
ре  ны р а л чные г уппы на е ни я , р е по е
        зи      р      с ле     с нд нты неи с   пытыв ю т тр удно те
                                          а       с й
пр и о е х на в пр о ы о м а р и а но о с че с , удо л тв р е с
     твта       о с      те ль й бе пе нно ти           в е о нно ти
ур ов м з р а тно пл ты, о р а й о уж а щ е с е ы, м е ци нс м о луж и -
    не а бо й а          х но кр      ю  й р д    ди    ки   бс
в ни е и т.п Бо ез тр удни те ь
 а м       . ле а        л ным и дл ни х и но д о з а тс о е нав
                           я     г а ка ыв ю я тв ты         о-
пр о ы ото , ка о о ни в ю т ур о е с о г бл г с с я ни я , что бо шев е о
    с    м   к ни це а       в нь в е о а о о то             ль   сг
о ло ня е и х ж и з и д . Е щ е бо ше тр удно те в зни ка т пр и о е х на в
 с ж     т     нь р       ль       с й о     е      тв та     о-
пр о ы о м о в х с о г по е ни я и л с о х о но ка х -л бо с быти й и л ц,
    с     ти а в е о в де        и ви    це к ки     и    о       и
на и м е , пр и о е х на в пр о , по м у и збр а пр и по тупле и вв ту и ли
   пр   р     твта     о с че         ли     с     ни    уз
и ную с ци а но ть И м е
      пе ль с .       нно п и о е на в пр о ы тр е е о бло а ты ча е
                     р тв те      о с     ть г     ка нке     щ
в е о по в ю тс о е ти п “ нез ю ”, “з тр уд ю с о е ть П о м у о нь
 сг     я ля    я тв ты    а    на    а   ня ь тв ти ”.       это   че
в ж но что пр и фо м ули р о ке в пр о о , ка а щ и х с м о в ви о но по и -
 а ,      бы     р     в о св сю           я  ти о     це к, з
ци я с с в те а ты не был о в дно д я р е по е , и на пр о зо т
     о та и ля нке          а че и    й л    с нд нта      че   и йде
и с ж е ето о о е , ко р ый м о бы в ка а о а в е ый.
   ка ни      г тв та то       г   ыс з ть пр ши а м
     С о е ж а ев пр о о , и х фо м ули р о ка по л д в те но ть и ва м о в з
       д р ни о с в          р     в , с е о а ль с         зи ся ь
вс уктур ев пр о ни кадо ж ны о е тьр ду т е ва ий .
   тр       о с      л    твча я      р бо н
  П е в етр е в ни е– в пр о ы д лж ны быть не бх од м ым и и до та чным и д я
    р о     бо а     о с о            о   и        с то       л
о с че я эм пи р и че ко п о е ки г по з и с ле о а я , д р е ни я е о по-
 бе пе ни           с й р вр     и те с д в ни       ля ше       г
зна а ль
   в те ных з д ч. Э то тр е в ни е о с чи в е я на с ди и эм пи р и че ко и н-
           аа       бо а    бе пе а тс      та          с й
те пр е ци и по ти й по р е с о в а тки на р а и нди ка р о и с о е т-
  р   та     ня     с д тв м ыр бо        бо       то в     о тв тс
в щ е о е у с с е ни ц и с м о и нфо м а и . К а дый в п о р а с а и в -
 ую г м       пи ка ди      ко й      р ци     ж    о р с с м тр а
е я пр и это ка с ци фи че ки й и з е и те ь
 тс        м   к пе     с    м р   л ный и нс ум е д по
                                  тр  нт ля     луче я не
                                               ни   -
о о м о (и с м о и нфо м а и . И на г в р я , д ка до о в пр о а а ты
 бх ди й       ко й)     р ци      че о о    ля   ж г о с нке
до ж набыть о е ле е о по в те ь я з д ча е о и с м а и нфо м а я . Х о-
   л        пр де на г зна а л на а а , г ко я                р ци
тя р а с тыв ть на по
     с чи    а     луче ев е и нфо м а и о о е и л пр е м е п и по-
                  ни с й      р ци    б бъ кте и       д те р
м о и в пр о о было бы не е ным .
   щ   о св          вр
   В до з те с е г поте ы уча тв т о е ле
      ка а ль тв и      з    с уе пр де нное чи с в пр о о . В о о в
                                     ло о с в пр с
а те – о н и з с с вс о ог че ко о и з е е я ка й-ли бо с р о и л
 нке      ди     по обо оци л и с г м р ни           ко       то ны и
с о тв с ци а ь г я в е я . Н апе в м эта д и ж е я к фо м ули р о кев пр о-
 в йс а о л но о л ни             р о    пе в ни       р     в о
с в о но но в м а е и с л до а л с с е то в е я на с м а че ко и н-
 о с в е ни ни           с е в те я о р до чи а тс          е нти с й
те пр е ци и (тр а в ) клю че ых по ти й и с ле в ни я . О ни о е ля ю т л и -
  р   та      кто ке     в    ня     с до а        пр де      ог
ку и зуче я пр о м ы, аз чи т, - о и й о е и на а л нно тьв о о и и н-
       ни     бле    на     бщ    бъ м   пр в е с опр с в
с ум е р и я . У то ни е о но но о с ыс я в ни я да т в з о но ть ко е -
 тр    нта       чне   с в г м ла ле           е ом ж с        нкр ти
з р о а в пр о ы.
 и в ть о с
   У с о и е то г на о де я ко и че тв нных х а а р и с к с р о и
     лв м      чно о   х ж ни      л с е        р кте ти      то н
с о твя в е й пр и по о и о о а с та тс о з те ь
 в йс      л ни       м щ   пр с чи е я бя а л ное п о е е е ка с р в д ни     че т-
в нно о ло и че ко о “р а чле ни я ” ос в г по ти я (е о д та и з ци и ) на с
 е г      г с г      с не      но но о ня       г е л а           о-
с в я ю щ и е эл м е
 та л         е нты – в дущ и е х а а р и с ки пр е м е вх о с уктур ных
                  е      р кте ти       д та     де тр
о р а й. Э то на ыв е я с уктур ной о р а она з ци е и ли по с м о
 пе ци          з а тс тр          пе ци   ли а й        и ко дно-
з чно по м а м ых эм пи р и че ки х зна ни й те р е че ки х те м и но , пр е л -
 на       ни е           с     че    о ти с       р    в    се
дую щ и м це ус но л ни я с я зе ко птуа ь г а а а и с ле в ни я с е о
         ль та в е      в й нце       л но о пп р та с до а           г
м е ди че ки м и нс ум е р и е . О с в й с ктр в о о в тр а в е я о -
   то    с      тр   нта м     но но пе     опр с в ыс и а тс тно
с те ь с ыс в х а а р и с к эти х эм пи р и че ки х зна ни й. Та в с я з
 и л но м ло ых         р кте ти            с     че      ко а в ь
в пр о о спр о р а м ным и ус но ка и .
 о св        г м       та в м
   Д л с ци о г че ко о и з е е я пр и по о и в пр о ни ка и с л зую тс фи к-
     я о ло и с г м р ни              м щ   о с        по ь     я
с р уе ые р е по нта и с в купно ти фа в– и нди ка р ы. О ни на о т ва
 и   м     с нде м     оо     с    кто       то        х дя    н-


                        10
ке те с о м е то в в де в р и а в о е в и
      ве   с      и   а нто тв то            по в ля ю т пр а и ль
                                      зо        в но
с р м ули р о а в пр о ы.
 фо      в ть о с
  В то о тр е в ни е - не бх о м о учи тыв ть с ци а ь -пс х о г че ки е о о
    р е бо а         о ди          а о л но и ло и с           с-
бе с о р а в е ых , в тупа щ и х и с чни ко и нфо м а и . Э то о на е
  нно ти п ши а м        ыс    ю      то    м    р ци       з ча т,
что а то а ты до ж е учи тыв ть и нфо м и р о а с о а в е ых о пр е
    в р нке      л н      а      р    в нно ть пр ши а м         д-
м е о о а с ци фи ку и х я з , тр а ци й о е я , пр е та л ни й о пр е ти ж е
  те пр с , пе           ыка    ди     бщ ни     дс в е       с
и чув тв с бс е г до тои нс а и д . С уче м д нных тр е в ни й с я з ны
    с е о тв нно о с         тв    р     то а       бо а    в а
та ефа р ы ка с а р е ь то о о а ка и с е с и до то е но ть о
  ки    кто    че тв зул та в пр с , к кр нно ть             с в р с т-
в то р е по нто , и х ус но ка на с тр удни че тв с а те а и и ли и нте -
 е в с нде в           та в       о      с о    нке р м        р
вю е а и .
 ь р м
   В пр а че ко р а тепр и ко тр уи р о а и в пр о ни ка о тр е в ни я ча то
      кти с й бо          нс     в ни   о с      ба бо а      с
пе е е ю тс и д лж ны учи тыв ть я ко пле но и в ва м о в зи .
  р с ка я     о        а с м       кс     о зи ся
   Тр е етр е в ни е с с м но ть и нс ум е – а ты. Э то с о тв о а а т
     ть   бо а : и те с          тр   нта нке        в йс о тр ж е
р а с о е е о е и с л до а я ка с с м ы (с с я ни я з ни я , п е та л -
  с м тр ни    бъ кта с е в ни       к и те      о то    на    р дс в е
ни й о фа х и т. д Ч е с о не пр о м а а г р и тм р е ни я ко р ой ча ти ч-
      кта     .).   м лж е      бле , л о        ше    то    с
но з ло е вфо м ули р о ка в пр о о , те на не ко пл кс с в пр о ни ка
    а ж н     р     в х о св м         сущ е м е но ть о с           .
С р е с с м о бр а щ и х п и з ко в пр о ни ка м о но на в ть а це с с
   ди и те о зую         р на в о с           ж    з а : ) ло тно ть
и ли на чи ед ух и бо ети по с я зе Н а и м е , пр о тр а тв нно о ти па с я зи
     ли    в     ле    в в й.     пр   р    с нс е г         в
м е ду о но ным и ко о ным в пр о а и ; функци о л но о ти па – вбло х
  ж    с в       нтр ль     о см           на ь г          ка
в пр о о , р а кр ыв ю щ и х м не е р е по е
 о св с        а      ни    с нд нта о че -то с де ж а л но о р о -
                                 м    о р те ь     дно д
но ; б) с уктур а(о г ни з ци я ) с с м ы. Э то пр и з к лучшев е о р а кр ыв е я
  м    тр      р а а     и те       т   на      сг с      а тс
че е оче е с , з ко м е но ти р а е е я в пр о о ва те а та е че е
  р з   р дно ть а но р с         зм щ ни о с в нке ,           кж   р з
с о е тв е г упп в пр о о на и чи ю п и з ко и з е я е о о о е ; в на -
 о тв тс и р        о св л         р на в м р м г бъ кта ) ли
чи еур о не и и е а х и и ур о не Э то пр и зна с с м но ти фи кс р уе я ви е а -
      в й    р р     в й.    т     к и те с       и  тс    р р
х и и с ж но ти з д в е ых в р о о , и х с по чи не с и о р е с ; в
     ло   с   а аам     оп с в       о д     нно ти    че дно ти
с о ни и та чных фо м в пр о о и д .; г упр а л е о ть Э то пр и з к с с
 тр е     бли      р  о св р )           вя м с .     т    на и -
те но ти пр е л г е по чи не ев е о ус о тв и с ыс ав пр о ни кае ной
  м с      дпо а а т д      ни с г тр йс а м л о с                ди
це и с я з нных с не з д ч. Н е бх о и м о ти с с в е я на
  ли   в а        й аа     о д с        о та л ни   учно де а
                                          -а кв тной,
р е ль й ка ти ны с быти й.
  а но р        о
   С о р ж а е а ты (х а а р и в д з д в е ых о е в по я до и х р а м е
    де ни нке        р кте     и ы а а ам       тв то , р   к     з -
щ е я , фо м а з ци я пр е л г е ых о е в о е е я тс с е ле е по у-
   ни    р ли а       дпо а а м     тв то ) пр д л я тр м ни м         л
чи ть на бо е до то е ную и нфо м а ю о и зуча м о о е . Д л это о не б-
      и ле    с вр        р ци     б    е м бъ кте я       г   о
х о м о х о о о и е р о а с вто с с м ев пр о о , наба кото ых фо м и -
  ди    р шо р нти в ть я        й и те     о св      зе   р    р
р уе я с де ж а ль я ча ть а ты. Ф о м ули р о ка в п о о – с м ый с ж ный
   тс о р те на        с нке       р     в ор св а          ло
эта с с в ни я а ты, ко р о у пр е ше тв т пр оце а эм пи р и че ко о о
   п о та ле     нке     то м      д с уе        дур       с г п-
р е ле я о но ных по ти й и с ле в ни я и о р а с о е тв щ и х эм пи р и че
  де ни с в         ня    с до а        тбо о твтс ую             -
с х и нди ка р о , ка д м у и з кото ых с о е тв т о н и ли не ко ко в пр о-
 ки      то в ж о           р   о тв тс уе ди         с ль    о
с ва ты. П р и с
 о нке        тупа к р а р а тке в п о ни ка с ци о г р е е з д чу – к а
              я   з бо     ор с     , о ло     ша т а а      к
с р м ули р о а в пр о , что по
 фо      в ть о с      бы лучи ть и с м ую и нфо м а ю . В это с я зи
                             ко       р ци       й в
бо шо м е до г че ко зна ни е и м е т т ло
  ль е то ло и с е че               е ипо гизц в пр о о , бе з ни я
                                    ия о с в з на
ко р ой в о ене о м о но по тр о тькв ли фи ци р о а
  то    о бщ    вз ж     с и      а       в нную а ту.
                                       нке
   К а по з а т пр а ка р а х о де епо на а ль й з д чи в пр о ас с ы-
    к ка ыв е      кти , с ж ни        з в те но а а      о с о м
с в с д р ж а е е о фо м ули р о ки дл а ты – г а на о бка с ко р ой
 ло ым о е ни м г         р      в    я нке     л в я ши    ,   то
пр и х о тс с л в ть я . Э то о то те с о с и де ль тв т о нер а р а та -
     ди я та ки а с        бс я ль тв в те с уе             з бо нно
с м е ди че ко о р а и «пе е о а о и х и с л до а ль ки х з д ч с ча а
 ти   то   с й пе ци       р в д » бщ       с е в те с     а а на л  
Яндекс цитирования Яндекс.Метрика