Единое окно доступа к образовательным ресурсам

Ранние русские консерваторы первой четверти XIX в.: Учебное пособие

Голосов: 0

Пособие предполагает знакомство с новейшей историографией русского консерватизма, типологией основных течений раннего русского консерватизма и основными биографиями и взглядами представителей всех течений раннего русского консерватизма.

Приведенный ниже текст получен путем автоматического извлечения из оригинального PDF-документа и предназначен для предварительного просмотра.
Изображения (картинки, формулы, графики) отсутствуют.
                  1


  Ф Е Д Е Р АЛ Ь Н О Е АГ Е Н Т С Т В О П О О Б Р АЗО В АН И Ю
        Р О С С И Й С КО Й Ф Е Д Е Р АЦ И И
В О Р О Н Е Ж С КИ Й Г О С У Д АР С Т В Е Н Ы Й У Н И В Е Р С И Т Е Т
          М инак в А. Ю .
             о

   Р анни р ус с к и к о нс е вато р ы
      е     е    р
     пе во й че р тиXIX в.
      р     тве


         У че но епо с б (020700)
           б    о ие
      по с пе ально с ти030401 – И с то р и
          ци              я
             О П Д Ф . 02.
               .
               Во р о неж
                2005


                   2   Утве жде научно м-ме ди с к и с о ве м и то р и с к о г
     р  но         то че м      то с че  о
ф ак ульте (пр о то к о л № 3 о т 31 мар та 2005 г )
     та                   .
      П особ е под г от овле но на каф е д ре и ст ори и Р осси и
          и
              и ст ори че ско г о ф аку е т а
                           льт
       В ороне ж ског о г осу арст ве нног о у ве рси т е т а
                    д          ни
       Р е коме д у т сяд ляст у е нт ов 3-г о и 4-г о ку
             е        д            рсов
            д не вно г о и ве че рне г о от д еле ни й


                          3                         Вве ни
                          де е

    У ч ебн е п о о
        о   с бие « Р а н ие русс кие ко с ерва то
                     н          н      ры п ерво ч етверти
                                              й
XIX в.» п ред н зн ч ен д ля с туд ен в ис то ес ко
             а а    о           то      рич     го ф куль а   тета
Во н ко го уд а рствен о ун
   ро ежс го с             н го иверс итета , с п ециа лизирую щих я п о       с
ка ф ре ис то
   ед     рии Р о ии.
              сс
    К о с ерва тизм во ик в ко це XVIII в. ка к реа кция н ра цио а лизм и
      н          зн      н                  а       н
ин ивид уа лизм Н о го времен тео
  д            во          и,   рию Про   грес с а , рево цио н е
                                              лю    ны
измен ия в мире,
     ен            ка к ид ейн е теч ен
                          о      ие, с та вящее с во     ей цель   ю
а ктуа лиза цию     по зитивн х тра д иций
                   ы             и   цен о тей
                                      нс        п ро ло ,
                                                  ш го
о п еч ива ю щих э лю цио н е о н ес ко ра звитие о
 бес            во      н о рга ич       е           бщес тва , д ля
ко ро х ра ктерн куль с иль о го уд а рс тва , п рио
  то го а         ы      т     н го с              ритет его н д   а
ин терес а ми ин ивид а , п о има н ес тес твен о н вен тва лю д ей и
           д        н     ие        н го ера       с
с о тветс твен о п ризн н н бх д имо о
  о       н      а ие ео о        сти бществен о иера рх О д н й
                                     нй         ии.    о
из ва жн их цен о тей д ля ко с ерва тизма являетс я религия, ко ра я,
      ейш      нс           н                         то
с о с н во
  гла о ззрен     иям ко с ерва то в, п рид а ет с мы с л ис то
                 н      ро                рии и о ель о  тд  нй
ч ело ес ко лич н с ти. О тс ю д а вы тека ет та кже с кеп тич ес ко о о ен
    веч    й     о                               е тн ш ие
ко с ерва тизма к Ratio, н риятие а бс о тиза ции его во жн с тей,
  н                  еп          лю              змо о
п о има н
  н    ие   о н ен о ти
           гра ич н с         и  н оес верш ен тва
                                    с      (“ грех вн с ти”
                                                о о    )
ч ело ес ко
    веч    й п риро ы , то ч то о ч н
                д      ,        бы о      о зн ч а етс я ка к
                                        бо а
ан тира цио а лизм. След ует п о ч еркн
        н                д    уть и вес ь    ма х ра ктерн й д ля
                                         а        ы
бо ш ин тва ко с ерва то в а н
  ль    с      н      ро      тиин ивид уа лизм. С то ки зрен
                            д                 ч       ия
бо ш ин тва ко с ерва тивн х д о
  ль    с     н        ы     ктрин п рио  ритетн е зн ч ен имею т
                                      о     а    ие
ин терес ы цело , н д ы н ивид уа ль ы х цен о тей (Бо н ция, го уд а рство
          го а     д        н     нс      г, а        с      ,
о бществои т.д .), а н о ель о лич н с ти.
              е тд     нй     о
    Д ля ко с ерва тизма ха ра ктеренкуль н то ко с иль о го уд а рс тва ,
         н                    т е ль        н го с
церкви,      религии и н вс твен о ти, н и с емь ш ко , а рмии,
                   ра      нс     о       и,       лы
п а трио тизма , с а мо тн й н цио а ль о куль
             бы о а        н нй       туры , т. е. тех о    бщес твен ы хн
ин титуто ко ры е вы с туп а ю т о н вн ми п ро д н ми и х н
  с     в, то               с о ы      во ика          ра ителями
тра д иции. Сю д а же мо о д о вить и та кие тип о гич еские ч ерты
                   жн     ба              ло
ко с ерва тизма , ка к п о има н ко кретн -ис то еско о ло
  н              н     ие н       о   рич    й бус влен о ти    нс
уро я п ра в и с во д , п ра гма тизм, зд ра вы й с мы с л.
   вн         бо
    К о с ерва тизм п ри э м п ро
      н            то     тиво то ид ео гиям, в о н ве ко ры х
                           с ит     ло         с о      то
лежа т цен о ти п ро
        нс      тиво о жн го п о ка : а теизм, ма териа лис тич еска я
                  п ло о       ряд
о риен ция п о
     та       литики, мо ль ы й релятивизм, куль
                      ра н                     т ра с с уд ка ,
ра цио а лизм, а н
     н         титра д ицио а лизм, ун
                       н        иверс а лизм, ко мо о   с п литизм,
п рио  ритет   ин тересо  в    ин ивид а
                      д       нд
                              а   ин терес а ми      го уд а рс тва ,
                                               с
ин ивид уа лизм, ра вен
  д              ство куль лич н х п ра в и с во д , п ривержен о ть
                   ,    т    ы          бо            нс
тео  ретич ес ким мо елям, куль п еремени рево цио н х измен ий.
             д         т          лю    ны         ен
    В с луч а е н бх д имо ти с о ль ы х п еремен ко с ерва тизм требует
            ео о      с     циа н            н
п ри их о ущес твлен ч резвы ч а йн й о то жн сти и п о теп ен о
      с        ии          о с ро о           с      н сти. При
э м бы ло бы н
 то          еверн тра кто ть ко с ерва то в ка к п ро
                о       ва    н     ро         тивн в вс его
                                               ико


                           4
н во . О н вы с туп а ю т лиш ьп ро
 о го     и                 тив а бс о тиза ции п рин а н визн ,
                                лю           цип    о    ы
ч тоо ч н х ра ктерн д ля либера лизма и еще бо левы х теч ен
     бы о а         о                    лее          ий.
    М о о с д о та то н й с теп ен ю о ред елен о ти утвержд а ть ч то в
      жн      с    ч о        ь    п      нс            ,   ,
о тлич ие о за п а д н евро ейс ко , рус ский ко с ерва тизм легч е п о д а етс я
        т       о   п     го           н              д
тип о гиза ции, о бо “
    ло        н лее жесто , п о ко ку в н ч етко п ро лежива етс я
                         к” с ль         ем         с
ма гис тра ль о н п ра влен
        не     а       ие, ко ро во икло и о о
                          то е      зн        ф рмило ь п ос     д
во ейс твием н ко ких о н вн х ф кто в рус ско ис то
  зд        ес ль        с о ы      а   ро      й     рии. В п ервую
о еред ь реч ь ид ет о влиян п ра во ла вн й религии н вс е с то н
 ч     ,                ии       с    о         а       ро ы
о бществен о жизн — о бы то й д о п о
        нй       и     т     во        литич еско О гро ую ро
                                         й.      мн     ль
та кже игра л ид еа л мо о         щн го цен лизо н о тра   ва н го иера рх ес ко  ич    го
го уд а рс тва , ко ры й ис то ес ки с ф рмиро лс я в н цио а ль о
  с          то          рич        о    ва        а    н нм
с о а н в с илу бо ш их п ро тра н тв и во н х угро со с то н За п а д а
  зн ии          ль       с    с      ен ы     з     ро ы
и Во то , н бх д имо ти вес ти о ро итель ы е во ы , требую щие
     с ка    ео о       с         бо н      н     йн
ко с с а ль о н ро н го н п ряжен и с п ло ен о ти. Н а ко ец, бо ш ую
  ло     н го а д о        а      ия       ч нс        н      ль
ро в ф рмиро н
  ль     о     ва ии рус с ко ко с ерва тизма с ы гра ло с о а тель о
                        го н                     зн    не
н риятие за п а д н евро ейс ко куль
 еп             о    п     й      турн -религио о тра д иции —
                                  о     зн й
рус ско а н
     е   тиза п а д н ес тво ко ро ста ло с ущес твен ы м ко о ен м
               ич     ,   то е               н      мп н то
н цио а ль о с а мо о а н
 а    н н го        с зн ия. В XVIII— XIX вв. рус ский ко с ерва тизм       н
во ика ет ка к реа кция н вестерн цию Р о с ии, п ред п рин
  зн               а       иза       с          ятую Петро I,  м
и н угро рево ций, н д вига ю щих я с За п а д а .
   а    зу    лю       а         с
     По мимо гла вн го теч ен д ля ко ро п рио
               о       ия,       то го     ритетн ми цен о тями
                                           ы      нс
бы ли п ра во ла вие, с иль о цен лизо н о го уд а рство н цио а лизм,
         с         не      тра     ва н е с         , а    н
в рус ско ко с ерва тизме н ра зн х э п а х с ущес тво ли ра злич н е
       м   н            а     ы    та          ва         ы
теч ен  ия,   ко ры е
          то       мо о н зва ть
                    жн     а          церко ы м,
                                       вн       ма со с ким,
                                                   н
н цио а лис тич еским и либера ль ы м ко с ерва тизмо о н ко э теч ен
 а    н                   н      н        м, д а      ти     ия
н д о иро ли в рус с ко ко с ерва тизме и н о ред еляли егос п ециф
 е мин ва               м н              е п               ику.
    По бие п ред п о га ет зн ко тво с н вейш ей исто гра ф
      со          ла       а мс          о          рио    ией
рус ско ко с ерва тизма , тип о гией о о ы х теч ен ра н его рус ско
     го н                ло      сн вн       ий     н         го
ко с ерва тизма и о н вн ми био ф
  н            с о ы         гра иями и взгляд а ми п ред ста вителей
вс ех теч ен ра н егорус ско ко с ерва тизма .
        ий    н         го н


      Г лав I. И з че ру с о г к нс рв из а в с в м е й
         а   у ние с к о о е ат м     о ре нно
   ро с ийс о й ис о рио г
     с к    т    раф ии: г ны енаправ ния и т е нц ии
                   лав    ле    нде


   Н ель с ка за ть ч то рус ский ко с ерва тизм во е н изуч а лс я в СССР ,
      зя    ,        н       вс е
н н с то
 о е     ит п реувелич ива ть и с теп ен его изуч ен о ти. Т а к, в
                         ь      нс
по рево цио н е д ес ятилетия, т. е. в 1920-30 гг., вы ш ли ед ин н е и
     лю   ны                          ич ы
вес ь д о тн е ра бо о ко с ерва то х э о Священ о с о за , о
   ма   бро ы     ты   н    ра  п хи    н го ю
рус ских с вязях Ж о а д е М ес тра , ряд п ублика ций о п о
            зеф                  лемике межд у
Н . М . К а ра мзин м и А . С. Ш иш ко м, о д еятель о
          ы          вы       н сти ко с ерва тивн й
                                 н     о
« Бес ед ы лю бителей рус с ко  го с ло » , с та ть п о вящен ы е К . П.
                     ва     и,  с   н
По о о цеву, А лекс а н ру III и ко с ерва тивн й ко
  бед н с         д     н      о  рректиро вке Великих
реф рм в 1880-е гг., изд а н с « ра зо ч итель ы ми» целями д н ики,
   о              ы     бла    н         евн


                            5
мемуа ры     и п ереп ис ка     К . П. По о о цева ,
                              бед н с           ма териа лы      по
                          1
ис то рии ч ерн со н го д вижен . Сп ис о э т п ри жела н мо о
          о тен о           ия         к то             ии    жн
д о о ить ма кс имум д ес ятко ругим ф милий а вто в и н имен ва н
  п лн                 м-д        а          ро     а     о ий,
н н бо то . Сп ра вед ливо ра д и с то о
 о е лее го               сти          ит тметить ч тотруд ы 1920-30-
                                         ,
х гг., п о вящен ы е ко с ерва то м, н с или за ч а с тую а рх гра ф ес кий
       с    н     н      ра    о                 ео     ич
х ра ктер и имели с тро
 а                  го а ка д емич ескую ф рму, в о    о         тлич ие о    т
э цио а ль ы х и с убъ ективн х, п о а мф
 мо н н                 ы     луп      летн х п ро
                                    ы     извед ен н ту же
                                                ий а
тему, вы ш ед ш их из-п о п ера либера ль ы х ис то
                д            н        рико в д о
                                        в     рево цио н е
                                                лю     но
     2
время , т.е. ис то гра ф 1920-30-х гг. в ч ем-то н мн н бы ла
             рио     ия                        есо ен о
ка ч ес твен о бо
        н    лее вы с о  ким э п о ра звития ис то ес ко мы с ли,
                        та м                 рич      й
изуч а ю щей     рус с кий    ко с ерва тизм,
                     н             н ежели     с о тветствую щие
                                             о
до рево цио н е ра бо .
      лю    ны      ты
    В п ерио Велико О теч ествен о во ы ис с лед о н п о вящен ы е
         д      й         н й йн             ва ия, с         н
ко с ерва тивн й п ро
  н        о     блема тике, вы х д ить п ерес та ли, о н ко ряд о
                            о                  д а         м
ис то рико го уд а рс твен о а трио еско о
       в с         н -п     тич     й риен ции (Е . В. Т а рле, С. К .
                                      та
Буш уев, А . Е . Е ф в и д р.) бы л п о та влен во ро о ис то ес ко
             имо              с          п с б         рич    й
реа билита ции та ких вид н х ф   ы   игур « ко с ерва тивн го ла геря» , ка к А . А .
                             н          о
А ра кч еев, М . Н . К а тко и К . П. По о о цев3, ч то вп ро ем, бы ло
                  в           бед н с           ,      ч
д емо стра тивн
    н       о   п ро о
                 игн риро н  ва о с та лин ким     с      а гитп ро о  п м.    В
п о лево н й п ерио , ко ры й с о
  с    ен ы       д   то       времен а я н цио а л-п а трио еска я
                                  н    а   н         тич
ис то гра ф
    рио    ия связы ва ет с н      еким « п а трио еским рен с а н м» ,
                                     тич           ес   со
ин ицииро н ы м Ста лин м, ра бо , в ко ры х ис с лед о лс я бы рус с кий
        ва н        ы      ты       то          ва
ко с ерва тизм, та кже п ра ктич ес ки н п ублико лис ь ч то безус ло о
  н                        е          ва    ,    ,        вн ,
д о та то н ярко ха ра ктеризует
  с    ч о                    « рус с ко ть и « тра д ицио н сть
                                   с »               но »
п о о о « рен с а н а » .
  д бн го      ес   с
    По ле д литель о п ереры ва , н ч ин я с 60-х гг. XX в. в Т а рту
      с        н го           а     а
(Э с то ия) ус илиями с емио ес ко ш ко Ю . М . Л о н бы ли с о а н
    н               тич    й     лы          тма а          зд ы
о емн е, ин
 бъ    ы     терес н еы    и н по
                      е    терявш ие п о с ей д ен зн ч имо ти  ь а       с
ис с лед о н о ра н их рус с ких ко с ерва то х - Н . М . К а ра мзин А . С.
      ва ия      н           н        ра                 е,
                  4
Ш иш ко С. Н . Глин . Ш ко Л о н за ло
      ве,         ке      ла   тма а        жила п ро н тра д ицию
                                            ч ую
изуч ен  ия ра н его рус с ко
           н         го ко с ерва тизма в ра мка х п режд е вс его
                        н
ф ло
  ило гии.
    Е с ли го рить о ра бо х вы ш ед ш их за п ред ела ми « ло н вс ко »
         во         та ,                         тма о      го
Т а рту, то н то е ч а стн е а с п екты ис то
          еко ры         ы                рии ра н его рус с ко
                                             н          го
ко с ерва тизма , связа н ы е с п ро
  н              н        тиво ейс твием либера ль ы м реф рма м
                           д                 н        о
(взгляд ы и п ро     екты Г. Р . Д ержа вин , Н . М . К а ра мзин и д р.),
                               а                  а
ра с с ма трива лис ь с п о   зиций ма ркс ис тско мето о гии в о бща ю щих
                                й      д ло        бо
ра бо х А . В. Пред теч ен ко и н то х д р. с о
    та               с го      еко ры            ветских ис то     рико  в,
                                  5
п о вящен ы х ца рс тво н
  с     н         ва ию А лекс а н ра I . С н ш ей то ки зрен
                            д           а       ч       ия,
ис то рики-ма ркс ис ты в основном о ира лис ь н ту э ирич ескую ба зу,
                          п          а     мп
ко ра я бы ла с о а н д о
  то          зд а     рево цио н й ис то гра ф
                      лю    но         рио     ией, н п ример, в
                                                а
труд а х Н . К . Ш иль ера и д ругих та к н зы ва емы х « д во с ких
                 д                    а              рян
о ра н
 х ителей» , и о н ива лис ь п о п реимущес тву ин
             гра ич                          терп рета цио н ми ны
н ва циями.
 о


                           6


    И н ч е о то
      а     бс ит д ело со ш ко й П. А . За йо ч ко ко . В
                               ло             н вс го
ф д а мен ль ы х труд а х э го вид н го с о
  ун     та н               то         о      ветс ко  го ис то   рика ,
п о вящен ы х вн
  с     н      утрен ей п о
                  н     литике с а мо ержа вия в 70-90-х гг. XIX в.
                                 д
вп ервы е, п о ле весь зн ч итель о п ереры ва , бы ли со а н яркие, х тя
         с      ма а        н го                 зд ы        о
и по  литич ес ки тен ен зн е (с о евид н й о
               д цио ы          ч     о гляд ко н « ма ркс ис тско
                                         й а            -
лен с кую мето о гию » ) ис то ес кие п о
   ин        д ло          рич         ртреты та ких вид н х рус с ких
                                                ы
ко с ерва то в, ка к Н . П. И гн ть М . Н . К а тко К . П. По о о цев, Д .
  н      ро             а ев,            в,        бед н с
А . Т о то В. П. М ещерский, ис с лед о н их влиян н ф рмиро н
     лс й,                        ва о        ие а о        ва ие
то п о
  го литич ес ко курс а , ко ры й в с о
              го        то         ветско ис то гра ф п о ил
                                    й     рио     ии луч
                   6
н зва н « ко трреф рм» .
 а    ие    н     о       Е с ли ш ко Л о н « реа билитиро ла »
                                ла   тма а             ва
изуч ен ра н егорус с ко ко с ерва тизма ко ца XVIII - п ерво трети XIX
     ие    н         го н              н            й
в., то п о   зитивис тс ко ш ко й За йо ч ко ко бы ло реа билитиро н
                 й    ло        н вс го                   ва о
изуч ен зрело рус ско ко с ерва тизма 1870-1890-х гг.
     ие     го      го н
    О д н й из х ра ктерн х ч ерт то а ш н ис с лед о н
       о      а      ы          гд    их       ва ий, ка с а ю щихс я
ко с ерва тивн й п ро
  н        о      блема тики, бы ла та , ч то с теп ен н уч н й        ь   а   о
о ективн сти н уч н й ра бо
 бъ      о      а   о       ты с н ла с ь
                              ижа    ,   в с илу во с та ю щей
                                               зра
ид ео гиза ции ис то ес ко
    ло            рич    й н уки, п о мере х н ло ес ко
                           а                ро о гич       го
п риближен о екта ис с лед о н к с о
        ия бъ            ва ия       ветс ко п ерио у.
                                   му      д
    Примерн к н ч а лу 70-х гг. XX в. о зн ч ила с ь тен ен
          о     а                     бо а           д ция к
вы д елен  ию ис то   рии рус ско    го ко с ерва тизма ка к с а мо то
                             н                  с ятель о  н го
         7
н п ра влен . Д о э го те или ин е с ю жеты , с вяза н ы е с ко с ерва тивн й
 а      ия      то          ы              н      н        о
п ро блема тико ра с с ма трива лис ь в ра мка х бо
          й,                         лее ш иро   ких тем, п режд е
вс его вн
    ,   утрен ей п о
            н     литики с а мо ержа вия. В ко це 70-х гг. п о
                          д            н           являю тс я
п ервы е круп н е ис с лед о н
           ы        ва ия, п о вящен ы е целико и п о о ть
                              с     н         м     лн с ю
ко с ерва то м XIX в. Н а ряд у с п ро ими,
  н      ра                       ч       н бх д имо вы д елить
                                        ео о
н ва то
 о    рский д ля то времен труд В. А . Т ва рд о ко о М . Н . К а тко (в
               го      и                вс й             ве
д а н о с луч а е ис с лед о тель ица тво ески ра звила о н из тем с во
   нм              ва    н        рч            д у         его
                          8
уч ителя – П. А . За йо ч ко ко ) , ко ры й п о бо тству ф ктич еско
                 н вс го           то        га       а       го
ма териа ла д о с их п о н п ревзо ен в с о
                р е        йд        времен о « ка тко вед ен .
                                       нм        во     ии»
М о о ф Т ва рд о ко д а ла мо ы й имп уль н уч н му с о бществу в
   н гра ия        вс й          щн          с а    о     о
изуч ен  ии рус с ко   го ко с ерва тизма , ка к мин
                  н                  имум – с п о бс тво ла
                                               со     ва
ф рмиро н с то го и н рех д ящего ин
  о     ва ию      йко     еп    о         терес а к э й тема тике. В 70-
                                         то
80-е гг. п о   явилис ь мо о ф о с ла вян ф х с та ть о ид ео гии
                  н гра ии            о ила ,       и б      ло
« о ициа ль о н ро н с ти» , о Н . Я . Д а н
  ф     нй а д о                    илевс ко К . Н . Л ео ть
                                     м,         н еве, В. В.
Р о н ве, К . П. По о о цеве и д р.9 Вп ро ем, та ко ро а ра бо
  за о            бед н с                 ч        го д        ты
п ро о ли о ва ть я ис клю ч ен
   д лжа     ста    с         ием.
    Е с ли п о ы та ть я в цело о ить с теп ен ис с лед о тель го
          п     с         м цен             ь        ва    ско
ин терес а к рус ско ко с ерва тизму в со
              му н                ветскую э о у, то о бы л н
                                      п х      н     евелик
и явн ус туп а л п о ко ес твен ы м х ра ктеристика м ис с лед о н
     о             лич       н     а                  ва иям,
п о вящен ы м д ругим н п ра влен
  с     н             а       иям рус с ко о   й   бщес твен о мы с ли
                                               нй
п о лед н
  с    ей трети XVIII - н ч а ла XX в., н п ример, ма ркс изму,
                         а              а
н ро н ес тву и либера лизму. Р а бо п о ко с ерва тизму, в луч ш ем с луч а е,
 а д ич                        т     н
н с ч иты ва лис ь д ес ятки, ч то же ка с а ется д ругих ид ейн х н п ра влен в
 а                                         ы   а      ий,
о о н с ти рево цио н х то зд есь с ч ет ш ел н ты с яч и, ес ли н
 с бен о          лю    ны ,                     а             е


                          7
бо ш е, н имен ва н
  ль       а    о ий. Прич ин э го бы ла о евид н : о ективн я
                           а то         ч     а   бъ     а
о бществен а я п он    требн сть в то ч то п рео о
                  о      м,   бы     д леть ро с ийс ко « кра с н е
                                         с     е     о
с мещен в п оие     литич ес ко с п ектре» (Д . Га лко кий), во икш ее в XIX и
                    м              вс       зн
а бс о тн д о иро вш ее в XX в., н мо
    лю о мин ва                    е   гла реа лизо ть я в ус ло
                                         ва с       виях
а бс о тн й мо о о
    лю о       н п лии го уд а рствен о ид ео гии, имею щей мо ую
                     с      нй       ло             щн
ан ти-тра д ицио а лис тскую и а н
            н           ти-ко с ерва тивн ро о ло ую .
                           н       ую д с вн
    Ситуа ция с ущес твен о измен с ь п о ле н ч а ла го ч евс ко
                     н      ила      с    а       рба     й
« гла с н с ти» . В ко це 80-х гг. с та ла с тремитель о реа лизо ва ть я
     о          н                       н        вы   с
ес тес твен а я п о
        н    требн с ть н уч н го со бщес тва в п рео о ии во икш ей
                 о    а   о    о           д лен     зн
д ис п ро о п рции в изуч ен о    ии бщес твен о о н -п литич ес ко мы с ли. По
                                        й         мимо
п рич ин ч ис то а ка д емич ес ко      го с во йства , у « ко с ерва тивн го бума »
                                     н        о
о за лис ь и д ругие: п о
 ка                 литич ес кие, п рич ем с теп ен их во ейс твия н
                                      ь      зд       а
со бствен о н уч н е ис с лед о н ка к н м п ред с та вляетс я, ус илива етс я с
       н а     ы        ва ия,     а
ка жд ы м го о О тметим о н вн е п рич ин н ра с та н ко с ерва тивн х
         д м.          с о ы         ы а       ия н         ы
н с тро ий в о
 а    ен       бщес тве, миро ззрен ес кие цен о ти и мо
                         во   ч        нс         тива ции,
ко ры е с тимулиро ли и в ка ко
  то            ва         й-то мере ф рмиро ли со тветствую щие
                                 о    ва     о
ис с лед о тель кие д ис курс ы . Сред и н х н ло ес ки п ервы м бы ло
       ва    с                 их ро о гич
о ржен о ко
 тто     ие т ммун тич еско ид ео гии, с ко ро
                  ис      й    ло       мп метиро вш ей с ебя
                                             ва
в гла за х бо ш ин тва ин
          ль   с      теллектуа ль о э
                           н й литы , ч то п ривело к то       му, ч то
ч а с ть ее о за ла с ь го во во п рин
          ка        то й     с   ять ко с ерва тизм в ка ч ес тве
                                    н
ес тес твен о  н го ид ео гич ес ко
                 ло      го п ро  тиво а и о п о ен
                                вес       п н та вс яко     й
« левизн . По мере о о итель о н п еха либера ль ы х реф рм,
       е»            тн с     н го еус               н     о
н ч а вш их я с 1992 г., с та ло н ра ста ть и со а тель о о лкива н о
 а       с                а         зн    н е тта       ие т
« н вяза н о За п а д о либера лизма . Сп ро н ко с ерва тизм, имевш ий
  а     н го        м»               с а    н
п о а ч а лу а н
  н         тико ммун тич еский о
                   ис         ттен к, п рио
                               о       брел теп ерь ч етко
звуч а щий а н    тилибера ль ы й (а н
                   н     тибуржуа зн й) а кцен Са ма верх вн я
                                 ы       т.        о а
вла с ть еще п ри Е ль е, за явила о н бхо имо ти ф рмулиро
     ,             цин             ео д      с    о      вки
н цио а ль о ид еи, ч то бы ло во п рин н с ителями с ф рмиро вш его я
 а    н нй                 с    ято о           о    ва    с
к то времен п ра во д искурс а ка к сво ро а « с игн л к реш итель ы м
    му       и     го             его д        а         н
д ейс твиям» . В э     тих ус ло   виях Н . М . К а ра мзин С. С. У ва ро Н . Я .
                                    ,           в,
Д ан  илевс кий, К . Н . Л ео ть К .П. По о о цев, И .А . И ль и т.д . ста ли
                   н ев,       бед н с             ин
« вла с тителями д ум» ч а сти ин          теллектуа ль о энй    литы и н уч н го а  о
с о бщества . Р ус ский ко с ерва тизм во п рин лс я э
  о                  н         с    има     тими лю д ь   ми ка к
ис ко я рус ска я н цио а ль а я ид ея, ко рую лиш ь н бх д имо
    ма            а    н н            то           ео о
а ктуа лизиро ть в п рин иа ль о н во о та н вке. В н с лед ии
          ва          цип    н    о й     бс   о        а
ко с ерва то в XIX - н ч а ла XX в. с та ли о с кива ть « цен ы е э
  н       ро        а              ты          н    лемен » ,
                                                  ты
п ризва н ы е п о тверд ить тезис , ч то их ид еи, ко ры е « та к и н бы ли
       н     д                        то           е
ис п о зо н то а ш н
    ль ва ы       гд    ей вла с ть , и с его н н утра тили с во
                          ю        д я е              его
зн ч ен . В ра мка х п о о о д ис курс а вс е п ро
  а   ия»            д бн го               блемы п о а ктуа лиза ции
ко с ерва тивн й ид ео гии реш а ю тс я вес ь
  н        о       ло                 ма п ро то ко цеп цию
                                          с :    н
с а мо ержа вн й мо а рх н бх д имо ис п о зо ть д ля ра зра бо
    д      о    н ии ео о             ль ва             тки ид еи
« с иль о го уд а рс твен о вла с ти» а вто
     нй с           нй           рита рн го тип а , п ред с та влен о
                                  о               ия б
имп ерс ко мо ели мо о п ревра тить в уч ен о н во ро с ийс ко
        й   д      жн                 ие     о м    с     м
ун ризме, рус с кую н цио а лис тич ескую рито
  ита                а   н             рику п ус тить в х д в   о
бо бе с э о тич ес ким н цио а лизмо « н
  рь     тн кра          а   н     м ерус с ких с убъ екто Р Ф ,
                                       »       в


                            8
с та вку      на    п ра во ла вие
                   с        и п ра во ла вн
                                  с   ую церко (« д ух вн й
                                             вь       о ы
с тержен рус с ко го уд а рс твен о ти и куль
       ь      й    с       нс          туры » ) во д ить в н вы х
                                            зро         о
ис то ес ких ус ло
    рич            виях введ я н о
                    ,         а    бщего уд а рс твен о
                                      с         н м уро е    вн
п реп о а ва н о н в п ра во ла вия в ш ко и о
     д     ие с о         с          ле    бяза в вы с ш их ч ин вн в  о ико
время о времен о та ива ть д литель ы е церко ы е с лужбы в У с п ен ко
      т      и тс              н        вн                с м
с о ре М о ко
  бо      с вско К ремля, и т.д . С п о о о то ки зрен у лю бо
              го                  д бн й ч           ия,        й
ко с ерва тивн й ид еи п о п ро ло века ес тьво жн стьреа лизо ть с
  н         о        за   ш го            змо о             ва ся
н то ми вид о
 еко ры          измен иями в Р о ии XXI в.
                   ен        сс
    Р а бо ис то
        та     рико ко ца 80-х - п ерво п о вин 90-х гг. XX в.
                 в    н             й   ло ы
с о ред о ч ила сь п режд е вс его н изуч ен э ирич ес ко ба зы рус ско
  с    то                  а       ии мп         й            го
ко с ерва тизма : в п о ке с та тей и мо о ф и п о ы н явн п рео д а ю т
  н             то           н гра ий       н е      о      бла
труд ы , п о вящен ы е ко кретн м п ерс о а лиям, клю ч евы м ф
         с     н       н    ы         н                  игура м
рус ско ко с ерва тизма . М о о д а же го рить о н ей п о
      го н               жн          во       еко      зитивис тс ко   й
« за циклен о ти»
        нс       ис то рико в н ко кретн х ф
                          а     н     ы     игура х н с ителях
                                               ,    о
ко с ерва тивн й ид ео гии и п ра ктика х э го теч ен
  н         о      ло                 то       ия. Е с ли за д а ть    ся
цель о бщить э ра бо
    ю бо          ти      ты ра д и с о а н о о итель о цело о
                                зд ия тн с         н       стн й
ка ртин , то н д о п ризн ть ч то та ка я цель вп о е д о тижима , п о ко ку
      ы     а        а ,                лн    с          с ль
ч ерез п ерсо а лии о етливоп ро ма трива ю тс я ко туры ф о а рус с ко
          н     тч        с             н      ен мен          го
ко с ерва тизма н вс ем ис то ес ко п ути его ра звития. Р а зумеется, вс е
  н          а         рич     м
э ра бо н д н ро н п о с во а ка д емич еским д о то с тва м, с теп ен
 ти     ты ео о д ы            им                с ин              и
п ро бо н о ти ис то н в и зн н ис то гра ф п ро
   ра та н с          ч ико      а ию       рио     ии    блемы , а вто    ры
их ис п о ую т ра злич н е п о
       вед           ы   литич ес кие взгляд ы , и, с о тветс твен о о и
                                           о         н, н
н п ис а н в с о
 а     ы      верш ен о ра зн х д ис курс а х – о кра йн п ра во д о
                   н     ы               т      е       го
либера ль о н ерва тивн го и о ективис тс ко , н та к или ин ч е, о я
       н -ко с          о    бъ           го о           а    бща
ка ртин э лю ции рус ско ко с ерва тизма – о М . М . Щ ерба то д о
      а во              го н               т               ва
п ра во н рх то н ч а ла XX в. – в н с ф ктич ес ко с то н в
     -мо а ис в а                       их    а        й     ро ы
о н вн м во со а н 10. О бра щен к п о о о п ра ктике, с н ш ей то ки
 с о о       с зд а            ие      д бн й             а      ч
зрен  ия, являетс я за ко о     н мерн м э п о н уч н й ра бо : ро с ийс ким
                       ы    та м а       о      ты      с
ис то рика м н бх д имо бы ло п режд е вс его н ко ить зн ч итель ы й
           ео о                          а п        а      н
ф ктич еский ма териа л, п режд е ч ем п рис туп а ть к тео
 а                                               ретич ес ким
о бщен
 бо     иям и мето о гич еским п о ка м. М о о ко с та тиро ть ч то
                д ло           ис       жн     н       ва ,
н с туп ил мо т, ко а вомн жес тве со а н ы е « ис то еские п о
 а         мен     гд      о        зд н         рич         ртреты »
явн н а ю тс я в вы х д е н бо
   о ужд              о   а    лее вы с о  кий, « п а н ра мн й» , уро ь
                                         о    ы        вен
о бщен Т ем н мен ес ть п рич ин , п о ко ры м э п ро о ит п о
 бо     ий.      е    ее,          ы      то     то    исх д       ка
явн в н о та то н й с теп ен О д н из н
   о     ед с     ч о        и.      а      их – бо ь ч етких и
                                             язн
н вус мы с лен ы х п о
 ед         н        литич ес ких о о    цен к,    н ежела н  ие    вп а с ть в
ид ео гич ес ко
    ло       е   мен рс тво и д о тизм бы лы х д ес ятилетий,
                  то            гма
за с та вляю щее избега ть ш иро        ких н уч н х о бщен
                             а    ы    бо     ий. К ро    ме то ,  го
ф рма ль ы й о з о ма ркс ис тс ко
 о     н     тка    т           -лен с ко мето о гии о ю д ь н
                                ин й        д ло       тн      е
с о ро жд а етс я а вто тич еским ус во ием н вы х ис с лед о тель ких
  п во              ма            ен      о            ва    с
п о х д о и мето о В э
  д о в         д в.     тих ус ло  виях п о   зитивизм с та л п рео д а ю щимбла
мето о н уч н го ис с лед о н
    д м а       о          ва ия (« ф кты являю тс я го зд о бо
                                а               ра       лее
                          11
ва жн ми, ч ем их ин
    ы            терп рета ция» ). А та ко ро а уста н вка н
                                   го д        о      еизбежн   о
п ривела к п рео д а н  бла     ию жа н ис то ес ко п о
                        ра      рич     го ртрета , н рра тива са
мин  имумо а н литич ес ких вы кла д о У э го п о х д а ес ть с во п лю с ы , в
        м а                  к.    то    д о           и


                            9
ч а с тн сти, о п риво ит к резко ра с ш ирен
     о     н       д           му         ию    ф ктич еско
                                            а       й   ба зы
ис с лед о нва ий.
    Па ра ллель о с н ко лен
            н      а п     ием н во э ирич ес ко ма териа ла во с
                             о го мп            го          зро
ин терес к ис то гра ф ес ким н ра бо м д о
            рио      ич        а    тка     рево цио н го п ерио а и
                                         лю    но        д
п о т-рево цио н го п ерио о
  с      лю    но            д в, ко ры е в зн ч итель о
                                 то           а     н й мере
игн риро лись с о
   о    ва       ветс кими ис с лед о телями. Э тим о яс н
                              ва             бъ   яется ш иро е  ко
п ереизд а н кла с с ич ес ких ра бо А .Н . Пы п ин , Н .К . Ш иль ера , велико
         ие                 т           а          д         го
                             12
кн Н ико я М их йло а и д р. , ф с о о « русс ко религио о
  язя      ла       а    вич           ило ф в          го       зн го
          13                   14
рен с а н а » , э
   ес   с     мигра н   тских а вто в , в то ч ис ле и кра йн п ра во то .
                           ро        м           е     го лка
    О бы ч н ред а кто с о ро жд а ю т та ко ро а п ереизд а н рема рка ми
         о        ры п во               го д           ия
о н бх д имо ти во бн вить п рерва н ую
     ео о       с        зо о               н     ис то гра ф ес кую
                                              рио     ич
тра д ицию , а та кже о д о то с тва х п ереизд а ва емы х кн с ред и ко ры х -
                    с ин                       иг,       то
« н с ы щен о
  а      н сть ф кта ми, то н с ть и живо ть изло ия, с п о бн с ть
               а         ч о           с       жен       со о
н а вязч иво д о ти д о ч ита теля сво то ку зрен ра с кры ть н п римере
 ен          вес                  ю ч        ия,         а
ра збо о ель ы х п ро
     ра тд     н         блем зн ч ен о
                            а    ие бщих тен ен     д ций в п о     литике
п ра витель   ства    и н стро иях о зо н о
                   а    ен        бра ва н й ч а с ти о        бщества » 15.
Пред с та вляетс я, ч то гла вн е в э    о     тих х ра ктеристика х – п о
                                 а                зитивис тс кий
п а ф с « н с ы щен о ти ф кта ми» .
    о а        нс      а
    С н ч а ла « гла с н с ти» и п о н с то
        а            о              а   ящее время бы ли изд а н         ы
п рин иа ль о ва жн е д ля изуч ен
    цип     н        ы              ия рус с ко   го ко с ерва тизма и
                                               н
н цио а лизма ра бо за п а д н х а вто в: А . Ва лицко , Е . Ш а цко , К .
 а    н           ты        ы      ро            го         го
                                   16
М ан  хейма , Р . У о   ртма н , К . Гирца и д р. Бы ли п еревед ен и ра бо
                    а                             ы       ты
о н во о жн в евро ейско
 с о п ло ико               п     го ко с ерва тизма и ряд а а вто в,
                                 н                      ро
тра д ицио н о о имы х к ко с ерва тивн му теч ен
        н о тн с              н         о       ию – Э Бё рка , Ж . д е
                            17
М ес тра , А . Т о      квиля и п р.           М о о ко ста тиро ть ч то в
                                   жн     н       ва ,
мето о гич ес ко п ла н во икло влиян за п а д н й ис то еско мы с ли,
    д ло        м      е зн            ие      о      рич    й
х тя с теп ен ее во ейс твия н сто п реувелич ива ть В ч а с тн с ти, в п о т-
 о        ь     зд         е    ит             .       о       с
со ветско ис то гра ф бы ло усво о ма н еймо ко ра згра н ен
       й     рио      ии            ен      х   вс е         ич ие
межд у тра д ицио а лизмо и ко с ерва тизмо п о има н ко с ерва тизма
              н       м     н          м,   н     ие   н
ка к реа кции н Про вещен и Великую ф н
             а      с      ие              ра цузс кую рево цию ,  лю
п о а вляю щее бо ш ин тво ис то
  д           ль     с       рико п рин
                               в     яли п о х д ы С. Х а н гто а к
                                        д о         тин н
ид ен ика ции
    тиф           ко с ерва тизма
                  н             (а вто о ы й,
                                   н мн       с итуа цио н й
                                                   ны      и
а рис то тич ес кий). А . Л . Зо
      кра                   рин о тилс я к ид еям К . Гирца , х тя
                               бра                       о
п о о о ро а их ис п о зо н с та ло во жн м в с илу то , ч то
  д бн го д               ль ва ие            змо ы             го
о ред елен куль
 п       ие      туры , п ред ло н е Гирцем, о за ло « д о та то н
                           жен о             ка    сь    с    ч о
близким ф рмулиро м и о ред елен
         о       вка      п       иям, ко ры е в изо
                                     то        билии ра с с ы п а н  ы
                             18
н с тра н х та ртус ких с бо ико .
 а     ица               рн в»
     О тметим та кже, ч то в с ф             ере изуч ен    ия ко с ерва тизма ка к
                                              н
о бщеевро ейс коп     го ф о а п ро ш ло за ро ен
                   ен мен         изо         жд ие ис то ес ко   рич     й
ко а ра тивис тики. При э м п о ч еркн
  мп                   то     д      ем, ч то кн  иги герма н то А . Н .
                                                 ис в
М о кин и Г И . М ус их а , п о вящен ы е с ра вн
   ч   а      .           ин      с      н        итель о н му а н лизу
                                                      а
н емецко и рус с ко ко с ерва тизма , являю тс я п о вс е же ис клю ч ен
      го         го н                       ка             ием,
           19
а н п ра вило . По
   е       м      явилис ь ко а ра тивис тс кие ис с лед о н и с ред и н
                          мп                   ва ия         е-
герма н то о о н зд ес ь сто вы д елить ра бо М .И . Д егтярево о
      ис в, с бен о               ит             ты              й
« рус с ких с ю жета х вовзгляд а х и в д еятель о ти Ж . д е М ес тра 20.
               »                    нс


                           10


    Пред с та вляетс я, ч тоу д а н о н п ра влен ес тьбо ш а я п ерс п ектива ,
                       н го а         ия      ль
п о ко ку ко тин та ль ы й, п режд е вс его н
  с ль       н ен       н               , емецкий, ко с ерва тизмн
имеет д о та то н бо ш о ко ес тво тип о гич ес ких о
        с   ч о ль е         лич          ло         бщих ч ерт с
рус ским. К п римеру, о н во ко с ерва тивн го мы ш лен в Р о с ии и
                   с о й      н       о         ия      с
Герма н с та ла п режд е вс его а н
      ии                    тира цио а лис тич ес ка я критика тео
                                н                     рий
Про вещен
   с     ия.
    При вс ех д о тижен  с     иях в о с ти п ерево а , о евид н , ч то
                             бла         д     ч     о
зн ч итель ы й п ла с т труд о п о ис то
  а     н               в         рии рус с ко   го ко с ерва тизма
                                              н
ро с ийс ким ис с лед о телям д о с их п о н о ен (Н . Р яза н вс ко , Э .
  с             ва              р е сво             о    го
Т а д ен , М . К а тца , Р . Бирн а и д р.), в с илу н о та то н го зн н ими
     а                с              ед с     ч о     а ия
ин с тра н ы х язы ко п режд е вс его а н
  о     н        в,             ,   глийс ко 21. К ро
                                      го      ме то , д ля
                                                 го
ис с лед о телей вс ех н п ра влен бы ло бы п рин иа ль о ва жн бы ть
      ва           а      ий             цип     н      о
зн ко ми с о бща ю щими труд а ми п о ис то
  а мы          бо                            рии н   емецко ,   го
ф н
 ра цузс ко , ис п а н ко и т.д . ко с ерва тизма . О д н ко их п ерево ы н
         го      с го           н           а           д    а
рус ский язы к п о о утствую т, ра вн ка к н
             ка тс               о     ет реф тивн го изд а н
                                        ера     о        ия,
ко ро мо бы зн ко
  то е гло         а митьс н вин ми за п а д н й исто гра ф
                        о ка          о     рио     ии.
    К н с то
      а   ящему мо ту в н имен ш ей с теп ен о за лис ь ра зра бо н
                 мен      а     ь        и ка             та ы
во ро ы ис то гра ф
  п с        рио     ии, исто н вед ен и ис то гра ф рус с ко
                        ч ико      ия      рио     ии        го
ко с ерва тизма . Т ем н мен и зд есьв с а мо п о лед н время ес тьс д виги,
  н              е    ее,            е с     ее
в ч а с тн сти, мо о ука за ть н
       о      жн            а   ра бо ты А . В. Р еп н ва и И . Л .
                                            ико
         22
Белен ко .
     ь го
    В резуль те а ктивн й ис с лед о тель ко д еятель о ти во с
           та         о         ва    с й         нс       зро
ин терес к п ро   блема м мето о гич ес ко х ра ктера . В 1993-2001 гг. ряд о
                    д ло        го а                        м
журн ло бы ли п ро ен целы й ряд д ис кус с ий и « круглы х сто в» ,
    а в          вед                                   ло
о зивш их резко ус иливш ийс я ин
 тра                         терес к ко с ерва тивн й п ро
                                   н        о    блема тике
ра злич н х « ф кций» гума н риев – ис то
      ы    ра          ита          рико ф с о о с о ло в,
                                    в, ило ф в, цио го
по лито го и т.д . В о н вн й мере о и бы ли п о вящен п ро
      ло в            с о о          н         с     ы     блеме
д еф иции ко с ерва тизма ка к цело тн го явлен
   ин        н                  с о         ия, п рич ин м егоа
во икн вен
  зн о ия, о ис а н   п     ию цен о тей, онс       тлич а ю щих ко с ерва тивн
                                             н         ую
ид ео гию о либера лизма и ра д ика лизма , уто н ию с п ециф
    ло     т                         ч ен         ики рус ско    го
ко с ерва тизма , д ела лись и п о ы тки тип о гизиро н
  н                       п        ло     ва ия     о ель ы х
                                                тд    н
                      23
н п ра влен
 а       ий ко с ерва тизма . В х д е д ис кус с ий о
             н                о             брисо лис ь д ве
                                              ва
по лярн е то ки зрен н рус с кий ко с ерва тизм; п ерва я, п рео д а ю ща я:
      ы    ч      ия а           н                 бла
рус ский ко с ерва тизм – э « ес тес твен а я реа кция н ра зруш итель ы е
         н           то          н           а           н
с о ль о о
  циа н -п литич ес кие п о лед с твия буржуа зн -ин ивид уа лис тич ес ко
                      с               о д                 й
э лю ции и евро еиза ции Р о с ии» . К о с ерва тизм в э й тра кто
 во            п           с       н            то         вке
п ред сто ка к п о
      ит      зитивн е явлен « в д ух тра д ицио а лизма и зд о во
                   о      ие,      е       н           ро го
                           24
н цио а лизма » (В. Н . А бра мо . Вто я то ка зрен а кцен
 а   н                    в)      ра    ч       ия      тирует
вн нима ие п режд е вс его н н тивн х о бен о тях рус ско
                        а    ега    ы    со н с              го
ко с ерва тизма . К н о о ят “ ра во й н
  н           им тн с        п    во игилизм, п рин      цип о н ен
                                               гра ич ия
лич н х п ра в гра жд а н с во д ы с ло и с во д ы со ти в ин
    ы             ,   бо       ва      бо     вес       терес а х
го уд а рс тва , близо ть н то х п рин иа ль ы х а н емо тич ес ких
  с           с     еко ры         цип    н     тид    кра
ус та н во с ма ркс ис тскими, ид ео гич ес ка я о
     о к                       ло         бщн сть с п ра вы ми
                                          о
ра д ика ла ми, а грес с ивн й н цио а лизм” (Б. М . Витен
                  ы    а    н                 берг)25. Вп ро ем, ч  
Яндекс цитирования Яндекс.Метрика