Единое окно доступа к образовательным ресурсам

Олимпиады по компьютерной графике. Итоги и перспективы

Голосов: 4

Статья повествует о 1-й Санкт-Петербургской и 1-й Всероссийской олимпиадах по компьютерной инженерной графике и курсу черчения с элементами компьютерной графики. В качестве иллюстраций разобраны три задачи, связанные с начертательной геометрией, правилами выполнения чертежей, нанесением размеров на чертежах в системе КОМПАС-ГРАФИК или AutoCAD.

Приведенный ниже текст получен путем автоматического извлечения из оригинального PDF-документа и предназначен для предварительного просмотра.
Изображения (картинки, формулы, графики) отсутствуют.
  Áîëüøàêîâ Âëàäèìèð Ïàâëîâè÷
Ñàêàåâ Ðóô Àìèðîâè÷


   ÎËÈÌÏÈÀÄÛ ÏÎ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ ÃÐÀÔÈÊÅ
      ÈÒÎÃÈ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ

   Ïîñëå ïåðåäà÷è â 1995 ã. Ñàíêò-Ïå-  íûõ çàäà÷ ïî âñåì îñíîâíûì ðàçäåëàì
òåðáóðãñêîé ôèðìîé ÀÑÊÎÍ ïðîãðàìì-     ó÷åáíîé äèñöèïëèíû;
íûõ ïðîäóêòîâ ñåìåéñòâà ÊÎÌÏÀÑ-ÃÐÀ-     · îáåñïå÷èòü ðàâíûå óñëîâèÿ ó÷àñòíèêàì
ÔÈÊ [1] â øêîëàõ è âóçàõ Ðîññèè ïîÿâè-   äëÿ ïîäãîòîâêè ê ñîðåâíîâàíèþ;
ëàñü öèâèëèçîâàííàÿ îñíîâà íå òîëüêî äëÿ  · ñîçäàòü è àïðîáèðîâàòü äîñòàòî÷íî ïðî-
ñîçäàíèÿ êîìïüþòåðíîé ïîääåðæêè ïðå-    ñòóþ, íî â òî æå âðåìÿ è îáúåêòèâíóþ
ïîäàâàíèÿ ÷åðòåæíî-ãðàôè÷åñêèõ è ãåî-    ñèñòåìó îöåíîê ðàáîò ñîðåâíóþùèõñÿ.
ìåòðè÷åñêèõ äèñöèïëèí, íî è äëÿ ïðîâå-       Ó÷àñòíèêè îëèìïèàä äîëæíû âëà-
äåíèÿ ïðåäìåòíûõ îëèìïèàä.         äåòü âñåìè ðàçäåëàìè ñòàíäàðòíîé ïðî-
   Ïðåäìåòíàÿ îëèìïèàäà – ýòî íå òîëü-  ãðàììû èíæåíåðíîé ãðàôèêè. Ýòî ýëåìåí-
êî ñîðåâíîâàíèå ñðåäè ó÷àùèõñÿ â òâîð-   òû íà÷åðòàòåëüíîé ãåîìåòðèè (ïåðâûé òèï
÷åñêîì ïðèìåíåíèè çíàíèé, óìåíèé è íà-   çàäà÷), îáùèå ïðàâèëà âûïîëíåíèÿ ÷åðòå-
âûêîâ ïî îïðåäåëåííûì äèñöèïëèíàì. Ýòî   æåé è ÷åðòåæè äåòàëåé (âòîðîé òèï), ÷åð-
åùå è êîíêóðñ òåõíîëîãèé è ìîäåëåé îáó-   òåæè ñáîðî÷íûõ åäèíèö è çàïîëíåíèå ñïå-
÷åíèÿ, ðåçóëüòàòû êîòîðîãî âàæíû äëÿ ñòà-  öèôèêàöèé (òðåòèé òèï).
íîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ ìîëîäûõ ó÷åáíûõ        Ñíà÷àëà äëÿ êàæäîãî èç òðåõ ó÷àñò-
äèñöèïëèí. Ê òàêèì äèñöèïëèíàì, áåçóñ-   íèêîâ êîìàíäû æðåáèåì îïðåäåëÿëñÿ òèï
ëîâíî, ìîæíî îòíåñòè êîìïüþòåðíóþ èí-    çàäà÷è. Âòîðîé æðåáèé âûÿâëÿë âàðèàíò
æåíåðíóþ ãðàôèêó, èçó÷àåìóþ â òåõíè÷åñ-   èç áàçû îëèìïèàäíûõ çàäà÷. Êàæäîìó ó÷à-
êèõ óíèâåðñèòåòàõ, à òàêæå êóðñ ÷åð÷å-   ñòíèêó äëÿ ðåøåíèÿ ñâîåé çàäà÷è îòâîäè-
íèÿ ñ ýëåìåíòàìè êîìïüþòåðíîé ãðàôè-    ëîñü íå áîëåå 90 ìèíóò. Ñèñòåìó ïðåäâà-
êè, çàâîåâûâàþùèé íûíå äîñòîéíîå ìåñ-    ðèòåëüíî âûáèðàë ñàì ó÷àñòíèê: ýòî âåð-
òî â øêîëüíûõ ïðîãðàììàõ.          ñèè ñèñòåì ÊÎÌÏÀÑ-ÃÐÀÔÈÊ èëè
   Åñòü åùå îäíî î÷åíü âàæíîå îáñòî-   AutoCAD.
ÿòåëüñòâî: â ðåçóëüòàòå èíäèâèäóàëüíîé       êà÷åñòâå èëëþñòðàöèé ðàçáåðåì
ïîäãîòîâêè ê îëèìïèàäå è ó÷àñòèÿ â íåé   óñëîâèÿ è ðåøåíèÿ âñåõ òðåõ âûïàâøèõ
âñå åå ó÷àñòíèêè ïîëó÷àþò ìîùíûé èì-    ïî æðåáèÿì îëèìïèàäíûõ çàäà÷, ïðîîá-
ïóëüñ ê ðàçâèòèþ ñâîåãî òâîð÷åñêîãî     ðàçû òèïîâ êîòîðûõ áûëè ïðåäîñòàâëå-
ìûøëåíèÿ.                  íû âñåì çàèíòåðåñîâàííûì âóçàì çà
   Âåñíîé 2000 ã. ñîñòîÿëèñü äâå îëèì-  íåñêîëüêî ìåñÿöåâ äî ïðîâåäåíèÿ îëèì-
ïèàäû ðàçíîãî óðîâíÿ: 1-ÿ Ñàíêò-Ïåòåð-   ïèàäû.
áóðãñêàÿ è 1-ÿ Âñåðîññèéñêàÿ.           Óñëîâèå ê çàäà÷å 1 è ïðèìåð åå ðå-
   Îëèìïèàäà ñðåäè ñòóäåíòîâ Ñàíêò-   øåíèÿ ïðèâåäåíû íà ðèñóíêå 1, ãäå ìàð-
Ïåòåðáóðãà áûëà ïðîâåäåíà 30 ìàðòà â    êåðîì (êðåñòèêîì) îáîçíà÷åíî íà÷àëî
äèñïëåéíûõ êëàññàõ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêî-   ïîëüçîâàòåëüñêîé ñèñòåìû êîîðäèíàò.
ãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýëåêòðîòåõíè÷åñêî-       ýòîé çàäà÷å ñêîíöåíòðèðîâàíû ðÿä
ãî óíèâåðñèòåòà (ÑÏáÃÝÒÓ). Äëÿ ïðîâå-    òåì èç íà÷åðòàòåëüíîé ãåîìåòðèè è íå-
äåíèÿ ýòîé îëèìïèàäû åå îðãàíèçàòîðàì    ñêîëüêî òåì èç îáùèõ ïðàâèë âûïîëíå-
ïîòðåáîâàëîñü:               íèÿ ÷åðòåæåé. Î÷åâèäíî, ÷òî ýòî ñëîæíàÿ
· ðàçðàáîòàòü îáøèðíóþ ãðàôè÷åñêóþ     çàäà÷à. Ëèøü ïîñëå òðåíèðîâîê ïî ðåøå-
áàçó ñ èñõîäíûìè äàííûìè äëÿ êîíêóðñ-    íèþ çàäà÷ ïåðâîãî òèïà, êàê ïîêàçàëà


                                         59


ïðàêòèêà ïðîâåäåíèÿ ðÿäà ÷åìïèîíàòîâ    íîé åå ïðîåêöèåé, ëåæàùåé â îñíîâàíèè
ÑÏáÃÝÒÓ, âîçìîæíû óñïåøíûå ñàìî-      ïèðàìèäû, íà âåëè÷èíó 50 ìì.
ñòîÿòåëüíûå äåéñòâèÿ ó÷àñòíèêîâ îëèì-       Ïðè ïîñòðîåíèè ðàçâåðòêè ïèðàìè-
ïèàäû.                   äû åå ãðàíü A0B0C0 áûëà ïîëó÷åíà êîïè-
   Öåíòð ñôåðû íàõîäèòñÿ â òî÷êå ïå-  ðîâàíèåì ïðîåêöèè A1B1C1. Ê ýòîé ãðàíè
ðåñå÷åíèÿ òðåõ áèññåêòîðíûõ ïëîñêîñòåé,  äàëåå áûëè äîñòðîåíû îñòàëüíûå òðè. Ñòî-
ïîñòðîåííûõ äëÿ òðåõ äâóãðàííûõ óãëîâ   ðîíû ýòèõ ãðàíåé íàéäåíû ñïîñîáîì âðà-
ïèðàìèäû. Ýòè ïëîñêîñòè, îáîçíà÷åííûå   ùåíèÿ. Îòìåòèì, ÷òî ëèíèè ñãèáà äîëæ-
áóêâàìè Ô, Ã è Ð, íà ýïþðå çàíèìàþò ïðî-  íû áûòü øòðèõïóíêòèðíûìè ñ äâóìÿ òî÷-
åöèðóþùåå ïîëîæåíèå. Èñêîìûé öåíòð     êàìè.
ñôåðû ïîëó÷åí íà òðåòüåé (ïðîôèëüíîé)      Óñëîâèå êî âòîðîé çàäà÷å è ïðèìåð
ïðîåêöèè â òî÷êå ïåðåñå÷åíèÿ ñëåäà áèñ-  åå ðåøåíèÿ ïðåäñòàâëåíû íà ðèñóíêå 2.
ñåêòîðíîé ïëîñêîñòè Ð ñ ëèíèåé ïåðåñå-       îòëè÷èå îò ïðåäûäóùåé, â äàííîé
÷åíèÿ äâóõ òðåóãîëüíèêîâ. Òðåóãîëüíèêè,  çàäà÷å òðåáóåòñÿ áîëåå ñîëèäíàÿ ïîäãî-
ïðåäñòàâëåííûå íà ãîðèçîíòàëüíîé ïëîñ-   òîâêà ïî ïðàâèëàì âûïîëíåíèÿ èçîáðà-
êîñòè ïðîåêöèé, ïîëó÷åíû ïðè ïåðåñå÷å-   æåíèé è ïðàâèëàì íàíåñåíèÿ ðàçìåðîâ íà
íèÿõ ïîâåðõíîñòè ïèðàìèäû áèññåêòîð-    ÷åðòåæàõ.
íûìè ïëîñêîñòÿìè Ô è Ã.             Îñíîâíûå îøèáêè áûëè äîïóùåíû
   Ïîÿñíèì ïîñòðîåíèÿ àêñîíîìåòðèè.   íà àêñîíîìåòðè÷åñêîé ïðîåêöèè ïðè ïî-
Ýòî ãîðèçîíòàëüíàÿ êîñîóãîëüíàÿ èçîìåò-  ñòðîåíèè ëèíèè ïåðåñå÷åíèÿ äâóõ öèëèí-
ðèÿ ïèðàìèäû, îñíîâàíèå AABACA êîòî-    äðè÷åñêèõ ïîâåðõíîñòåé ñ ðàäèóñàìè
ðîé áûëî ïîëó÷åíî êîïèðîâàíèåì ïðîåê-   8 ìì è ïðè ïîñòðîåíèè äâóõ ýëëèïòè÷åñ-
öèè A1B1C1 è åå ïîâîðîòîì íà 30°. Òî÷êà  êèõ ëèíèé ïåðåñå÷åíèÿ öèëèíäðè÷åñêîé
DA, ïî óñëîâèþ, âîçâûøàåòñÿ íàä âòîðè÷-  ïîâåðõíîñòè ðàäèóñà 16 ìì ñ äâóìÿ íà-
                  Ðèñóíîê 1.


60


êëîííûìè ãðàíÿìè. Êàæäóþ èç ýòèõ ëè-    · íà êàêîé ïðîåêöèè ñëåäóåò íàíîñèòü
íèé ïðîùå âñåãî áûëî ñòðîèòü ïî ÷åòû-    òîò èëè èíîé ðàçìåð?
ðåì èëè ïÿòè òî÷êàì, äâå èç êîòîðûõ, âåð-  · êàê èçáåæàòü ïåðåñå÷åíèé ñèìâîëîâ è
õíÿÿ è íèæíÿÿ, ÿâëÿþòñÿ îïîðíûìè. Îñ-    ðàçìåðíûõ ëèíèé ñ îñòàëüíûìè?
òàëüíûå òî÷êè ëåãêî íàéòè ïî êîîðäèíà-   · êàê ýôôåêòèâíî èñïîëüçîâàòü êîìàí-
òàì, çàìåðåííûì íà ýïþðå Ìîíæà. Äëÿ     äû ïî ïðîñòàíîâêå ðàçìåðîâ?
îäíîé èç òàêèõ òî÷åê îäíîé èç ëèíèé íà      Óñëîâèå äëÿ òðåòüåé çàäà÷è ïðåäñòàâ-
òðåõ ïðîåêöèÿõ ÷åðòåæà ïî ðèñóíêó 2     ëåíî íà ðèñóíêå 3.
ñîõðàíåíî ïî ìàðêåðó.              Êàê ïîêàçàëà îëèìïèàäà è ïðàêòè-
   Ïðè ïîñòðîåíèè îñíîâíûõ âèäîâ     êà ÷åìïèîíàòîâ ÑÏáÃÝÒÓ, èìåííî çàäà-
ñëåäîâàëî îáðàòèòü îñîáîå âíèìàíèå íà    ÷è äàííîãî òèïà âûçûâàëè íàèáîëüøèå
èõ âûáîð â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè     òðóäíîñòè. È ýòîìó åñòü îáúÿñíåíèå. Âî-
ÅÑÊÄ. Íàïðèìåð, â äàííîì ñëó÷àå âèä     ïåðâûõ, ýòî çàäà÷è íà ñèíòåç. Âî-âòîðûõ,
ñâåðõó ðàöèîíàëüíî ïîêàçàòü ìåñòíûì,    â íèõ ñîñðåäîòî÷åí ìàêñèìàëüíûé îáúåì
÷òîáû èçáåæàòü íåïðèÿòíûõ (è èçáûòî÷-    ÷åðòåæíî-ãðàôè÷åñêèõ çíàíèé è óìåíèé.
íûõ äëÿ ïîíèìàíèÿ ÷åðòåæà äåòàëè) ïî-       Ïðèñòóïèì ê ðàçáîðó ðåøåíèÿ ýòîé
ñòðîåíèé äâóõ ýëëèïòè÷åñêèõ ëèíèé, î    çàäà÷è.
êîòîðûõ óïîìèíàëîñü â ïðåäûäóùåì àá-       Íà ýêðàíå ìîíèòîðà áûëà ðàìêà
çàöå.                    ôîðìàòà À4 ñ îñíîâíîé íàäïèñüþ, ñïåöè-
   Ïðè íàíåñåíèè ðàçìåðîâ âîçíèêàëè   ôèêàöèåé è èçîáðàæåíèåì êîðïóñà. Âíå
äîïîëíèòåëüíûå ïðîáëåìû. Âîò íåêîòîðûå   ðàìêè äàíî óñëîâèå â ñîîòâåòñòâèè ñ ðè-
èç íèõ:                   ñóíêà 3. Òðåáîâàëîñü:
· ñêîëüêî äîëæíî ñòîÿòü ðàçìåðîâ íà     · Ñêîïèðîâàòü â ôîðìàò À4 èçîáðàæå-
÷åðòåæå?                  íèÿ îñòàëüíûõ ïÿòè äåòàëåé òàê, ÷òîáû
                   Ðèñóíîê 2.


                                         61


ïîñëå ðåäàêòèðîâàíèÿ ïîëó÷èëàñü ñáîðî÷-  1. Ãîñóäàðñòâåííûé ýëåêòðîòåõíè÷åñêèé
íàÿ åäèíèöà «Òèñêè òðóáíûå».        óíèâåðñèòåò (1, 2, 1);
· Äîïîëíèòü ñïåöèôèêàöèþ ñâåäåíèÿìè    2. Ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåð-
î íàèìåíîâàíèè è êîëè÷åñòâå äåòàëåé.    ñèòåò (2, 1, 6);
·  îñíîâíîé íàäïèñè íàïå÷àòàòü âå-    3. Ãîñóäàðñòâåííûé òåõíîëîãè÷åñêèé èí-
ëè÷èíó ìàñøòàáà, â ãðàôå «Ðàçðàá.» –    ñòèòóò (3, 5, 3);
ñâîé êîä, òî åñòü íîìåð, äîñòàâøèéñÿ    4. Áàëòèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñ-
ó÷àñòíèêó îëèìïèàäû ïîñëå äâîéíîãî     êèé óíèâåðñèòåò (4, 6, 2);
æðåáèÿ.                  5. Ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò òåëåêîì-
   Ðåøåíèå äàííîé çàäà÷è ïîêàçàíî íà  ìóíèêàöèé èì. ïðîô. Ì.À. Áîí÷-Áðóåâè-
ðèñóíêå 4.                 ÷à (6, 3, 4);
   Îöåíêà óñïåõîâ è íåóäà÷ äëÿ êàæ-   6. Ãîñóäàðñòâåííûé èíñòèòóò òî÷íîé ìå-
äîãî èç êîíêóðñàíòîâ ïðîâîäèëàñü ÷ëåíà-  õàíèêè è îïòèêè (5, 4, 6).
ìè æþðè, â ñîñòàâ êîòîðîãî ïðèãëàøà-       Â êðóãëûõ ñêîáêàõ óêàçàíû ìåñòà,
ëèñü ïðåäñòàâèòåëè âñåõ êîìàíä.  òå÷å-  çàíÿòûå ó÷àñòíèêàìè êîìàíä â èíäèâèäó-
íèå ÷àñà áûëè ïîëó÷åíû ðàñïå÷àòêè âñåõ   àëüíîì çà÷åòå ïî çàäà÷àì 1, 2, 3 ñîîòâåò-
ðàáîò è åùå ÷åðåç ïîë÷àñà ïîäâåäåíû èòî-  ñòâåííî. Ñóììà ýòèõ ìåñò è âûÿâèëà èòî-
ãè.  ïî÷åòíóþ øåñòåðêó ëó÷øèõ â ïî-    ãè îëèìïèàäû â êîìàíäíîì çà÷åòå.
ðÿäêå çàíÿòûõ ìåñò âîøëè êîìàíäû ñëå-      Äëÿ ÷åòûðåõ âóçîâ Ñàíêò-Ïåòåðáóð-
äóþùèõ âóçîâ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà:       ãà ýòè ñîðåâíîâàíèÿ îêàçàëèñü ïðîìåæó-                              Òèñêè òðóáíûå ïðåä-
                              íàçíà÷åíû äëÿ çàæè-
                              ìà òðóá è ñòåðæíåé
                              ïðè íàðåçàíèè íà íèõ
                              ðåçüáû.
                              Â ïðîðåçè êîðïóñà 1
                              ïðè âðàùåíèè âèíòà
                              íàæèìíîãî 2 ãóáêà 3
                              ïåðåìåùàåòñÿ ââåðõ
                              èëè âíèç. Ãóáêà ñ ïî-
                              ìîùüþ äâóõ øòèôòîâ
                              4 ñîåäèíÿåòñÿ ñ âèí-
                              òîì. Â îòâåðñòèå âèí-
                              òà âñòàâëÿåòñÿ ðóêî-
                              ÿòêà 5, êîíöû êîòî-
                              ðîé ïîñëå íàäåâàíèÿ
                              êîëåö 6 ðàñêëåïûâà-
                              þòñÿ.
                              Òðåáóåòñÿ:
                              1. Âûïîëíèòü ñáî-
                              ðî÷íûé ÷åðòåæ.
                              2. Çàïîëíèòü îñíîâ-
                              íóþ íàäïèñü è ñïåöè-
                              ôèêàöèþ.


                  Ðèñóíîê 3.


62


òî÷íûì ýòàïîì ê ïîäãîòîâêå è ó÷àñòèþ â  íûõ ìåðîïðèÿòèé â áóäóùåì íåîáõîäè-
1-é Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäå ïî íà÷åð-   ìî âûïîëíåíèå ñëåäóþùèõ ïðåäïîñû-
òàòåëüíîé ãåîìåòðèè, èíæåíåðíîé è êîì-  ëîê:
ïüþòåðíîé ãðàôèêå, îðãàíèçîâàííîé Ìîñ-  · ñîçäàíèå êîðïîðàòèâíûõ áàç ñ áîëü-
êîâñêîé ãîñóäàðñòâåííîé àêàäåìèåé òîí-  øèì ÷èñëîì òèïîâ è âàðèàíòîâ îëèìïè-
êîé õèìè÷åñêîé òåõíîëîãèè èì. Ì.Â. Ëî-  àäíûõ çàäàíèé;
ìîíîñîâà (ÌÃÀÒÕÒ). Îëèìïèàäà ïî êîì-   · ïîñòàâêà â çàèíòåðåñîâàííûå ó÷åáíûå
ïüþòåðíîé ãðàôèêå áûëà åäèíîâðåìåííî   çàâåäåíèÿ ìîäóëåé ãðàôè÷åñêèõ áàç äàí-
ïðîâåäåíà 17-ãî ìàÿ ïðè ÌÃÀÒÕÒ è     íûõ. Êñòàòè, âíåäðåíèå â ó÷åáíûé ïðî-
ÑÏáÃÝÒÓ. Îäíàêî ê 10 èþíÿ îêîí÷àòåëü-   öåññ ýòèõ äèäàêòè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ - ðå-
íûå èòîãè ýòîé îëèìïèàäû îñòàâàëèñü íå-  àëüíûé ïóòü ê ïîâûøåíèþ óðîâíÿ ïðåïî-
èçâåñòíûìè.                äàâàíèÿ êîìïüþòåðíîé ãðàôèêè;
   Äëÿ óñïåøíîãî ïðîâåäåíèÿ ïîäîá-   · ðàçðàáîòêà óíèâåðñàëüíûõ ñèñòåì äëÿ                                Òèïîâûå îøèáêè.
                                · Îòñóòñòâóþò îò-
                                äåëüíûå èçîáðà-
                                æåíèÿ èëè îíè
                                âûïîëíåíû     ñ
                                îøèáêàìè, íåäî-
                                ÷åòàìè è ò. ä.
                                · Ïðîñòàâëåííûå
                                ðàçìåðû íå ñîîò-
                                âåòñòâóþò ñòàí-
                                äàðòàì ÅÑÊÄ.
                                · Íîìåðà ïîçèöèé
                                äåòàëåé è/èëè
                                äðóãèõ ñîñòàâíûõ
                                ÷àñòåé èçäåëèÿ,
                                ëèíèè-âûíîñêè,
                                òåõíè÷åñêèå òðå-
                                áîâàíèÿ, íàäïèñè
                                âûïîëíåíû ñ íà-
                                ðóøåíèÿìè ñòàí-
                                äàðòîâ ÅÑÊÄ.
                                · Îøèáêè â çàïîë-
                                íåíèè ñïåöèôè-
                                êàöèè.
                                · Îøèáêè â òåõíè-
                                êå êîìïüþòåðíî-
                                ãî èñïîëíåíèÿ,
                                îñîáåííî ïðè
                                ïðèâÿçêàõ îáúåê-
                                òîâ äðóã ê äðóãó.                  Ðèñóíîê 4.


                                        63


îöåíêè âûïîëíåííûõ îëèìïèàäíûõ ðàáîò    âûÿâëåíèÿ ïîáåäèòåëåé â êîìàíäíîì è
è ñîçäàíèå óñëîâèé ïî èñïîëüçîâàíèþ ýòèõ  èíäèâèäóàëüíîì çà÷åòàõ;
ñèñòåì;                  · áåçóñëîâíîå èñïîëüçîâàíèå ó÷àñòíèêà-
· ðàñøèðåíèå ïðàêòèêè ïðîâåäåíèÿ ðàñ-   ìè îëèìïèàä ëèöåíçèîííûõ ïðîãðàììíûõ
ïðåäåëåííûõ îëèìïèàä, òî åñòü ñîðåâíî-   ïðîäóêòîâ.
âàíèé, ïðîâîäèìûõ ïî åäèíûì ïðàâèëàì       Ïåðå÷èñëåííûå ïðåäïîñûëêè ëåãëè
îäíîâðåìåííî â ðàçëè÷íûõ ðåãèîíàõ ñòðà-  â îñíîâó ðàçðàáàòûâàåìîãî â ÑÏáÃÝÒÓ
íû ñ öåëüþ ïðèâëå÷åíèÿ ìàêñèìàëüíîãî    Ïîëîæåíèÿ î ãîðîäñêèõ îëèìïèàäàõ ñðå-
÷èñëà ó÷àñòíèêîâ;             äè øêîëüíèêîâ è ñòóäåíòîâ ïî êîìïüþ-
· ôîðìèðîâàíèå ïðèçîâûõ ôîíäîâ èç     òåðíîé ãðàôèêå. Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîð-
îðãâçíîñîâ çàÿâèòåëåé ó÷àñòíèêîâ è èç   ìàöèþ îá ýòîì ïðåäïîëàãàåòñÿ îïóáëèêî-
ñðåäñòâ çàèíòåðåñîâàííûõ ñïîíñîðîâ;    âàòü â îäíîì èç áëèæàéøèõ íîìåðîâ äàí-
· ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îáúåêòèâíîãî    íîãî æóðíàëà.
   Ëèòåðàòóðà.
1. Áîëüøàêîâ Â. Ï., Ñåðãååâ À. À. ÊÎÌÏÀÑ-ØÊÎËÜÍÈÊ – êîìïüþòåðíûé èíñòðó-
ìåíò äëÿ íåïðåðûâíîãî ÷åðòåæíî-ãðàôè÷åñêîãî è ãåîìåòðè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ. «Êîì-
ïüþòåðíûå èíñòðóìåíòû â îáðàçîâàíèè», ¹ 3-4, 1999, ñ. 31-37.
Áîëüøàêîâ Âëàäèìèð Ïàâëîâè÷,
äîöåíò êàôåäðû ïðèêëàäíîé
ìåõàíèêè è èíæåíåðíîé ãðàôèêè
ÑÏáÃÝÒÓ.
Ñàêàåâ Ðóô Àìèðîâè÷,
                                 ÍÀØÈ     ÀÂÒÎÐÛ
äîöåíò êàôåäðû ïðèêëàäíîé
ìåõàíèêè è èíæåíåðíîé ãðàôèêè
ÑÏáÃÝÒÓ.

64  
Яндекс цитирования Яндекс.Метрика