Единое окно доступа к образовательным ресурсам

Оценка и технология управления персоналом в аптечных учреждениях: Учебно-методическое пособие

Голосов: 2

Настоящее учебно-методическое пособие, посвященное вопросам оценки и технологии управления персоналом в аптечных учреждениях, подготовлено на кафедре управления и экономики фармации и фармакогнозии фармацевтического факультета Воронежского государственного университета. Рекомендуется для студентов пятого курса при изучении раздела "Фармацевтический менеджмент".

Приведенный ниже текст получен путем автоматического извлечения из оригинального PDF-документа и предназначен для предварительного просмотра.
Изображения (картинки, формулы, графики) отсутствуют.
      Ф Е Д Е РАЛ Ь Н О Е АГ Е Н Т С Т В О П О О БРАЗО В АН И Ю
  В О РО Н Е Ж С К И Й Г О С У Д АРС Т В Е Н Н Ы Й У Н И В Е РС И Т Е Т
О Ц Е Н А И ТЕ Х Н Л О Г И Я У П Р А В Л Е Н Я
    К        О          И
    П Е Р С О Н Л О М В А П ТЕ Ч Н Х
          А         Ы
         У Ч Р Е ЖДЕ Н Я Х
               И         У ч бно-ме од и ч с оепос е
           е   т   ек   оби
      по с ци альнос и 040500 (060108) Ф армаци я
        пе     т
              В ороне - 2005
                  ж


                  2
   Уте е
    вржд но      нау н ме од и чс и м
               ч о-  т  ек           с е ом
                                 овт
ф армаце т ч с ог о
    ви е к   ф ак льт т
            у еа   В ороне к о
                     жс ог    г ос д арс внног о
                             у   те
у врс т т (п ок № 1 от25.01.05 )
 ни е и е а рот ол
С ос ав т ль: Ч у
  т и е    панд и на Е .Е .
   У ч бно-ме од и ч с оепос е под г от ле на к е реу рав ни я
     е   т   ек   оби    ов но  аф д   п ле
и экономи к ф армаци и и ф армак нози и ф армаце т ч с ог о ф ак льт т
      и           ог       ви е к     у еа
В ороне к о г ос д арс внног о у врс т т
    жс ог   у   те    ни е и е а.
Ре оме у т я д ля с у е ов пя ог о к рс п
  к нд е с       т д нт   т   у а ри и зу е и разд е
                            ч ни     ла
«Ф армаце т ч с и й ме д жме ».
     ви е к    не   нт


                  3

               С оде а е
                 рж ни

В вд е е … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 4
  е ни …
1.  У п ле е
     рав ни      пе оналом в с с е
               рс       и т ме ф армаце т ч с ог о
                                ви е к
ме д жме а… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .5
  не    нт
2. Т е н
   х олог и я у прав ни япе оналом… … … … … … … … … … … … … … 8
             ле   рс
    2.1. П рав ое и нормат в о-ме од и ч с ое обе пе е е с с е
         ов       и н  т  ек    с ч ни   и т мы
т д ов х от ош е й… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 8
 ру ы     н   ни
    2.2 О рг ани заци яотбора к и д ат на в ант ед олжн т … ..10
                 анд  ов  ак ны     ос и
    2.3 Зак ч ни ет д ов о д ог ов
        лю е    ру ог     ора… … … … … … … … … … … … ..12
    2.4 О ф ормле еп е на работ … … … … … … … … … … … … … .15
           ни ри ма      у
3. М е од и ч с и епод х од ы коце епе онала ап е ны х у ре е й… 20
    т   ек          нк рс     тч   ч жд ни
    3.1 Ат е т я … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . 21
       т с аци …
    3.2 М е од и к оце к т д ов о повд е и я … … … … … … …
        т   а  н и ру ог    е н …          … 25
Л и т рат ра… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . 29
   е у
П ри ложе я … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 31
      ни …


                       4
        В ве ни
          де е

     У прав ни е пе оналом апт ч х у ре е й я ля т я од н и з
         ле    рс       е ны    ч жд ни     в ес      ой
в ажне и х ч т й т ори и и п т к ф армаце т ч с ог о ме д жме а,
     йш    ас е е        рак и и        ви е к       не   нт
и ме ще в т же в мя д ос ат но в раже
   ю   й    о     ре ,    т оч     ы    нное с  амос оя е ое
                                        т т льн
знач ни е в ас н т , к разд е у е
   е , ч т ос и ак         л ч бной д и с пли ны .
                             ци
     П оня и е «у
        т   прав ни е пе оналом» п в лос в30-е г од ы вс я с
              ле    рс       оя и   ь           взи
при знани е и разв т е к
        м      и и м онце и «ч ловч с и х от
                      пци     е е ек        нош е й» в
                                          ни
ме д жме е С у ь к
  не     нт .   т онце и зак ч т я вори е аци и на ч ловк е о
                 пци    лю ае с       нт       е е а, г
запрос , пот бн т , на с ани е благ опри я ны х у лов й т д а и
     ы    ре ос и      озд           т     с и     ру
ме ч т х от
  жли нос ны      нош е й в ани заци и .
                ни  орг
     Н ач к
       ало онце и «ч ловч с и х от ош е й» вме д жме т бы ло
             пци   е е ек      н   ни      не    не
положе о работ
      н     ами аме к к о у е ог о Э лт
               ри анс ог ч н        она М эйо в онце20- г од ов
                                     к
прош лог о с оле и я В с ои х и с ле ов и я он п азал, ч о на пов ш е е
        т т .     в    с д ан х       ок     т      ы ни
прои зв и т льнос и т д а в орг ани заци я больш ое в я е ок в т
     од е     т ру            х         ли ни    азы ае
х арак е в моот
    т р заи     нош е й и в мод е т и я е работ к . С эт о
                ни    заи    йс в    е     ни ов     ог
моме а унт прав ни е пе оналом и ли , к е о е назы в т у рав ни е
          ле     рс         ак г    ще     аю , п ле
ч ловч с и ми ре у ами и ме т больш ое знач ни е вме д жме е Бе
 е е ек        с рс     е           е      не    нт .   з
и зу е я и анали за эт
  ч ни             ой ч т ме д жме а не озможн д ос и ч
                    ас и    не    нт    в      о   т ь
пос ав нны х х озя т е х це й пе д орг ани заци е
  т ле         йс внны    ле   ре         й.
     П ре лаг ае
       д   моеу е о-ме од и ч с оепос е ори е и ров о, пре е
              ч бн   т   ек     оби     нт    ан    жд
ве о, на к ре ну п т ч с у д е т льнос ь в с е у
 сг       онк т ю    рак и е к ю     яе    т     ф ре прав ни яле
ф армаце т ч с ог о пе оналам. С т д е т вре льт е обу е я полу ат
      ви е к      рс       у ны      зу ат      ч ни     ч
пе и ч й объе знани й, у ни й и нав к д ля т о, ч обы на
  рв ны        м       ме         ы ов       ог   т
с ре нном
 ов ме        у не ос ще т ля ь
            ров     у св т       у прав ни е д е т льнос ью
                                ле       яе    т
под ч не
    и нног о пе онала, а т же ле к и бы с ро ад апт ров ьс в
            рс       ак     г о      т       и  ат я о
в т нне с д еорг ани заци и .
 ну ре й ре
     П ос рое е
       т ни       у е о-ме од и ч с ог о пос я
                ч бн   т   ек        оби      под ч не о
                                           и н
пос д ов е ому п
  ле ат льн         роце с от п бора, рас т
                  су      од        с анов и , обу е я
                                     к     ч ни ,
пе ме ни я пе онала, разработ и д олжнос ны х и нс ру ци й и анали за
  ре ще       рс          к       т     т к
эф ф е т в т у рав ни япе оналом д о у ольне я
    к и нос и п ле        рс         в    ни .
     М е од олог и ч с ой
       т      ек    базой   при   и зу е и
                              ч ни    д анног о разд е  ла
ме д жме а я и ли с
  не     нт    в   ь с се
                  и т мны й и с т аци онны й под х од ы к
                             и у
рас мот ни ю
  с ре        п т й, п
            оня и    оложе й и к е ори й. В с объе т
                       ни       ат г        е    кы
рас мат в т я в и х в мос я , в лю ч при с щи е и м в т нни е
  с ри аю с          заи   взи к ая         у       ну ре
прот в ч я п
    и оре и , робле и т н е и разв т я
              мы   е д нци     и и .
     П ри под г от к д анног о мат ри ала и с
            ове          е      пользов с с ре нны е
                                  али ь ов ме
зару жны еи от ч с внны еи с оч к , а т же аворс и еразработ и .
   бе       е ете      т ни и     ак     т к         к


                       5

 У пра ни пе она
   вле е рс лом в с с м ефа а вти е ког м е дж м е
           и те  рм це ч с о не     нта

    Апт ч е у ре е я п над ле
       е ны   ч жд ни     ри     жат к с ально-эк оми ч с и м
                               оци       он    ек
с се
 и т мам, с д ов е о, ф армаце т ч с и й
          ле ат льн           ви е к      ме д жме
                                   не    нт можн    о
рас мат в ь к
  с ри ат       ак п   роф е с ональное
                    си           у прав ни е с альн
                                   ле     оци    о-
эк оми ч с и ми
  он     ек     ф армаце т ч с и ми
                   ви е к      с се
                            и т мами     разног о у ня ров .
О с ов м к
  н ны     омпоне ом с с е я ля т я лю д с и ере у ы .
             нт    и т мы в е с        к    с рс
    В от е ой ф армаце т ч с ой орг ани заци и (апт к апт ч й
        д льн         ви е к                е а,    е ны
пу т апт ч й к ос и пр.) лю д с и е ре у ы пре с ав ны пе оналом
  нк ,    е ны   и к          к   с рс     д т ле      рс
эт ой орг ани заци и . П ерс нал – эт
                  о        о с ок пн т с ру ни к ,
                              ов у ос ь      от д     ов
объе и не
   д   нны х орг ани заци онны ми це ми , т х н
                          ля    е олог и е  й, с д с в
                                         ре т ами
прои зв с в с ое д е т льн т . У п равл ение п ерс нал о м – эт
     од т а в й       я е ос и                о          о
це направ нное в е с в е на н г о д ля д ос и же я к к т х
  ле     ле      озд й т и       е        т ни      он ре ны
к ч х ре льт ов д е т льн т апт ч х у ре е й, к орое
 оне ны      зу ат       я е ос и      е ны    ч жд ни      от
в лю ч тразработ у к
 к ае          к онце и и с рат г и и к ров поли т к и ме од ов
                  пци    т е     ад   ой     и и    т
у прав ни япе оналом.
    ле     рс
    К о нцеп ция уп равл ения ф арм ацевт ичес им п ерс нал о м пре с ав е
                             к     о       д т ля т
собой с с е и т му т оре и к
            е т о-ме од олог и ч с и х в ля ов на пони мани е и
                    т      ек    зг д
опре е ни е с щнос и , с е
   д ле     у    т од ржани я це й, зад ач к т ри е , при нци пови
                       , ле      , ри е в
ме од ов у рав ни я пе оналом, а т же орг ани заци онн
  т      п ле      рс        ак             о-прак и ч с и х
                                          т ек
под х од ов к ф орми ров ю ме ани зма е ре заци и в к ре н
                ани     х      е   али        онк т ой
ф армаце т ч с ой орг ани заци и . О на влю ч т
      ви е к               к ае :
  • разработ у ме од олог и и
          к     т         у рав н я пе оналом,
                        п ле и       рс        к орая
                                           от
    рас мат в т в рос с щнос и пе онала орг ани заци и к
       с ри ае      оп ы у       т    рс               ак
    объе т у
        к а прав ни я п
             ле , роце с ф орми ров я повд е я и нд и в д ов
                     сы        ани    е ни       и   ,
    с вт т у щи е це м орг ани заци и , ме од ы и при нци пы
     оот е с в ю        ля              т
    у прав ни яф армпе онала;
        ле        рс
  • ф орми ров е с с е
           ани   и т мы у рав ни я пе оналом (ф орми ров е
                      п ле       рс              ани
    це й,
      ле    ф у ци й,
            нк      орг ани заци онной    с ру т ры
                                т ку      у прав ни я
                                            ле
    пе оналом, врт к
      рс       е и альны х и г ори зонт   альны х с я й ру ов и т ле
                                  взе    к од е й
    и с ци али с ов в проце с в работ и , при ня и я и ре заци и
       пе    т        се ы       к      т      али
    у прав нч с ог о ре е я
        ле е к      ш ни );
  • разработ у т х нолог и и у
          к е         прав ни я пе оналом (орг ани заци я найма,
                       ле    рс
    от бора, при е   ма пе онала, е о д е ая оце а, ад апт я
                  рс      г    лов      нк       аци ,
    у прав ни ее о д е ой к рой и п
        ле   г   лов арье        р.)
 У прав ни е пе оналом ос ще т ля т я пу е ре заци и ос ны х
     ле     рс       у св ес        т м али         нов
ф у ци й ме д жме а: плани ров я орг ани заци и , к т
  нк      не    нт        ани ,           он роля анали за и
                                        ,
мот в и д е т льнос и с ру ни к .
   и аци    яе     т от д      ов
    Ф у ци и
       нк    у прав ни я ре зу т я пос д с в
               ле       али ю с       ре т ом с я ю щи х
                                         взу
проце с : при ня и я у
    с ов      т   прав нч с и х ре е й и д е ы е к
                  ле е к     ш ни      лов    омму к и .
                                          ни аци
У прав ни е пе оналом вэк
     ле     рс        ономи ч с ом ме ани зме ме д жме а т с о
                        ек     х       не    нт е н
ся
 взано с в т ф и рме м у
        ну ри     нны   прав ни е
                       ле м.
    П ринцип ы уп равл ения п ерс нал о м :
                     о


                        6
  • нау нос ь, д е рат ч с и й
      ч т         мок и е к           це рали зм,
                                 нт         планов тос ь,
    е и нс в рас
     д   то     поря и т льс в
                 д е т а;
  • с е ани е е и нонач я и к
     оч т        д     али      олле и альнос и , це рали заци и и
                              г      т    нт
    д е нт
      це рали заци и ;
  • к роль и с олне яре е й.
     онт       п    ни   ш ни
  М е од ы у
    т     прав ни я пе оналом п разд е ю т я на т
             ле       рс       од     ля с      ри г ру ппы :
ад ми ни с рат в е эк оми ч с и еи с ально-пс х олог и ч с и е
      т и ны , он          ек     оци       и     ек .
    Ад ми ни с рат в е ме од ы
           т и ны        т      ори е и ров
                               нт   аны    на ос  ознанну ю
не од и мос ь т д ов д и с пли ны , ч вт о д олг а, к льт ру т д ов
  обх      т ру ой         ци       у св        у у    ру ой
д е т льнос и . С и с е
  яе     т       т му ад ми ни с рат в х ме од ов ф орми ру т я и з
                        т и ны        т         ес
прав ы х н
   ов    орм и ак ов (ф е е
                 т     д ральны е зак , у азы , пос ан ле я
                                оны   к     т ов ни ,
с анд арт , положе я и нс ру ци и и пр.), ме од ов орг ани заци онног о
 т    ы         ни ,    т к             т
в е т и я ре ламе и ру щи х с т , с е
 озд йс в ,      г    нт ю       ос ав од ржани е и в мод е с в е
                                         заи   й ти
ве под с с е у рав ни я (и нс ру ци и , орг ани заци онны е с е и пр.) и
 сх     и т м п ле           т к                 х мы
рас оря и т льны х ме од ов и с
  п д е            т    , пользу щи х с вопе и в
                           ю     я    рат ном у  прав ни и
                                              ле
(при к , рас оря ни я
    азы    п же ).
    С помощью эк оми ч с и х ме од овос ще т ля т я эк оми ч с ое
                он    ек    т      у с в е с он         ек
с и му ров е к
 т ли     ани    олле т в и от е
                 ки а    д льны х работ к . В ы д е ю тд в блок
                                 ни ов     ля    а    а
в эк  ономи ч с ом ме ани зме у
         ек        х       прав ни я ме од ы , и с
                             ле :      т      пользу мы е
                                               е
ф ее
  д ральны ми и ре и ональны ми орг анами у
              г                 прав ни я(налог ов с с е
                                  ле        ая и т ма,
к д и т о-ф и нанс ы й ме ани зм с раны ) и ме од ы , и с
 ре н          ов      х      т          т      пользу мы е
                                               е
ф армаце т ч с ой
      ви е к        орг ани заци е й    (эк оми ч с и е
                              он    ек        п азат ли
                                            ок е
ф у ци они ров я с с е мат ри альног о п
  нк       ани , и т ма       е         оощре я пе онала, с с е
                                    ни   рс     и т ма
от е с вннос и за к е т о п д ос ав е х у лу и эф ф е т в ос ь
  вт т е     т       ач с в ре т ля мы           с г       ки н т
д е т льнос и , у ас и ев бы ля и к т и п
  яе     т ч т        при    х   апи але р.)
    С оци альн  о-пс х олог и ч с и е ме од ы ос ов
               и      ек      т      н аны на и с  пользов и ани
моральны х с и му т лов к т д у и ок ру       азани я в е т и я на ли ч ос ь с
                                 озд йс в        н т
помощью     пс х олог и чс и х при е . В с т
          и       ек       мов       ос ав ме од ов в од я :
                                        т     х  т
ф орми ров е к
       ани     олле т в ли ч й при ме
                 к и а,     ны        р, у ас и е пе онала в
                                     ч т     рс
у прав ни и , у ов т оре ек льт рны х и д у ов х пот бн т й и пр.
    ле     д ле в ни у у                х ны     ре ос е
    Разли ч т д в г ру
         аю     е   ппы при нци повпос рое я с с е
                                т ни и т мы у     прав ни я
                                              ле
пе оналом в армаце т ч с ой орг ани заци и :
  рс       ф      ви е к
- при нци пы , х арак е зу щи е т бов я к ф орми ров ю с с е
               т ри ю      ре ани              ани   и т мы
у прав ни япе оналом;
    ле     рс
- при нци пы , опре е ю щи е направ н я разв т я с с е
              д ля          ле и      и и   и т мы у  прав ни я
                                              ле
пе оналом.
  рс
    О бъе и не е
       д    ни       и   упоря оч ни е д е т льн т
                         д е        я е ос и     пе онала
                                             рс
ф армаце т ч с и х у ре е й ос ще т ля т я пос д с в с ани я
      ви е к       ч жд ни       у св ес         ре т ом озд
це с
  ле ообразны х орг ани заци онны х с ру т р. О рг ани заци онная с ру т ра
                          т ку                т ку
обу лав в т рас д е ни е и рас т ову работ к по с ру т рны м
   с ли ае       пре ле         с ан к        ни ов    т ку
под разд е ни я (от е ) и рабоч м ме т
      ле м д лы             и    с ам.
П ос рое еорг ани заци онной с ру т ры не е вс бет жерас д е ни е
   т ни                  т ку       с т е ак        пре ле
це й, т х н
  ле е олог и й и с д с в ме у п рс
                 ре т    жд    е оналом в п разд е ни я и на
                                      од   ле х
рабоч х ме т .
    и   с ах


                     7
    О с ов е орг ани заци онны е с ру т ры
     н ны                т ку      и ме т
                                 ю    ли нейное ,
ф у ци ональн , с ш анное и
  нк      ое ме           мат ч
                        ри ное п т ни е К ажд ое и з
                             ос рое .
у азанны х
 к       п т ни й
         ос рое     с т т и з эле н арны х
                  ос ои        ме т       (пе и ч х )
                                      рв ны
под разд е ни й, к оры е не и ме т с ру т рног о д е ни я и работ к
     ле     от         ю  т ку       ле ,       ни и
к оры х наи боле т с о объе и не т х нолог и е работ .
 от        е ен     д   ны е     й    ы
    О рг ани заци онны е с ру т ры п д у мат в т п ч не
               т ку      ре с ри аю       од и ннос ь и
                                        т
д е г и ров еполн
  ле    ани     омоч й с е у в з.
              и врх ни
К лас и ф и к я ме од ов анали за и пос рое е с с е
   с   аци    т             т ни    и т мы у  прав ни я
                                        ле
пе онала апт ч орг ани заци и пре с ав на в абли це1.
  рс      е ной           д т ле   т
                                     Т абли ца 1
     К лас и ф и к яме од ов
        с   аци   т    анали за и п т ни ес с е у
                          ос рое    и т мы прав ни я
                                        ле
                         пе онала апт ч орг ани заци и
                          рс      е ной
М е од ы обс д ов я М е од ы анали за
  т     ле ани       т            М е од ы ф орми ров я
                               т        ани
И нт рв и ров е
   е ью     ани ,   Д е омпози ци я
                 к            Аналог и и
бе е а
  сд
Ак и в
  т ное наблю д е е П ос д ов е
            ни     ле ат льная      Э к пе но-
                               с рт
рабоч г о д ня
    е           под с анов а
                  т   к       анали т ч с и й,
                                  и ек
                             параме ри ч с и й
                                  т ек
М оме альн
    нт   ое      Д и нами ч с и й,
                     ек       М од е ров е
                                 ли   ани ,
наблю д е е
     ни         с ру т ри заци яце й
                т ку        ле   ф у ци онально-
                               нк
                             с ои мос ны й анали з
                              т     т
Анк т ров е
   еи   ани       П араме ри ч с и й,
                    т ек        О пы т й, т орч с ое
                                 ны    в ек
               мод е ров е
                  ли   ани      с е
                              овщани е
И зу е ед ок ме т
   ч ни    у н ов Ф у ци онально-
                 нк            К олле т в й блок ,
                                 к и ны     нот
               с ои мос ны й анали з
                т    т         к рольны ев рос
                              онт      оп ы
Ф у ци онально-
  нк            Г лав е к оне ы , М орф олог и ч с и й
                  ны   омп нт            ек
с ои мос ны й анали з
 т    т         баланс ы й,
                   ов
               к орре ци онно-
                   ля
               ре ре с онны й,
                г си
               мат ч й
                 ри ны

    О с ов ой я е ой орг ани заци онн
     н н    ч йк           ой с ру т ры я ля т я рабоч е
                         т ку     в ес     е
ме т ч о т бу т разд е ни я т д а орг ани заци и лю бог о х озя т е
  с о, т ре е       ле   ру                йс внног о
проце с в от
    с а, к ором у ас в ю тд в и больш е и с олни т ле
            ч ту     ое       п   е й.
    Раци ональн ое чт о орг ани зов ое рас ре е ни е т д ов х
             ек         анн    п д ле     ру ы
ф у ци й
  нк     в апт ч  е ном   колле т в
                     ки е   я ля т я
                          в ес     ос ой
                                  нов   ео
                                      г
в с оэф ф е т в о т д а. О но п оля т обе пе и в ь п и льну
 ы ок    к и ног   ру       озв е    с ч ат рав      ю
рас т
  с анову и и с
      к    пользов е к ров пов с т от е с внн т к ог о
              ани  ад   ,   ы и ь вт т е ос ь ажд
ис полни т ля за ре льт
      е      зу ат и к е т о с ое о т д а, и с лю ч т
                    ачс в   в г   ру     к и ь
в озни к овни е к ли к овме у работ к , в полня щи ми од и н в д
     н е   онф   т   жд     ни ами ы     ю       и
работ и ли нах од я ми с в в мос я вп
    ы       щи  я о заи    взи   роце с т д а.
                           с е ру
    В се ф ре апт ч ой д е т льн т
            ен    я е ос и     нали ч е т
                             и   ольк т п ы х
                                  о и ов
д олжнос ны х и нс ру ци й не п оля т чт о разг рани ч т к ре ны е
     т     т к       озв е е к          и ь онк т
ф у ци ональн олжнос ны е обя нос и ,
  нк      о-д    т      зан т     к оры е оп д е ю т я
                           от      ре ля с
орг ани заци онно-т х ни ч с и ми у лов я т д а, взнач т льн с е ни
          е   ек    с и ми ру        и е ой т пе


                       8
зав с щи ми от в д а д е т льнос и апт ч ой орг ани заци и , объе
  и я          и     яе     т    ен               ма е  е
работ , ы    орг ани заци онной с ру т ры . Н апри ме в рамк од ной
                      т ку           р,      ах
д олжнос ной ф у ци и по при е
       т      нк          му ре пт це ов и от с у п ни м
                                      пу к   о
ле арс внны х с д с вобя
  к те         ре т     заннос и пров зоров– т х нолог овмог у бы т
                       т     и      е         т    ь
разд е ны с у е ом обос
    ле      чт       обле нног о в полне я работ с я
                           ы    ни      , взанны х с
при е мом ре пт и от с ом и нд и в д у
         це ов     пу к       и ально при г от ле ов нны х и г от ы х ов
ле арс внны х с д с в М ог у т же обос
  к те         ре т .      т ак       обля ьс ф у ци и пров зоров
                                т я нк        и    -
тхн
 е олог ов п в т апт ч
           о ну ри     е ному к ролю к е т а и нд и в д у
                          онт       ач с в     и альн   о
при г от леов нны х     ле арс в
                к т,      п о    при г от ле ю
                                ов ни     конце рат ,
                                           нт ов
полу абри к ов в т ап е ны х заг от ок
    ф     ат , ну ри т ч           ов .
     К роме т о, пос оя
          ог     т нны е и зме ни я с е
                         не    од ржани я и орг ани заци онно-
т х ни ч с и х
 е    ек     у лов й
            с и     т д а не збе
                    ру      и   жно при в я од т к нов     ому
пе рас ре е ни ю обя
  ре п д ле           занн т й, чо не може от
                    ос е   т        т ражат я в т п ы х
                                       ьс    и ов
положе я о д олжнос я .
      ни х        тх
Т ак м образом, т пов п
   и          и   ое оложе е о д олжнос и не опре е е т но и
                       ни         т      д ля т оч
од н означ о н    к ре ное с е
            онк т        од ржан е и ,   с е нь
                                т пе    от е с внн т
                                       вт т е ос и
ис полни т ле за в полне еу азанны х ф у ци й .
       е й    ы     ни к          нк
     В с эт в зы в т не од и мос ь разработ и и п т ч с ог о
       е о ы       ае    обх      т       к     рак и е к
ис пользов я д олжнос ны х и нс ру ци й, к оры е д олжны бы т
        ани         т       т к       от              ь
пе они ф и ци ров
  рс          анны ми нормат в ми д ок ме ами , оп д е ю щи ми
                       и ны       у нт      ре ля
орг ани заци онно-прав ое п ов оложе е к ре ны х и с
                       ни онк т        полни т ле вк ом
                                       е й    ажд
с ру т рном под разд е ни и апт ч орг ани заци и .
 т ку             ле      е ной
     П ри к азом М З РФ от 15.10.99 № 377 «О б оплат т д а работ к е ру       ни ов
у ре е й зд рав ране я
 ч жд ни         оох    ни » у вржд е Н оме лат ра д олжнос е
                        те     на    нк у          тй
ме и ци нс ог о и ф армаце т ч с ог о пе онала, с лас о к орой
  д     к             ви е к        рс     ог  н    от
пре у мот ны с д у щи еф армаце т ч с и ед олжнос и :
   д с ре       ле ю           ви е к         т
     1. завд у щи й апт ч м у ре е е
         е ю        е ны   ч жд ни м;
     2. пров зоры : пров зор-и нт рн,
          и          и     е     пров зор-с аже
                                 и   т р,   пров зор-
                                             и
       тхн
       е олог , пров зор-анали т к с арш и й п и зор;
                и        и , т      ров
     3. с д ни й ф армаце т ч с и й пе онал: млад ш и й ф армаце т
       ре           ви е к       рс                 в,
       прод авц к ос а, прод авц оп и к , с арш и й ф армаце т
           е и к         е   т и т            в.
     Ф у ци ональны е обя
       нк             заннос и ,
                         т    п ч не
                               од и ннос ь,т   полн омоч я и
работ к обя
     ни а,    заннос и , в моот ош е я от
                т   заи    н    ни   раже ны   в д олжнос ны х
                                             т
и нс ру ци я . М е од и ч с и е ре оме аци и по с т ле ю д олжнос ны х
   т к х        т   ек     к нд         ос ав ни         т
и нс ру ци й (Д И ) и при ме е Д И д ля ос ны х д олжнос е апт ч х
   т к              рны           нов        тй    е ны
работ к при вд е в ри ложе и 1.
     ни ов     е ны п        ни

           Технолог я у пра ни пе она
               и    вле я рс лом

  2.1 П р ав в е и н о м ат ив о е т о
        оо    р    н -м   диче ско о спечен ие сист е м ы
                         е бе
       т р удо ы х о н о е н ий р або о
          в   т  ш      т дат е ляи р або н ика
                              т
   Зак од ат льс в Рос и йс ой Ф е е
     он    е то     с к     д раци и обе пе и в т прав
                              с ч ае      о
к ог о г ражд ани на на с обод ны й т д и защи т е о зак
 ажд             в     ру     у г   онны х и нт ре ов
                                    е с .
В с с с е прав ой и н
  я и т ма     ов    ормат в
                  и но-ме од и ч с ой д ок ме аци и д е т я
                      т  ек    у нт     ли с
на д в г ру
    е    ппы : ос ны е зак од ат льны е ак ы и нормат в о-
             нов     он   е     т        и н


                      9
ме од и ч с ое обе пе е е с с е т д ов х от ош е й в у лов я
  т    ек      с ч ни    и т мы ру ы        н  ни      с и х
к ре н орг ани заци и .
 онк т ой
    К ч с ос ов х зак
       и лу н ны       онод ат льны х аков от я с :
                      е     т   нос т я
  • К онс и т ци яРос и йс ой Ф е е
        т у      с к     д раци и ;
  • Г ражд анс и й К од е сРос и йс ой Ф е е
           к     к   с к     д раци и (ч т пе аяи ворая
                                 ас и рв      т   );
  • Т ру ов К од е сРос и йс ой Ф е е
       д ой     к    с к     д раци и ;
  • Зак   он Рос и йс ой Ф е е
            с к      д раци и «О к   олле т в х д ог ов
                                к и ны       орах и
    с лаш е я »;
     ог    ни х
  • Ф З «О г ос д арс внной под д е е малог о пре при ни мат льс в в
            у   те       ржк        д       е та
    Рос и йс ой Ф е е
       с к      д раци и »;
  • Ф З «О п д к разре е як
          оря е     ш ни олле т в х т д ов х с оров
                         к и ны ру ы п         »;
  • Ф З «О      п е с ональны х с зах , и х прав
             роф с и        ою          ах и г арант я   и х
    д е т льнос и »;
      яе      т
  • У к П ре д е т РФ «О б от е с вннос и за нару е я т д ов х
      аз    зи н а         вт т е    т      ш ни    ру ы
    прав ражд ан» от10 март 1994 г од а № 458;
        г            а
  • П ос ан ле е прав т льс в РФ
       т ов ни        и е та        «П оложе е о С лу
                                   ни         жбе
    у г у ров я к
     ре ли     ани   олле т в х т д ов х с оров от апре 1996
                   к и ны   ру ы     п   » 15      ля
    г од а № 468;
  К ч с д ок ме ов т
    и лу     у нт ворой г ру    ппы от я с :
                          нос т я
    • У с авп д п я и я
         т ре ри т ;
    • П рав ла в т нне о т д ов о рас
          и   ну ре г ру ог        поря к
                              д а;
    • К олле т в й д ог ов
           к и ны       ор ме у т д ов м к
                         жд    ру ы     олле т в
                                       к и ом и
       работ ат ле
           од е м;
    • Ш т н рас с е
         ат ое пи ани ;
    • Д олжнос ны е и нс ру ци и ру ов я г о с т а, с ци али с ови
             т     т к     к од ще ос ав пе           т
       д ру и х работ к орг ани заци и .
         г      ни ов
    Ус в та     я ля т я
            в ес     ос ны м
                    нов     у ре и т льны м
                            ч д е        д ок ме т
                                         у н ом,
 опре е ю щи м прав ой с ат с орг ани заци и , не од и мы й д ля е
    д ля          ов    т у            обх           е
 г ос д арс внн ре и с раци и .
   у    т е ой г т
    П ра ла вну тре г тру довог ра п дка ре ламе и ру т
        ви        нне о       о   с оря     г    нт ю
 поря окпри е и у ольне я работ к , ос ов е прав обя
    д       ма   в    ни     ни ов н ны        а,   занн тос и
 и от е с внн т с орон т д ов о д ог ов
    вт т е ос ь т         ру ог       ора, ре м работ , в мя
                                  жи      ы ре
 от ы х а, при ме е е к работ к поощре я и в с ани я а т же
  д         ня мы        ни ам      ни    зы к    ,   ак
 и ны е в  опрос т д ов х от ош е й в орг ани заци и (с .189 Т ру ов о
           ы ру ы      н   ни            т      д ог
 к е с РФ ).
  од к а
    П рав ла в т нне о т д ов о рас оря к
        и     ну ре г      ру ог      п д а у вржд аю т я
                                      те      с
работ ат ле с у е ом мне я пре с ав т льн о орг ана работ к
    од е м       чт      ни   д т и е ог              ни ов
орг ани заци и .
    П рав ла в т нне о т д ов о рас оря к я ля т я при ложе е
        и   ну ре г ру ог         п д а в ю с           ни м
кк олле т в ому д ог ов .
     ки н         ору
    К олле вны й дог
         кти       овор я ля т я в
                       в ес    ажне ш и м орг ани заци онно-
                                й
прав ы м д ок ме ом, ре у ру т с ально-т д ов е от ош е я в
   ов        у нт     г ли е    оци     ру ы     н   ни
орг ани заци и и зак ч т я работ к
              лю ае с      ни ами и работ ат ле в ли це и х
                                 од е м
пре с ав т ле (с .40 Т К РФ ).
  д т и е й т


                     10
    В   колле т в й
          к и ны     д ог ов мог у
                      ор    т   влю ч ьс
                               к ат я     в мны е
                                       заи
обя е т а работ к и работ ат ля по с д у щи м в рос (с . 41
   зат льс в     ни ов       од е     ле ю     оп ам т
Т К РФ ):
     • ф ормы , с с е и разме оплат т д а;
             и т мы       ры     ы ру
     • в плат п оби й, к
        ы    а ос      омпе аци й;
                       нс
     • ме ани зм ре у ров я оплат т д а с у е ом рос а це
         х       г ли   ани     ы ру     чт     т   н,
       у ня и нф ля и , в п
        ров       ци    ы олне я пок е й, опре е нны х в
                         ни    азат ле    д ле
       к олле т в
           к и ном д ог ов ; оре
     • заня ос ь, пе обу е е
          т т     ре ч ни ,
     • у лов яос обожд е яработ к ;
        с и     в     ни     ни ов
     • рабоч ев мяи в мяот ы х а;
           е ре      ре    д
     • с облю д е е и нт ре ов работ к
             ни      е с        ни ов при при в и заци и
                                       ат
       орг ани заци и ;
     • г арант и и льг от работ к
           и        ы     ни ам, с меов щаю щи м работ с  у
       обу е е и т .
          ч ни м .д
    Ш та тное ра пи а е – д ок ме т у т
            с с ни        у н , с анав в щи й с ру т ру
                                ли аю    т ку ,
с т и ш т ну ч с ннос ь пе онала орг ани заци и вс вт т и и с е
 ос ав   ат ю и ле       т рс               оот е с в    е
У с ав
  т ом. Ш т ное рас с е под г от ли в т я п у ф и ци ров
        ат      пи ани       ав ае с о ни         анной
ф орме (при ложе е 2) и с е т пе ч нь с ру т рны х под разд е ни й,
          ни      од ржи     ре е   т ку         ле
д олжнос е с е е й о к ч с в ш т ны х е и ни ц, д олжнос ны х
     т й, вд ни        оли е т е      ат    д         т
ок ах , над бавах и ме я ном ф онд е заработ
  лад       к       сч              ной плат . Ш т ное
                                    ы    ат
рас с е у вржд ае с ру ов и т ле орг ани заци и .
   пи ани   те     т я к од е м
    Долж нос я и тру кци – орг ани заци онно-прав ой д ок ме ,
         тна нс         я              ов    у нт
утс анав в щи й д ля работ к орг ани заци и к ре ны е т д ов е
     ли аю            ни а           онк т     ру ы
(д олжнос ны е в оот е с в и сзани мае
      т ) с вт т и              мой д олжнос ью .
                                 т     О с ой
                                       нов
д ля с т ле я
    ос ав ни      д олжнос н т ой и нс ру ци и я ля т я
                          т к     в ес     т ф но-
                                       ари
к али ф и к онны е х арак е с и к
 в    аци           т ри т и     обще рас в х
                              от ле ы    д олжн т й
                                         ос е
с жащи х и обще рас в х п е с й рабоч х .
 лу         от ле ы роф с и           и
    Н а ос ов и д олжнос н
       н ани          т ой и нс ру ци и с т ля т я т д ов
                          т к     ос ав е с ру ой
д ог ов с работ к П ри ме д олжнос ны х и нс ру ци й при вд е в
    ор     ни ом.      ры       т     т к       е ны
при ложе и 1.
     ни

   2.2 Ор г из
       ан ацияо бо а кан дидат о н а в
              т  р      в   акан т н ую до н о ь
                                  лж ст
    О тбор к и д ат
         анд   ов на в ант ю д олжнос ь
                   ак ну        т   прох од и т ч ре
                                       е з
опре е ни е т к ще и с рат г и ч с ой пот бн т вт д ов х ре у ах ;
   д ле    еу й     т е ек      ре ос и    ру ы     с рс
опре е ни е и с оч к у ов т оре и я пот бнос и впе онале от
   д ле     т ни ов д ле в н        ре   т    рс   ; бор
к и д ат на в ант ю д олжнос ь.
 анд    ов   ак ну        т
    О пре е ни е и с оч к у ов т оре и япот бнос и впе онале
       д ле    т ни ов д ле в н        ре   т   рс
   В с и с оч к у ов т оре я пот бнос и в пе онале можн
     е т ни и д ле в ни          ре   т     рс       о
  разд е т на в ш ни е и в т нни е К в ш ни м и с оч к от ос т я
     ли ь    не      ну ре  .  не     т ни ам н и с
  набор пе онала за п д е
         рс         ре лами пре при я и я П ои с
                         д   т .     к може  т
  ос ще т ля ьс к
   у св т я      ак с  амос оя е о, т
                   т т льн    ак и с при в ч ни еле е м
  с ци али зи ров
  пе        анны х  ф и рм, аг е с в С амос оя е
                      нт т .     т т льны й пои с  к
  прои с од и т ч ре с д с в мас ов и нф ормаци и (пе ат е С М И ,
     х     е з   ре т а   с ой           ч ны
  рад и о, Т В , И нт рне , и нф ормаци онны е к
           е т             аналы и п  р.). О браще е к
                                      ни  
Яндекс цитирования Яндекс.Метрика