Единое окно доступа к образовательным ресурсам

Практика русской речи. Внешность и характер человека: Учебно-методическое пособие по специальности 031000 - "Филология"

Голосов: 2

Настоящее пособие по практике русской речи подготовлено на кафедре гуманитарных наук и искусств филологического факультета Воронежского государственного университета. Рекомендуется студентам-бакалаврам II курса филологических факультетов государственных университетов.

Приведенный ниже текст получен путем автоматического извлечения из оригинального PDF-документа и предназначен для предварительного просмотра.
Изображения (картинки, формулы, графики) отсутствуют.
                                             11

15. П р о чи т ай е от р ывки и з р асск ов и з ст н ых р у
                 т                       аз      ве            сски х п и сат е е и
                                                                               л й
скаж и т е че п охож и и л и н еп охож и ге ои .
           , м                              р
                                          ***
      П а – ху о а ы й, с рт но ёгк с ро а й, с с е л о пряд ю
         па      дщ в        по ив -л       ий, е гл зы          о вт й           ь
в л о на л бу М а ь бы л а ниже о ц а на д е го о ы , с в е не л ь ш а
 о с            …      т                т        в      л в      о с м бо           я,
у на а ш а по не ь , нов я т к я к пе к я, л а не к я… У не бы л и
 же ч в я л т                  с а а ре нь а              д нь а             ё
чёрны е ю жны е гл а , бл е т ие ч
                      за     с ящ      ёрны е в л о ы , гл а к за ёс нны е на д
                                                о с         до ч а               за ,
с бра е на за ы л к в т го у л … М не о е хо е о ь , ч о и уме
 о нны              т е у й зе                   ч нь т л с т бы                   ня
бы л и т к же в л о ы , ноприро а не д л а мне т к О ни уме бы л и
         а ие       о с               д       а           а их.             ня
тёмны е ноне ма
         ,           мины . А в т гл а д с а ис мне т ч к к упа – с -
                               о      за о т л ь            о но а          пы      е
ры е д же с е л о л у е (П оЮ . Г о а в ).
     , а      в т -го бы …                 нч ро у
                                          ***
      С ёс ры ра о т по л о а ис . В не не о не бы л и по жи ме у
          т       д с но це в л ь             ш     ни                хо         жд
с бо С т рш а В е , по л авма ь , к с в уа ич нк , с о й в с к й
 о й. а я, ра ш                       т ра а иц нгл а у в е ы о о
гибк й фиг у й, не
      о        ро     жны м, нохо о ны м и го ы м л ицо пре ра ны ми, хо
                                   л д           рд           м,     к с             -
т д в л ь нобо ь ш ими ру а
 я оо             л          к ми… М л а ш а Анна на бо т у сл
                                          д я,         , о ро , на едова а         л
мо л ь с у к в о ца т т рс о к зя… О набы л а напо го о ы ниже
   нго к ю ро ь т , а а к го ня                                      л л в
с с ры , не к л ь к ш иро а впл е а (П оА. К у
 ет          со о           кя       чх            прину   ).

           Глаго лы, о бо значаю щи е и зм е не ни е со сто яни я
За ом ните! Г л г ы с п
  п            а ол          риставкой по -, об ра      зованны е от прил -
                                                                         а
             г тел
              а ьны х , у зы ва т наизм енение состоя : з л ён ый
                            ка     ю                              ния е
             (по т янны й призна ) – п оз л е е ь (с а ь зе ёны м).
                со                к         е н т        тт л

16. О бр аз й еот д н ых п р и лагат е ь н ых гл агол ы со з аче и е и з н е и я
           ут        ан               л                     н   н м ме н
сост оян и я.
     К ра ны й, жёл т й, с
         с           ы    иний, бл е ны й, т
                                    д         ёмны й, с д й, ху о по ны й,
                                                         ео       д й,   л
т л с ы й.
 о т

17. П р и д май еси т у и и , в кот ор ых мо ж н о у от р е т ь д н ыесоче а-
           у т         ац                           п      би    ан       т
н и я. Р аз ай еи х п о р о лям.
           ыгр т
      П о ра не ь о в л не
          к с т т о ния, по л е т о зл о т по д т о пе жив -
                                 зе не ь т с и, ху е ь т ре а
ний, по е не ь о ис га по ине ь о хо о а по е е ь о с а с и.
          бл д т т пу , с т т л д , с д т т т ро т

18. С ост авь т е н е ль ш ойр ассказ «Вст р е че е д сят ь л е » и сп о ль -
                     бо                          ча р з е         т ,
з й егл агол ы и з н е и я сост оян и я. Н ачн и т есвойр асск т ак:
 ут                ме н                                       аз
    В с ре а я ч ре дс ь л е д га С на а ая е не у л …
       т чю         е з е ят т ру .             чл     го     зна

19. П р очи т ай еи р аз ай еш у ку
                т       ыгр т   т .
                                  ***
    О д жд о ин про с о в т т на у ице с о гобы в е к л л е ,
       на ы д          фе с р с ре ил      л    ве       ш го о гу
к т ро дв не в е .
 о о го а но       ид л
     – Зд в т у е И в н П е ро ич К а в изме ис . В о о ы у в с
          ра с в йт ,    а    т в .    к ы       нил ь      л с  а
с а и ре к
 тл     д ими. В ы по о с е и.
                      т л тл
     – П ро т е ноя не И в н П е ро ич я Ф е о Н ик л а в .
           с ит ,          а    т в ,        др    о е ич


                                         12

     –   К а ? В ы д же имя по нял и?!
            к       а         ме

                       Сте пе ни ср авне ни я пр и лагате льных
За ом ните!
  п              П ри сра внении предм етов дру с дру ом исп ьзу тся
                                                      г      г     ол ю
                 степени сра  вненияприл г тел
                                             а а ьны х : кр аси вый– кр аси вее
                 (бол е /ме е к аси вый – самыйкр аси вый(кр аси ве все
                       е н ер            )                          е х).

20. О бр аз й еср авн и т е ь н у ст е е ь п р и лагат е ь н ых п о обр аз у
           ут              л     ю    п н               л                 ц .
     О бр аз ц : в с к – в ш е – бо е (ме е в с к
            е ы о ий         ы        л е не ) ы о ий.
     Н изк по ны й, ху о к с ы й, изящ ны й, к гл ы й.
           ий, л          д й, ра ив                      ру

21. П осмот р и т ен а свои х т овар и щ е п о гр у п еи скаж и т е кт о выш е кт о
                                          й        п               :          ,
н и ж е к о самыйвысоки й самыйн и з й к о ст ар ш е к о моло ж евсе
       , т                    ,            ки , т            , т                х.

22. П р о чи т ай е н ай и т е п р и лагат е ь н ые к ор ые и сп ол ь з ют ся п р и
                   т ,      д                    л     , от               у
оп и сан и и вн е н ост и . О п и ш и т евн е н ост ь ге оя.
                 ш                           ш          р
      Н ад  нях у р За р В о бь е . О н бы л ры же а о с бо дт в ш е
                   ме     ха        ро в                     в т -ру, ро а , ы ,
к пне о к в нны х л ю д й… О н с о н о л ич . О н бы л дже к с .
 ру е бы но е                       е          л же т но                  а ра ив
Бо д бы л ауне мягк я, гут я, ч т в л нис а (И . Бу
   ро а              го        а       с а уь о           т я…       нин)

23. П р очи т ай е д ал оги , обр ат и т е вн и ман и е н а выд л е н ые к ст р у
                    т    и                                     е н        он      к-
ц и и . С о ст авь т еи р аз ай есвои д алоги .
                            ыгр т        и
                                        ***
        – Ант н, в сбра о по жи?
                о ы          т м хо
        – Д а т л ь к он не говы ш е и п нее м еня
               , о о          мно            ол             .
                                        ***
        – Н а а а нак гоиз ро ит л е т по жа
               тш ,        о      д е й ы        хо ?
        – Я по жанама , т л ь к уне л
                 хо          му о о        ё ицо б ол кру л ч ум еня
                                                        ее    г ое, ем          .

24. О п и ш и т е вн е н ост ь че ове а, и сп ол ь з й е р е р од к и и кар т и н и з
                      ш          л   к              ут      п    уц                  -
ве н ых ху ож н и к
  ст          д        ов.

25. П р очи т ай еоп и сан и евн е н ост и гл авн ых ге ое р оман а Л .Н . Т ст о -
                   т                  ш                    р в                 ол
го «Вой а и ми р » н ай и т е слова и кон ст р у и и , к ор ые и сп о ль з ют ся
           н            ,    д                        кц       от              у
п р и оп и сан и и вн е н ост и . П е е аж и т еоп и сан и я ге ое р оман а.
                       ш             р ск                      р в
                                            ***
      В с о в ш ёл ма с ны й т л с ы й мо о о ч л о е с с риже й го о
         к ре о            с ив        о т       л дй е в к т                но л -
в й, в о к х… П ри в е в ш е ш е П ь е на л ице Анны П а л о ны изо
  о        ча               ид о д го            ра                      в в       -
бра о ь бе по о т ои с ра по о
     зил с        с к йс в          т х, д бнот му к т ры й в ра е с при
                                                     о , оо           ы жа т я
в е ч го
  ид е -нибу ь с иш к м о мно и не в йс в нно ме т . Х о я дй-
                     д л       о гро го            с о т е го с у т е
с в е ь ноП ь е бы л не к л ь к бо ь ш е д гих му ин в к мна е ноэ о
  т ит л             р         со о л            ру          жч       о т,        тт
с ра мо о но ит с т л ь к к у муи в с е ст м ро о в яд , о -
  т х г т с ь я о о мно                           ме т        е    бк му згл у т
л ич в е е о в ех в э о го т й… П ь е бы л не к ю ж. Т о с ы й,
      а ш му го т с                 т й с ино             р         ул         л т
в ш е о к в нно ро т , ш иро ий, со мны ми к с ми ру а
  ы       бы но е го с а                  к     гро             ра ны       к ми…
                                            ***


                                        13

      К нязь Бо к нс ий бы л не л ь ш о ро т , в с ма к с ы й мо о о
                л о к            бо       го с а е ь           ра ив       л дй
ч л о е с о дл ённы ми и с хими ч рт ми. В с в е фигу , на ина о
  е в к пре е                   у        е а        ё      го      ре ч я т
у т л о , с у а щ е в яд д т го ш а , пре с а л ял о про ив по
  с а го к ч ю го згл а о ихо                    га       дт в           т о -
л о с ь се ма е к й о л ённо же й.
    жно т      го л нь о жив            й но
                                       ***
      Че гл а я, с бо ь ш им рт м, не ра ив я, ножив я д в ч а с ч
         рно за          л        о      к с а              а е ок         ёрны -
ми к ду рями, т не к
                 о нь ими ру а и ма е к
                               к ми       л нь ими но а  жк ми, бы л а в т м ми-
                                                                          о
л о в зра т , к гд дв ч ау не ре
    м о с е о а е о к же                 бёно , аре
                                             к     бёно е е нед в ш к .
                                                           к щ       еу а
                                       ***
      С о бы л а т не к я миниа ю рна брю не к с мягк
         ня         о нь а          т      я       та            им, о т не
                                                                      т е нны м
д инны ми ре ница в яд м, гут й ч рно к с й и же т в т м о т н-
  л             с     ми згл о       с о е й оо                  л оа ы     те
к м к жи на л ице и в о о нно т на ху о а ы х, ногра зны х ру а и
  о о                      с бе с и          дщ в               цио         кх
ше. е
                                       ***
      И ппо ит по жа с о
            л       ра л в им не бы к в нны м с д т о с с с ро -
                                     о но е               хо с в м       ет ю
к с в й и е ё бо е т м, чт , не мо ря на с дт о о бы л по зи-
  ра а ице        щ     л е е      о с т              хо с в , н            ра
т л ь нод рён с бо Ч е ы е л ица бы л и т же к к и ус с ры , ноут й
  е        у      о й. рт го                    е , а             ет          о
в ё о в щ а о ь жизне д с но с мо о о ь но мо о о не
  с се л с                 ра о т й, а д в л          й,     л д й,    изме й
                                                                            нно
у ы бк й и не бы ч йно а ич й к с т й т л а убра а на т , т же
  л     о       о а й, нт но ра о о е ;                       т , про ив о
л ицобы л оо у не ид т
               т ма но ио измо а т л обы л оху о а ои с а . Г л а ,
                                    м,     е             дщ в        л бо     за
но , ро – в е с
    с т с жима о ь в о нуне пре е е ю и с у ну грима у ару
                       л с     д     о д л нну            кч ю          с,       -
к и но в е апринима и не с е т е е по о ние
  и      ги с гд            л    е т с в нно л же .
                                       ***
      Д в мо о ы х ч л о е а с у е и о е д зь я с д т т а бы л и о -
         а л д         е в к , т днт фиц р, ру                   е св,         д
них л е и о к с ы , ноне по жи д г над га Бо бы л в с к бе
         т ба ра ив               хо      ру      ру . рис            ы о ий -
л о у й ю но а с пра ил ь ны ми т нк
    к ры        ш        в          о ими ч рт ми с к йно и к с о
                                              е а        по о го ра ив го
л ица Н ик л а бы л не ы с к к рч в й мо о о ч л о е со к т м в -
      .       о й         в о ий у а ы          л д й е в к т ры ы             ы
ра ние л ица В ов ём л ице в ра л ис с ре е ь но т и в с о н-
    же м          .     с          ы жа ь т мит л               сь     о т рже
но т .
    сь

26. П р очи т ай еот р ывк и зр ассказ А . П . Ч е
                 т         и              а         хова «К р асави ц ы» О п и ш и -
                                                                        .
т евн е н ост ь д ву е К ак н аз
        ш           е ш к.         ывае авт ор т и п и х кр асот ы и п оче ? В
                                         т                                  му
чём се е и х к асот ы?
        кр т       р
                                       ***
     П о л ы ш а ис т ро ив е ш а и в к мна ув ш л ад в ш к л е ш е т
         с      л ь о пл ы           ги,       о т о           е у а т с-
на ца и. Я у ид л о о жит л ь ны е ч рт пре ра не е из л иц, к к
  д т          в е бв ро е                  е ы     к с йш го                а ие
к гд -л ибо в т ч л ис мне П е д мно с о а к с в а и я по
 о а           с ре а ь        …      ре о      й т ял     ра а иц ,           нял
э оспе о в яд .
 т       рв го згл а
     К ра о уа
          с т рмяно к ху о
                       ч и д жник на а бы к а с е к й и с ро й. Э т
                                          зв л     л с ич с о         т го        о
бы л а име  нно т к с т , с зе ние к т ро в е яе в в с уе
                   а ра о а о рца           оо й с л т          а в ренно т ,  сь
ч ов в ит ч рт пра ил ь ны е ч ов л о ы , гл а , но , ро , ш е гру ь и
 т ы ид е е ы              в        , т о с           за с т           я,     д
в е д иже
 с в ния мо о о т л а с ил ис в с е в о ин ц е ь ны й, га нич
                     л д го е    л       ь ме т       д      л          рмо е-
с ий а к рд в к т ро приро ане о ибл а ь ни нао нума е у ч рт ;
 к      ко ,        оо м         д       ш      с        д       л йш ю е у
в м к жет я по е -т , ч о уида ь нок с о же ины д л же бы т
 а а с             ч му о т          ел        ра ив й    нщ         о н          ь
име  ннот к й но , к к уМ а и, прямо и сне л ь ш о го
           ао с а             ш           й       бо     й рбинк й, т к же
                                                                     о а ие


                                            14

бо ь ш ие т
   л        , ёмны е гл а , т к же д инны е ре ницы , т к й же т мны й
                            за а ие            л              с          ао           о
в яд ч ое ч
  згл , т ё ёрны е к д ы е в л о ы т к же ид т к не
                            , у ряв         о с а                 у        жно , бе о
                                                                               му л му
цв т л ба и щ ёк к к зе ёны й к мы ш к т й ре к ; бе а ш е М а и и е
   еу                 , а л            а             ихо ч е л я             я      ш      ё
мо о а гру ь с а ра ит , но ч о с ме ь изв ят их, в м к же с
    л дя         д л бо зв ы              , т бы у т                а ь       а а т я,
ну жно о а а ь гро д м т о е к т л а о Г л яд е в , и ма о
            бл дт         ма ны        в рч с им а нт м.                  ит ы           л -
по л ув м прихо ит же а
   ма        а          д       л ние с а т М а е ч о
                                         к за ь         ш     т -нибу ь не бы к в нно
                                                                       д о но е
прият е ис ре е к с о , к ко с ма
         но , к нне , ра ив е а на а .
                                             ***
       Э т бы л ае ё мо о а дв ш к , л е 17– 18, о е а врус ий к с ю м, с
          о         щ     л дя е у а т                        дт я         ск     от
не к т й го о о не па с жирк , а д л жно бы т д ч ил и с с ра на
   по ры о л в й,                  са        а        о            ь оь          ет         -
ч л ь ник с а
  а         а т нции. О на с о а о о ов го гоо на и ра в рив л а с к -
                               т ял к л          а нно к                 зго а а           а
к й-т по о па с жирк й. П ре е ч м я упе дт с бе о ч в т м,
  о о жил й с а                   о         жд е            с л аь е           т ёт о
ч оя в , мно в ру о л а е оч в т о к к е я ис т л к гд-т в а
  т        ижу        ю д г в дл             ус в , а о              пы а о а о р-
мянс о д ре не
        кй е в .
       Д е у к бы л а за ч т л ь на к с в , и в э о не с мне а ис ни я,
          вш а             ме а е       я ра а ица              тм       о вл ь
ни т , к ов с е с мно с т л нане
      е т ме т о              й мо ре              ё.
       Е с и, к к приня т , о ы в т е на жно т по ч с ям, т дйс в
          л      а         о пис а ь ё ру с ь                          ат       о е т и-
т л ь нопре ра ны уне бы л и о ни т л ь к бе о у е в л нис ы е гу т е
  е             к с          ё          д      о о л к ры , о                 т , сы
в л о ы , ра пу е
  о с          с щ нны е и пе в нны е на го о е ч
                                  ре яза                 л в ёрно л е о к й, в ё же
                                                                      й нт ч о с
о т л ь но бы л оил и не в ь но ил и же о е о к в нно О т о о й
  са         е               пра ил       ,               ч нь бы но е .              с бо
л и ма ры к к т а ь , ил и о бл изо к с и, гл а е бы л и прищ у ны ,
         не       о е нич т            т         ру о т          за ё                  ре
но бы л не ш ит л ь нов ёрну, ро ма , про ь с а и в оо е е
   с            ре     е       зд      т т л                фил л бо ял             ч рч н,
пл е и у и не пол е а нот м не ме е д в ш к про о ил ав ч т е
     ч зк                т м,      е          не е у а              изв д      пе а л ние
на т ящ е к с в
   с о й ра а ицы , и, гл яд на не я мо у д ь с ч орус о л иц у
                                     я        ё,        г бе ит я, т         с к му
д я т го ч о к за ь с пре ра ны м, не на о с и в с ро й пра ил ь -
  л о , т бы а т я                  к с               т д бно т           т го         в
но т ч рт ма от го д же е л и бы дв ш к в с ое в ёрнуо но а
   си е , л о , а                    с            е у е ме т ё зд                т го с
по т в и д го пра ил ь ны й, к к уа
   с а ил        ру й,      в            а        рмяно к т , к же с о э о л и-
                                                           ч и, о а т я, т т го
цое уе обы в ю с о пре е т .
      ё т рял           с вю          л сь
       С т я уо на и ра в рив я, дв ш к , по
          о       к       зго а а е у а жима ь о в ч рней с ро тяс т е е            ы с и,
т и дл оо яд в л а ь нана , т по бо е а а ь , т по нима ак го о е
  о е           гл ы а с            с о д ч нив л с о д                        л        л в
ру и, ч о по в ь в л о ы , го о а с ял а ь , изо жа а на с о
   к т бы            пра ит о с             в рил , ме с                бра л           в ём
л ице т у ив е , т у с и я не по
          о д л ние о жа ,                    мню т гомгно е
                                                       о          в ния, к гд бы е т л о
                                                                           о а        ё е
и л иц она д ис в по о . В е ь с к ти в л ш е т ое к с т за л ю ч -
             хо ил ь          к е с е ре                о бс в ё ра о ы к                  а
л ис име
     ь       ннов э их ме к бе к не ноизящ ны х д иже
                      т      л их, с о ч                          в ниях, в у ы бк , в
                                                                                  л      е
игре л ица в бы с ры х в яд х на на , в с ч т нии т нк й гра ии э их
              ,        т       згл а             с        ое а         о о       ц       т
д иже
  в ний с мо о о т ю , с е с ь ю , с чис о о д ш и, зв ч в е в с хе
                    л дс ь        в же т               ттю у              уа ш й        ме
и в го о е и ст ю с а с ь ю , к т ру мы т к л ю бим в д т х, в пт х, в
         л с,        о л бо т           оо ю              а               ея         ица
мо о ы х о е
    л д        л нях, вмо о ы х д ре ь ях.
                           л д      е в
       Э т бы л ак с т мо ы л ь к в я, к к т ро т кид тв л ь с с х, в с л ь е
          о         ра о а т          оа         оо й а           у а , ме е е
и к т ра не в т я с с рь ёзно мы с ь ю , печ л ь ю и по о м; и, к же с
     оо я           яже с       е       й        л           а           ке         а т я,
с о т л ь к про жа ь попл а фо
  т ит о о             бе т            т рме хо ш е в т ил и по и д жд ,
                                                      ро му е ру               йт о ю
ч о хру о т л о в ру по е л о и к призна к с т о ы па а ь , к к
  т бы         пк е е       д г      бл к             а        я ра о а с л с а
цв т ч я пы л ь .
   е о на


                                        15

27. О бсу и т ев гр у п есовр е н н ыйи д ал к аси войж е щ и н ы и кр аси вого
         д           п         ме        е р             н
му чи н ы. И сп оль з й есл е у и ек н ст р у и и д я ве е и я д ску и .
  ж                  ут       д ющ    о       кц     л  дн       и   сси

                             В ыр аж ени е со бстве нно го м не ни я
   Я ду а , … .
         м ю                                    П о-м оем у … .
                                                            ,
   Я сч ю , … .
         ита                                    П о м оем ум нению , … .
   М не ка ется … .
             ж       ,                          Н ам ой взг я … .
                                                                л д,
                             З апр о с то чк и зр ени я со бе се дни к а
   К а ты ду а ь, … ?
       к        м еш                            К а ты сч еш ь … ?
                                                   к        ита        ,
   Ка пк о-твоем у … ?   ,                      К а теб е ка ется … ?
                                                   к             ж     ,
                                   Уто чнени е и нф о р м ац и и
   Ч то ты им ееш ь в виду(ког г         да овориш ь, ч         то… )?
   У точ свою м ы сл .
          ни                    ь
   У точ (об ъя
          ни          сни), ч ты им ееш ь в виду
                                 то                         ?
   О б ъя свою точ з
          сни                  ку рения    .
                              В ыр аж ени е со гласи я/не со гласи я
   Я с тоб ой (а сол тно, соверш енно) (не)сог а (сог а ).
                   б       ю                                    л сен      л сна
   Я не м ог с э
               у тим сог а       л ситься     .
   Ты (а сол тно, соверш енно) (не) пра ).
           б     ю                                      в(а
   (М не ка ется по-м оем у ты ош иб а ься
              ж        ,               )             еш       .
   Я ду а п
         м ю о-дру ом у У м еня г яточ зрения
                           г .                дру а       ка             .
   Я ра  здел ю точ зренияк го? Я ра
               я           ку             о            здел ю твою (ва у точ зре-
                                                           я               ш )   ку
ния.
                                  Д о бавле ни е и нф о р м ац и и
   Я х оч ещ ёдоб а
          у                вить.
   Я х отел ) б ы доб а
             (а                вить ещ ёвот ч     то.
   Я х отел ) б ы доб а
             (а                вить (ещ ё к том у ч ска л ) к о ?
                                            )         , то         за (а т

28. О бъясн и т евысказыван и я и з ст н ых л юд й
                                   ве            е.
     У же ины е т т л ь к о на в змо с ь бы т к с о но бы т
          нщ        сь о о д             о жно т          ь ра ив й,        ь
прив е а е ь но е т с от с в змо с е
     л к тл      й с ь т ы яч о жно т й.
                                    Ш а ь М о е к е (фра у к фил о о
                                       рл      нт с ь       нц зс ий     с ф)
     Н е не ра ив х же ин – е т т л ь к же ины , не зна щ ие ч оо
        т к с ы         нщ          с ь о о нщ                  ю    , т ни
к с ы.
 ра ив                                         В ив е Л и (а ийс а а т а
                                                   ь н      нгл   к я к рис )

29. а П р очи т ай е от р ывк и з р оман а Л .Н . Т ст ого « Вой а и ми р », в
       )          т          и                       ол            н
к ор ых д о оп и сан и екн яж н ы М ар ь и . Ч т о н ового мы у н аём о вн е н о -
 от          ан                                                з            ш
ст и и д ш е ых к ст вах ге ои н и и зк д э и з д
          у вн     аче         р          аж ого п о а?
                                     ***
       О бе же ины за т ис с в рш е
              нщ       бо ил ь о е        нноис ре к нноот м, ч о с е а ь
                                                             о т бы д л т
е к с о О на бы л а т к д рна ч они уо но из них не мо а прийт
 ё ра ив й.               а у , т                 д й                гл         и
мы с ь о с пе
     л      о рнич с в с не ; по т муо с в рш е
                    ете       ю     эо        ни о е       нно ис ре , с т м
                                                                  к нно       е
на ны м и т ёрд м у жд ние же ин, ч она
  ив            в ы    бе е м нщ                 т      рядмо т с е а ь л ицо
                                                              же дл т
к с ы м, принял ис зае о е а …
 ра ив               ь     ё д в ние


                                            16

        Н е ро обы л оне пл а ь е нол ицои в я фигу к
           хо ш                   т ,                 с         ра няжны , ноэ о нет го
ч в т о а и m-lle Bourienne и ма е к я к
  ус в в л                                 л нь а нягиня; им в ё к за о ь , ч о
                                                                         с а л с т
е л и прил о ь го у ю л е укв л о а за ёс нны м к е , и с с ит
  же             жит л бу          нт        о с м, ч а                  в рху пут ь
го у й ш а ск рич в гопл а ь я и т т в ё бу е хо ш о О ни за -
   л бо        рф     о не о            т       .п., о с д т ро .                      бы
в л и, ч оис га е л ицои фигу нел ь зя бы л оизме ь , и по о , к к
  а       т     пу нно                    ру                         нит         т му а
о ни в о
  ни        ид изме и ра и у ра е
                     нял      му к ш ние э о л ица с мол ицоо т в л о ь
                                                    т го         , а             саа с
жа к и не ра ив …
    л о       к с о
        О ни по мо ре и набо ь ш ие пре ра ны е гл а , по ны е с ёз и мы с и,
                с т л           л       ,     к с              за л          л          л
яс и у л яю щ е с т в ие наних, и по и, чт на т ив т бе по е
   но мо                мо ре ш                     нял         о с а а ь с л зно
и д же же т к .
     а       с оо
                                            ***
        К няжна М а я … с е ав за е в т в мя к к к не в е и Ро т в …
                     рь      ид л         л ,    о ре         а        й вл       с оа
У в а е рус о л ицои пов д е и пе ы м с а нны м с о а при-
    ид в го с к е                      хо у го          рв        к за         л вм
зна е зач л о е ас о гок га о в яну анане с о гл у к и
     в го        е в к в е ру , на згл                   л          го в им       бо им
л у ис ы м в яд м и на а а го о ь о в в имс и д жа ш им о
   ч т          згл о          чл       в рит бры а ш               я       ро в           т
в л не
  о ния го о о Ро т в пре с а ил о ь ч о о ро нт е к е в э о
                 л с м.     с оу        д т в с т -т                ма ич с о          тй
вт ч
  с ре е… «И к к я к т с ь , бл а ро с в в е ч рт х и в в ра нии!» –
                    а а ро о т          го д т о ё е а                      ы же
д ма о с у а е ро ий ра с а
  у л н, л ш я ё бк                 с к з.
        О на о в рну а ь и по о к к бы бо ь , ч о Ро т в не принял е
              те л с            т м, а              яс т бы            со                  ё
с о а за же а
  л в           л ние ра л о ь е , в про ит л ь но пу нно по мо ре а
                          зжа бит го о с е                      -ис га           с т л
на не . У Ро т в с ёзы с о и в гл а х. К няжна М а я за т а э ои
         го        с оа л        т ял           за                    рь     ме ил т
бл а дрнопо мо ре анаРо т в т м с о л у ис ы м в яд м, к т ры й
     го а          с т л           с о а е в им ч т                     згл о о о
за т в ял за т не ра ив с ь е л ица
   сал          бы ь к с о т ё                .
                                            ***
        Н ик л а с у ив е м с т л на е л ицо Э т бы л от же л ицо к -
            о й       д л ние мо ре               ё         . о             о         , о
т ро о в е пре е т же бы л ов нём о е в ра ние т нк й, в т
  о е н ид л            жд , о                        бщ е ы же              о о ну-
ре й, д хо но ра т ; нот пе о бы л ос в рш е
   нне у в й бо ы                    е рь но                  ое      нноина е о в щ е
                                                                               ч се -
но Т ро т л ь но в ра ние пе а и, мо ь бы и на е ы бы л о на нём…
   .       га е      е ы же             чл        л              д жд
Е д а т л ь к о ул ы ха а е го о , к к в ру ярк с е за ре с в е
    в о о на с               л го л с а д г                      ий в т го л я             ё
л ице о в щ а в о нои т же в мя и пе а ь е и ра о т … Э т бл е но ,
       , се я          д      о      ре          чл        ё,      дс ь         о д е
т нк е пе а ь но л иц о э о л у ис ы й в яд гра зны е д иже
  о о,        чл      е      , тт ч т                згл ,         цио         в ния и
гл а но – э а гл у к я и не
     в е т            бо а       жна пе а ь , в ра в а я в в е ч рт х е
                                      я чл           ы жа ш яс о с х е а ё,
т в жил и е … И ме
  ре о            го        нно в э о пе а и… о ч в т о а не т зиму
                                     тй       чл           н ус в в л          о ра       ю
прив е а е ь но т .
       л к тл       сь
                                            ***
        П ри пе о в яд на не л ицоН ик л а в с ов ра ния ра о т
                рв м згл е           ё             о я ме т ы же                    д с и,
к т ру о а а у ид т на нём к
  о о ю жид л в е ь                        няжнаМ а я, принял онев а е пре
                                                       рь                    ид нно        -
жд ке няжно в ра ние хо о но т с хо т и го о т
               й ы же           л д с и, у с и                 рд с и…
        О бамо ч л и, изре к в яд в я д г над га
                л а         д а згл ы а ру                  ру .
      – Дак , няжна – с а л , на о ц, Н ик л а грут у ы ба ь , – не а но
                      , к за        к не          о й,        с но л        яс      дв
к же с а с о ь к в д уе л ос т по к к мы с в ми в пе ы й ра в
  а т я,        к л о оы тк                 ех р, а                а         рв      з и-
дл ис в Бо у а в … Я бы д ро д л , ч о в ро ит э ов мя… д не
  е ь          г ч ро е             о го а т бы о т ь т ре                             а
в ро иш ь .
  о т
        К няжнаприс а ь ногл яд л ае вгл а , к гд о го о э о
                       тл          е му             за о а н в рил т …


                                       17

      И о ь в яде принял пре е с хо и хо о но в ра ние Н о
           пят згл      го           жне у е       л д е ы же .
к няжна у у ид л а в нём о ь т гоже ч л о е а к т ро о зна а и
            же в е             пят о        е в к , о о го на       л
л ю бил а и го о ат пе т л ь к сэ им ч л о е о
         ,     в рил е рь о о т           е в к м…
    – Я незна по е , в пре е бы л и д го и …
                ю   ч му ы      жд       ру й
    – Е с ь т с и прич п оче … Бл а д рю в с к
         т ы яч          ин     му     го а    а , няжна – с а л о т
                                                        ,   к за н и-
    хо – И но ат л о
       .       гд яже .
      «Т а в т о ч го В о о ч го – го о
           к о те !         т те !       в рил в т нний го о в д ш е
                                                нуре        л с     у
к няжны М а и. – Н е я не о ин э о в с ы й, д бры й и о к т й в яд
              рь       т      д т т е ёл       о        т ры ы    згл ,
не о нук с у в ш но т по ю бил а в нём; я у дл а е бл а ро ну ,
     д ра ив ю не           сь   л               га а го го д ю
т ёрд ю д ш у – го о ао с бе – Д а о т пе бе е ая бо т … » И ,
  в у у ,            в рил на е .       , н е рь дн,          га а
в по
  с мина прея    жню ю е не
                         го жно т и т пе гл яд нае д бро и грут е
                                 сь   е рь     я     го о е        с но
л ицо о в ру по априч
      , на д г нял           инуе хо о но т
                                   го л д с и.

     б) О т ве ь т ен а воп р осы.
              т
     П о е о ру ю щ ие в ятт л ь к не ра ив с ь к
        ч му к жа               ид о о к с о т няжны М а и? М о  рь      -
же л и о е а прич к изме ь в
   т      джд ,        ёс а        нит неш но т ч л о е а А в т нне с -
                                              сь е вк ?      нуре е о
со
 т яние  ?
      П о е Н ик л а Ро т в не за ч е нек с о т к
         ч му      о й со              ме а т   ра ив с ь няжны ? Ч т при-
                                                                     о
в е а те в к
 л к е го няжне Чт мы у ём о с мо Ро т в ? П о е т л ь к Н .
                       ? о          зна      а м с ое       ч му о о
Ро т в с г у идт в т нню ю к с т к
  с о мо в е ь нуре                     ра о у няжны М а и? К а э опо -
                                                         рь     к т     д
т е а т я впо л е не о ры в е
 в ржд е с         с д м т к?

30. а Воз ми т е и н т е вь ю у свои х т овар и щ е : согласн ы ли он и с у ве -
     )    ь             р                           й                      т р
ж д н и е чт о н е р аси вая ж е щ и н а – н е
    е м,          к             н             счаст н ая ж е щ и н а.
                                                            н

                     Ч и тае м вм е сте худо ж е стве нный те к ст
А) О т ве ь т ен а воп р осы и вып ол н и т ез ан и я.
          т                                   ад
     1. В е е л и в вл ю бо ь спе о в яд ?
            рит       ы        в       рв го згл а
     2. К а в д ма т , к к в гл яд и к к с бя в д в ю бив ийс ч л о
            к ы у ее а ы                 ит а е          е ёт л       ш    я е -
вк
 е?
     3. Чт л у ш е го о очус в х – гл а ил и с о а
            о ч         в рит       вта          за       л в?
     4. Н а ит в т к т фра о о
            йд е е с е          зе л гизмы с с о а «гл а » «в яд . К а
                                                о л в ми        за , згл » -
к е е фра о о
 ие щ          зе л гизмы сэ ими к мпо нт ми в зна т ?
                              т       о не а           ы    ее
     В о ид о – С в т а и изл у а т т инс в нны й и т ы й с е . Я
        т ёт на           е л на           че а те                 ёпл      вт
бо с по ня т нане гл а и т л ь к изре к , к гд о не мо тме в
   ю ь     д ь          ё    за о о             д а о а на           же     ня и-
дт , бро а на не ро ие в яд . Н о к к т л ь к на и в яд в т
 еь        сю         ё бк        згл ы        , а о о ш            згл ы с ре-
ч ю т я, я бы с роо в жугл а . И в тза
 а с             т    то        за       о игра аму к . О нас мапо хо ит
                                                  л      зы а       а      д д
к мне мо с рд за
 о      , ё е це мира т Н е упе а я и гл а м мо
                              е.       с вю             зо    ргну ь , к к о ме
                                                                   т а на -
ня ц е ут У ме т мне твгл а х… . Я к д -т л е у и про ы па с .
      л е…          ня е е            за         уа о ч …             с ю ь
     5. С к л ь к в ме по а е , ну
           о о ре ни, -в ш му жнозна ь д у к , ч о с е а ь
                                                       т ев ш у т бы д л т
е пре л о ние? П о мо рит в с о а зна е
 й      д же            с т е л в ре             ч ние с о : «с а о с в » «с а
                                                          л в в т в т о, в -
т т с , «с а » «с а » К а про хо итс а о с в вв ш е с ра ?
 а ь я» в т , в ха . к               ис д в т в т о а й т не

Б) П р очи т ай еп е ву част ь р ассказ Васи л и я Ш у и н а «С т ёп ки н а л ю-
               т    р ю                а              кш
бовь » .


                                        18

                                 С т инал ю бо ь
                                     ёпк           в
      В е но в а л е С т па Е ме ь яно в ю бил с В Э л л о к . О н в е
         с й,      пре , е н             л     в л        я.         чу         идл
е в е д а ра . О д ра по в из го д д д ре ни – нич го С ид л и
  ё с го в за            ин з д ёз             ро а о е в               е .      е
ряд м и мо ч л и. Н а у ба ма инупо к ы в л о Д е у к прис о
      о       л а          ха х* ш              д ид а …          вш а        л ня-
л а ь к С т па и в як ра с щ ённос т л а на не . И о о в л а ь
   с        е ну с ий з му                      мо ре           го      т д ига с
нас мы й к й с е я. А С т па – нич го д же не с т л над в ш к .
      а       ра ид нь           е н          е , а          мо ре       еу у
      П о ъ е л и к дре не д в ш к по е ав с мо к заднь га
         д ха         е в , е у а л зл               у чу е            ми.
      С т па с е аза мянил с
         е н л гк ру                я.
       – Бро ь т в …
              с е ы
       – П о е ? – Д е у к в к л анане зе е в т е про ч е гл а
             ч му        в ш а с ину             го л но а ы ,         зра ны       -
за .
       – Ач о т?
       – Н ич го – С т па га ну * и у л .
               е ,      е н за л            еха
      «Бы в ю тже т к к с ы е – по у л о од в ш к . И в ё. И за л
            а         а ие ра ив !»           д ма н       еу е         с        бы
оне   й.
      М о а с не е ями поне ёгк а т йс им д ро м, в е д гих д -
          т л я дл                л     им л а к        о га       ид л ру         е
в ш е , и к с ы х, и не о е к с ы х – в як М а ол и д в ш е набе
  у к        ра ив            ч нь ра ив           с их.      л       еу к          -
л о с е е О бов е д ма ь – го о ара пу т
    м вт!           сх у т            л в с хне .
      Н а т пил а л ь .
         су        пре
      К а -т в с ббо уза ха С т па д мо П о л с в ба , на е в ш и-
         к о у т е л                  е н о й.        мы я        не д л ы
т ю ру ху но е к с по и по ёл в к у с т т по т но к . Д о ж-
  у      ба , в нь ие а ги                ш      л б мо ре ь      са в у л
ны бы л и игра ь с о д ре е к а ис ы . С т па о е л ю бил , к гд иг-
                 т в и, е в нс ие рт т               е н ч нь               о а
ра и с о И нт ре но Зна ш ь ч л о ек в тс т к л е , прихо иш ь в к у
   л в и.         е с .       е        е в а о а их т                 д         л б,
гл яд – т т же Г риш к Н о о ёл о , с а м, бе е пос не с бо д й по
      ь     о             а в с в к же                га т      це        ро о
по и о д рны м го о о
    яс рёт у              л с м.
      С е С т па по иже к с не и с а с т т . И в ит в хо ит на
         л    е н бл               це        т л мо ре ь         ид : ы д
с нут с ма д в ш к , к т ру о по в из го д. Т а а же к с а
  це      а а я е у а о о ю н д ёз                       ро а к я          ра ив я,
т л ь к с к йна и к к я-т о е в жна го о ач т о к т на д ру
  о о по о я             а а о ч нь а я: л в уь т инуа за , -
с е к с попо , в к с х с по а Х о итме л е , го о упо о ч
  ы оы             яс    ра ны а жк х.           д      д нно л в           в ра и-
в е ме л е , а го о ро но к к й-т . С т па по е -т на а в л но
  а т д нно             л с д й а о о е н ч му о ч л о -
в т с О н у л е с зу Т о ь к о не д ма , ч оо т к я к с а Т о
  а ь я.        зна ё ра . л о н                у л т на а а ра ив я.
е т о зна , ч оо к с а ноне т к
  сь н       л т на ра ив я,                а.
      П о о на с нув ш е о ин на л ь ны й па нь , В а ь к С е
         тм        це     ы л д            ха         ре        с а мёно , к л -
                                                                             в о
хо й с е о о . В ш л япе в о к х, т же о е в жны й. В д го в мя
    зны     чтвд               ,       ча о        ч нь а              ру е ре
С т па т то т л ь нобы за хо а , нос йч с е бы л оне д с ха О н
     е н у бяза е                  хо т л        е а му                 о ме .
с т л на дв ш к и жд л , ч оуних бу е с э им В а ь к й. О н у идл ,
  мо ре          еу у         а т                дт т            с о         в е
к к за е т л и гл а дв ш к к к в я о к к ос ёжил а ь , к к бу т ис
  а бл с е            за е у и, а с на а -т ъ                     с а       до -
пу л а ь ч го С т па с а ожа к е
    га с е . е ну т л                  л о ё.
      − За е т приш ёл ? – с с ао .
            чм ы                 про ил на
      − Я не мо бе т бя! – го о э о д ра гро о нав с за .
                  гу з е            в рит т т у к мк ,               еь л
      − У хо и, – го о
              д        в рит д в ш к , но к к о т к ч о с ы ш ит я бо ь ш е
                               еу а            а -т а , т л             с     л     :
«Н е у д .
        хо и»
      − Я не у у – го о В а ь к и по хо иткне бл иже
                 йд ,     в рит с а           д д         й        .


                                             19

        С т па в пил с ру а в к й с а и. И не упе о гл а м мо
            е н це          я    к ми     ра к мь                 с л н          зо    рг-
   нуь , не упе по у т , ч м в ё э о к нч с к к с е о о иш к л о к
      т          с л      д ма ь е с т о ит я, а ч т в д а в о
   о бнял дв ш к за пл е и и по л о а . С т па в е г у д в ш к по л е
              еу у            ч       це в л         е н ид л          бы е у и с
   по л у – припу ие ч т ч ув а
      це я              хш , уо к л жны е, прио к т е О ни в ра а и в
                                                           т ры ы .          зд гив л
   с ы д ив й, с а т ив й у ы бк . У С т па по е л ов гл а х. О н в т л и
     т л о ч сл о л                   е       е на т мне                   за       са
   по ёл из к у .
      ш          л ба
        Н ау ице прис о с кс о буи д л гоне мо прийт вс бя.
              л           л нил я     тл        о              г        и е
        «К а же т к – д ма о
              к      а !..» у л н.
        … Т ри д хо ил С т па с м не с о (М а инуо по т в на ре-
                   ня      д      е н а           в й.         ш       н с а ил
   мо ). О н у л , ч одв ш к зо у Э л л а ч оо из го д В о не , ра
      нт          зна т е у у в т                  , т на             ро а ро жа -
   бо а ту ёт ице вт к о й брига е И в ё.
      т е ч ч й ра т рно                     д.        с
        К а -т в ч ро С т па на ис ил д бл е к с о хро в е с по и
            к о ее м е н ч т                      о      са ви            мо ы     а ги
   на в с … к Э л л о к . Д о ёл д в ро (о жил а ус а о К у с
      пра ил я                 че     ш      о о т на                     т рик в к и-
   ны х), по т ял , по е л с и по ёл про ь . П о
              со         в рну я        ш        ч        брёл за д ре ню , к ре е С е
                                                                     е в            к. л
   на с ру зе ю , о а ил ру а к л е
         ы ю        мл      бхв т       к ми о ни, у нил на них го о у и т к
                                                           ро                   л в     а
   про ид л д уре
        с е о т нней за Д у л .  ри. ма
        О н по д л заэ и д вгл а х у т ял а ь с рь ёзна ч
                ху е        т ни;        за с о с е                  я, ёрна т с а Н и-
                                                                               я ок .
   ч гоне е по т к рил о нузао но па
     е         л ч и, у           д       д й пиро ы и д ма , д ма …
                                                         с       у л у л
         – Че э от ? – с с е о е
                го т ы          про ил го т ц.
         – Т а… к
        Э л л о к о не в е ни ра заэ ов мя. В к у бо ь ш е не хо ил .
               чун          идл        зу т ре                 л б л               д
        Н ач т ёрт й д нь С т па за ил о ц у
              ев ы          е     е н яв        т :
        – Х о уже ь с
                ч      нит я.
        – Н у К о хо е ь бра ь ? – по е с в л с Е го С е е яны ч о е
                ? го ч ш             т       инт ре о а я             р в рь         , тц
   С т па .
      е на
        – Э т … но е к ю … у ёт иц у – т
                у       в нь у       ч ч …            ихоо в т С т па не о о ь но
                                                             т е ил      е н, д в л
   гл яд мимоо цаво но
         я          т       к .
Е го С е е яны ч за у л с
    р в рь              д ма я.
        – Т ы сне зна о й?
                      й     к мы
        – Т а … – С т па за с – Н е .
                -а         е н мял я.         т
        – Я с а а ь не по у т ёрд за ил Е го
                 в тт          йд , в о яв               р.
        – П ое ? ч му
        – Н е хо упо ра на с а с и л ет П рид ь , а дв а ни с м, ни д -
                    ч      зо       т ро т      .         ёш       ек          но       у
   хо не в де . С пе а д го о ь с не П о у яй ма о т , к к в е л ю д
      м        е ат         рв о в рис            й.     г л        л сь а с             и
   дл а т
     е ю …
        Э т т ра в р с ы ш а ддС е е ян, о е Е го . О н л е л на пе к
            о зго о л             л е      в рь        тц        ра          жа        че
   хв ры й*.
      о
         – С к жит , с а а ь о не по ёт – с рд ос а л С е е ян. – Т ы за
                а е втт н                 йд ,       е ит к за            в рь           -
   бы л , Е го к к я зат бя не е т хо ил про о т ?
              р, а          е      всу д             в жа ь
         Е го С е е яны ч не о о ь нона рил с за у . Д о гомо ч л . Че
              р в рь             дв л        хму         я, к рил         л       л а    -
   гого о ь , с м в мо о о т бы л т к й же к к С т па бо с на д в у
          в рит а             л дс и         ао         , а       е н: ял я           ек
   гл а по нят .
       за д ь
         – Я мо , к не но с д ь , – за в рил о – нот л ь к … я д ма не
                   гу о ч , хо ит             го о          н,       о о           у ю
   по ёто зат бя.
      йд на           е
         – П о ёт – с а л ддС е е ян. – Зат к гопа
                йд ! к за е             в рь            ао        рня л ю ба по ёт
                                                                             я йд .


                                     20

      – П о е т д ма ш ь , ч оне по ёт – с с С т па ч в т у
            ч му ы у е        т       йд ?     про ил   е н, у с в я,
ч охо о е тизнури.
  т л де          т
      – Г о д к я же о … ч
           ро с а      на    ёрт их поймёт ч гоим на о С к же о с а
                                          , е         д.    а т тт-
л ы й.
      – С а т о с а ы й, Е го – о ь в т
            м ы ттл          р,   пят с рял С е а т ян. – С е а д в и
                                                всь          йч с е к
у е по л и. Я с а й ч л о еки т э опо
  мне     ш       т ры  е в       от     нима .
                                             ю
     В ч т е с урао е сс но с бира ис на с а о с в . С т па о ь
         е в рг   т тц      ы м о       л ь     в т в т о е н пят
на е в ш ит ю ру ху д л гопригл а а пе дзе а о прямы е жёс -
   дл ы       у    ба , о           жив л ре рк л м             ,   т
к в л оы .
  ие о с
     С о л ис на о ц.
        бра ь к не
     _________
    *у бы – не в с и над ро
      ха        ро но т  о ге
    *га ну – бы с роу л
       за л        т еха
    *хв ры й – бо ь но
       о         л    й

В ) Вып ол н и т есл е у и ез ан и я и от ве ь т ен а воп р о сы:
                      д ющ    ад            т
     1. Д о а е ч оС т па в ю бил с в Э л л о к . К а в зник ои ра ив -
           к жит , т       е н л        я        чу к о            л    зв а
л о ь е ч в т о К а ими язы к в ми с д т а а т р пе д ёт с с о
   с го у с в ?          к        оы       ре с в ми в о          ре а о т я-
ние ге я?
       ро
     2. О пиш ит в ш но т Э л л о к А к к в пре с а л яе е с бе С т -
                  е не     сь      ч и.     а им ы         дт в т е        е
па ?
   на
     3. В ч  ём, на в ш в яд не бы ч с ь по е е
                      а згл , о но т             в дния С т па ? К а о ре -
                                                               е на    к т а
гиро а и нае ре е
     вл          го ш ние о е и д д
                             тц    е?
     4. К а в д ма т , с гл а ит я л и Э л л о к в йт за С т па за ж?
           к ы у ее о с с                       ча ы и             е на му
П ое ?
    ч му

Г ) П р очи т ай ео к чан и ер ассказ
                т     он              а.
      Д е бы л с л не ны й, зв нк Т е л и ру ь и. Н е о ра л о ь в л у х.
         нь        о ч          о ий. к        ч      бо т жа с          жа
Апре ь в в ю бу е а над ро х.
       л ос         ш вл       о га
      Ш л и мо ч . С т ра е ь ноо д и л у ч о не за ра ь * с по
               л а а тл           бхо ил     жи, т бы     ма т а ги.
      У К уск ины х о мны й д минав с ро н.
                     гро        о        ы т е
      В пе ы х д у к мна а ник гоне бы л о Е го С е е яны ч приу л :
            рв     в х о тх          о           .   р в рь              ны
о д ма , ч ос йч сра е ётл яс * с с а о К у с
  н у л т е а зв д                   ы о т рик м к ины м. С т рик о -
                                                                а       бяза
т л ь но по г бы е . Т е рь же на о про д ь прямо в го
  е          мо        му пе              д    хо ит           рниц у гд
                                                                       *, е
жил аЭ л л а О т ц сс но пе гл яну ис и на в ис кго
              . е      ы м ре           л ь     пра ил ь    рнице .
      Е го о т ро
          р с о жнос у ну вд е .
                         тк л       в рь
      – Д а – о в т и из го
             ! т е ил          рницы .
      У С т па бо ь нопо пры гну ос рд .
            е на л         д         л е це
      Е го С е е яны ч прио к л по о инк д е с т д м про ис л с
          р в рь               т ры      л в у в ри,     ру о       т ну я
в т . С т па – заним. С т л и упо га
  нурь        е н              а        ро .
      П рямопе дними за с о о с е В а ь к С е
                 ре             т л м ид л     с а мёно , а ряд м с ним,
                                                          в      о
бл изк , – Э л л о к .
        о         ча
      Ча по а т В а ь к бе пид к , вш ёл к в й жёл т й ру хе в бри-
         й пив ю . с а з              жа а         оо     о ба , ы
т й д л ёгк гос
  ы     о      о ияния. С ид , к к ус бя д ма с о д , д же ра а ил с
                               ит а        е  о , в бо но а         зв л    я
не го С мо ритнаЕ ме ь яно ы х л а к в и гл у .
    мно .        т          л      в      с оо      по    
Яндекс цитирования Яндекс.Метрика